Personalities & Service Pro (Online Training)

Presentation Pro-Thebest Training
Presentation Pro (Online Training)
มกราคม 11, 2020
Conflict Management for Excellence-thebest-trainings
การจัดการความขัดแย้งและการโน้มน้าวจูงใจ (Online Training)
มกราคม 11, 2020

Personalities & Service Pro (Online Training)

SMART Personality-Thebest Training

SMART Personality-Thebest Training

การบริการถือเป็นหัวใจหลักที่ส่งผลให้เกิด “ลูกค้าประจำ” และอาจกลายเป็น “ลูกค้าผู้ภักดี” ผู้เรียนหลักสูตรนี้จะได้ทราบถึงหลักการปรับปรุงพฤติกรรมการให้บริการลูกค้าให้สอดรับกับแนวทางการตลาดยุคใหม่และเกิดแรงขับเคลื่อน เพื่อเพิ่มทักษะการบริการเชิงรุกรวมไปถึงบุคลิกภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด

Personalities & Service Pro

 

วิทยากร  

อ.กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Personality Development, Professional Presentation Skill , Public Speaking, Professional Service,

Brand Awareness, Mind Training, Proactive Service, The Art of Speaking and Communication, Conflict Management, CRM & CEM,

MC, HRD, Coaching, Train the Trainer and Team Building, NLP for Sale & Service Excellence etc.

 

หลักการและเหตุผล

บนโลกยุคดิจิตัล ซึ่งเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจ ในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทำงานทุกท่านที่ต้องติดต่อสื่อสารทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากลนั้นย่อมต้องมีการบริการ หรือการนำเสนองานขาย จำเป็นต้องมีบุคลิกภาพที่ดีของพนักงานเป็นองค์ประกอบสำคัญ พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกยุคใหม่

สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร Personalities & Service Pro” เพื่อเสริมสร้างการแต่งกาย มาดและท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างามในการบริการลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการติดต่อกับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ  ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

พนักงานทุกคนในองค์กร และบุคคลที่ต้องการพัฒนาด้านบุคลิกภาพอย่างเป็นทางการ

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1 : บทนำ องค์ประกอบและความสำคัญของบุคลิกภาพ 

– บทนำ..บุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ

– ความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดีและเป้าหมาย

– องค์ประกอบหลักของการมีบุคลิกภาพที่ดี

– โจฮารี่วินโดว์กับการวิเคราะห์บุคลิกภาพ

– Meta Program

บทที่ 2 : ศาสตร์เพื่อเสริมบุคลิกภาพให้โดดเด่น

– Grooming อย่างไรให้ดูดี

– Dress อย่างไรให้ดูแพง

– บุคลิกภาพ และ ทักษะการฟัง

– การเลือกโทนสี

บทที่ 3 การบริการเชิงรุกและการนำเสนอเพื่อเสริมสร้างความประทับใจ

– ข้อสำคัญใน Service Protocol

– ภาษาเพื่องานบริการเชิงรุก

– หลักการนำเสนอลูกค้า

– หลักการ ABC เพื่อให้ได้ใจผู้ฟัง

– หลักการ SUCCESs กุญแจความสำเร็จในการสนทนา

– การสร้างความประทับใจโดยใช้หลัก G-U-E-S-T

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. ทำให้ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพภายนอกที่มีความเชื่อมั่น สง่างาม รวมถึงสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ ดีให้กับตนเอง และองค์กร

2. มีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างบุคลิกภาพ ทักษะในการแต่งกาย ทรงผม มารยาทสังคม พัฒนาท่วงท่า กริยา ที่สง่างามของตน

3. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูด และภาษากาย  และการนำเสนอในงานบริการ และงานขายได้อย่างโดดเด่น และประทับใจ

4. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูด และภาษากาย และการสื่อสารที่ดี เพื่อใช้ในการบริการได้อย่างมืออาชีพ

5. ผู้เข้าอบรมมีแรงบันดาลใจ และมีเป้าหมาย ในการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อความสำเร็จในการบริการ การทำงานเพื่อความสำเร็จของตนเองและองค์กร

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
.-
.-
.-
.-

***ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรออนไลน์สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ info@thebest-training.com หรือ pay slip พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/275  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com