Finacial Analysis-thebest-trainings
Financial Analysis for Non-Finance
มกราคม 9, 2020
Conflict Management for Excellence-thebest-trainings
Conflict Management for Excellence
มกราคม 10, 2020

How to Building Team for Team Work

Teamwork-Thebest Training

Teamwork-Thebest Training

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างของกันและกัน มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร มีจิตสำนึกในการทำงานเพื่อทีม เป็นผู้มีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น สร้างบรรยากาศในการทำร่วมกันได้ดี มีความน่าเชื่อถือและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี ทำให้การทำงานบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่นและมีความสุข

 

How to Building Team for Teamwork

วิทยากร

รศ.ดร.ชัยณรงค์  วงศ์ธีรทรัพย์ 

วิทยากร นักคิด นักเขียนนักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร

วิทยากรรับเชิญบริษัทเอกชนและองค์กรชั้นนำในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และศิลปะเพื่อความสำเร็จ อาทิ Creative and Positive thinking,

Organization Awareness, Strategic Management, Mind Training, Leadership Training, Executive EQ, AQ, Team-Building and Walk Rally, Management

Skill, Appreciative Management, Up Selling Pro, The Art of Speaking and Communication,

Personality Development and Presentation Skill, Powerful Motivation, etc.

 

หลักการและเหตุผล

           องค์กรที่ประสบความสำเร็จคือองค์กรที่มีความเป็นทีมเวิร์คสูง สมาชิกในทีมแต่ละส่วนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ ซึ่งความเป็นทีมเวิร์คนี้ถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า และมีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ การบริหารทีมเป็นสิ่งจำเป็นมากต่อการมีทีมที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูง 

            สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร “How to Building Team for Teamwork” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างของกันและกัน มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร มีจิตสำนึกในการทุ่มเทในการทำงานเพื่อทีม เป็นผู้มีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีทักษะการสื่อสารที่ดี เป็นผู้สร้างบรรยากาศในการทำร่วมกันได้ดี มีความน่าเชื่อถือและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี ทำให้การทำงานบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่นและมีความสุข

 เนื้อหาหลักสูตร (สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกหน่วยงาน)

Session 1 : 9.00-10.30 น.

1. กรณีศึกษาการสร้างทีมระดับโลก

  – ผู้นำและทีมผู้นำโดย Jack Welch

– กิจกรรม: ทำไม ทีม  Work ไม่ Work

– VDO: ทำไม Team ไม่ work

2.หลักการพื้นฐานในการทำงานเป็นทีม     

 – หลักการพื้นฐานในการทำงานเป็นทีม

 – กรอบความคิดที่มีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม และกรอบความคิดที่ไม่มีประสิทธิผล

– VDO การสร้างทีม สิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อการสร้างทีม

– วิทยากรสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

 

Break          : 10.30-10.45 น.

Session 2    : 10.45-12.00 น.

 

3. 3A to Team Success

Attitude

  • ประเมินความคิดบวกโดยแบบทดสอบความคิดบวก
  • ทำแบบประเมินตนเองในเรื่องความคิดบวกและทัศนคติบวก (Self Concept) 5 ด้าน

          ทัศนคติต่อตนเอง

          ทัศนคติต่องานที่ทำ

          ทัศนคติต่อองค์กรและการทำงานเป็นทีม

          ทัศนคติต่อปัญหาและอุปสรรค

          ทัศนคติต่อความสำเร็จ

  • กิจกรรม: ทัศนคติด้านที่โดดเด่นและด้านที่อ่อนเอ และการปรับปรุงพัฒนา
  • ผู้เข้าอบรมบรรยายถึงสิ่งที่ต้องการปรับปรุงหรือพัฒนา

Atmosphere

  • EQ :เพื่อสัมพันธ์ภาพที่สวยงาม
  • การจัดการอารมณ์

          เหยื่ออารมณ์

          อารมณ์มือสอง

          เชื่อเพลิงอารมณ์

          ตั้งเป้าหมายอารมณ์

          ตั้งค่าความอดกลั้นทางอารมณ์

          รอยด่างทางอารมณ์

  • กิจกรรม: Check list อารมณ์
  • กิจกรรม: ทำอย่างไรบรรยากาศในที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

Action         

       ตัวอย่าง Action ของผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ

แนวคิดการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเองและของทีม

        Commitment in Action

 

Lunch          : 12.00-13.00 น.

Session 3    : 13.00-14.30 น.

 

4. เข้าใจผู้อื่นก่อน ก่อนให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Seek First to Understand then Understood)

– คนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน

– กิจกรรม การวิเคราะห์ตนเอง และความเข้าใจผู้อื่น

รู้เรา-เข้าใจเขา : เพื่อการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม

จัดรวมกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมที่มีเดียวกันให้อยู่กลุ่มเดียวกันเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของเพื่อนร่วมงานและเพื่อหาแนวทางปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานได้ผลและคนสุขใจ

ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ & วิทยากรช่วยเสริมข้อมูล ทักษะและประสบการณ์

5. ทักษะการทำงานเป็นทีมและการทำงานแบบ Cross Function

 – แนวคิดการทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 – กิจกรรม Think Win-Win & Act Win-Win

– Clear-Care-Fair-Share

– Quit Response & Quit Service

– Response & Accountability

– การทำงาน Cross Check

– ทิฐิมานะและการให้อภัย

 

Break          : 14.30-14.45 น.

Session 4   : 14.45-16.00 น.

 

6. มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารในการทำงานเป็นทีม

– ทักษะการสื่อสารโดยภาษาพูด (Verbal language)

– ทักษะการสื่อสารโดยภาษาท่าทาง (Non-verbal language)

– ทักษะการสื่อสารโดยภาษาใจ

– ทักษะการฟัง

– กิจกรรม “ทักษะการฟัง”

– กิจกรรม “การใช้ภาษาบวก”

– 10 วลีที่ทรงพลังเพื่อการทำงานเป็นทีม

7. ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างทีม

– เมื่อโลกเปลี่ยน

– กิจกรรม: กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

– กิจกรรม: สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ หรือกิจกรรมที่โดนใจในการสร้างทีมในที่ทำงาน

   สิ่งที่ต้องการละ ลด เลิก หรือปรับปรุงพัฒนาเพื่อการทำงานเป็นและเพื่อการสร้างทีม

8. กิจกรรม Appreciative Management for Team Work

THE IDOL เพื่อการสร้างพลังความรักและพัฒนาทีม”    

กิจกรรม: สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของกันและกันเกิดความซาบซึ้งและความผูกพันธ์ภาพในทีม

          – THE IDOL ด้านความคิดบวก

          – THE IDOL ด้านมนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสาร

          – THE IDOL ด้าน EQ

– THE IDOL ด้านความมุ่งมั่นในการสร้างสำเร็จเพื่อทีม

          – The IDOL Clear Care Fair Share

Expertised & Q/A

 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมและ/หรือองค์กรจะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการทำงานการเป็นทีม
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมยกระดับเจตคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน องค์กร และพัฒนาบทบาทของตนเองในฐานะส่วนหนึ่งของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เพิ่มทักษะในการมีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีกับผู้อื่นในองค์กร และมีขีดความสามารถในการทำงานแบบCross Function Team อย่างมีประสิทธิผล
4. เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำและวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้เข้าอบรม ในการมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ตอบสนองหรือเสริมแรงสนับสนุนต่อทิศทางเป้าหมายหน่วยงาน หรือกลยุทธ์องค์กร
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทักษะที่ดีในการจุดประกายหรือจูงใจให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com