Planning & Follow up-Thebest-training
Effective Planning Implementing & Follow-up
มกราคม 10, 2020
EQ-Thebest Training
Executive EQ for Excellence
มกราคม 10, 2020

Knowledge Management

Knowledge Management-Thebest-training.com

Knowledge Management-Thebest-training.com

การบริหารจัดการความรู้ เพื่อให้องค์กรนำระบบการบริหารจัดการความรู้เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร ฉะนั้นการบริหารจัดการความรู้จึงมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างแท้จริง

 

Knowledge Management

วิทยากร  

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning, Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc.
วิทยากรด้านการกลยุทธ์องค์กร, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร, การจัดทำแผนกลยุทธ์
ผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

ประสบการณ์
วิทยากร/ที่ปรึกษา : สมาคมนักศึกษาเก่า คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : มูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Don Bosco, Cambodia
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร : บริษัทปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
Training Manager : บริษัท Thai Asia Pacific Brewery จำกัด
Vice President-Employee Relation : ธนาคาร CIMB Thai
Human and Organization Development Manager : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Six Sigma BlackBelt : บริษัท American Standard จำกัด
Training Supervisor : บริษัท Thai Chrysler Automotive จำกัด
Personnel Officer : ธนาคาร  UOB จำกัด
Training Officer : บริษัท The Mall จำกัด

ผลงาน
จัดทำ Organization Strategy & Business Plan บริษัทมหาชน
ผู้จัดการโครงการ Process Improvement ที่ใช้งานระบบ ERP: SAP/R3
ที่ปรึกษาและ Coach โครงการ Six Sigma กว่า 300 โครงการพร้อมสมาชิกมากกว่า 500 คน
จัดทำโครงการ Branch Visit ครบทั้ง 115 สาขาธนาคารทั่วประเทศ
จัดทำ ระบบการพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
พัฒนาระบบ Competency Matrix เข้าสู่ระบบ Database ที่สมบูรณ์

อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จึงต้องอาศัยเครื่องมือหรือกระบวนการที่เรียกว่า “การบริหารจัดการความรู้”(Knowledge Management) ซึ่งต้องสร้างบุคลากรให้มีความรู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยผลักดันให้การดำเนินงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายที่กำหนดอาจกล่าวโดยสรุปว่าการบริหารจัดการความรู้คือกระบวนการใดๆที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรวบรวม และจัดเก็บความรู้ภายในองค์กร ซึ่งเปรียบเสมือนสินทรัพย์ (Asset) อย่างเป็นระบบเพื่อนำมาใช้หรือถ่ายทอดตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กรและพัฒนาให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ซึ่งความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่าง เป็นระบบนี้จะคงอยู่ในองค์กรตลอดไป

สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)   จึงได้จัดหลักสูตร Knowledge Management :การบริหารจัดการความรู้ เพื่อให้องค์กรนำระบบการบริหารจัดการความรู้เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร ฉะนั้นการบริหารจัดการความรู้จึงมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์   

  1. ได้ทราบถึงแนวคิดแนวคิดหลักพื้นฐานของการจัดการความรู้
  2. ได้เรียนรู้กรอบการจัดการความรู้และกระบวนการ
  3. ได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลงและชุมชนนักปฏิบัติ
  4. ได้รู้ถึงแนวทางการจัดการความรู้ในองค์กร

  

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ

  1. เข้าใจแนวคิดแนวคิดหลักพื้นฐานของการจัดการความรู้
  2. นำกรอบการจัดการความรู้และกระบวนการไปประยุกต์ใชได้จริง
  3. นำแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลงและชุมชนนักปฏิบัติไปใช้ในการจัดการความรู้ได้
  4. สามารถสร้างแนวทางการจัดการความรู้ในองค์กรจนสำเร็จได้

 

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com