HR for non-HR-Thebest Training
People Management : HR for non-HR
กันยายน 5, 2019
Leadership-Thebest Training
Essential Qualities & Skills for Leadership
กันยายน 5, 2019

Presentation Pro

Presentation Pro-Thebest Training

Presentation Pro-Thebest Training

การนำเสนออย่างมืออาชีพ ทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการก้าวสู่ผู้นำเสนอที่โดดเด่น รวมถึงมีความรู้และทักษะในการนำเสนอในการทำงานอย่างมืออาชีพ มีศิลปะการพูด ยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเป็นพิธีกรหรือวิทยากรได้

 

Presentation Pro

เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ

รอบจัดอบรมวันที่ 8 เม.ย./ 12 มิ.ย./ 17 ส.ค./ 19 ต.ค. และ 18 ธ.ค. 2563

 

เวลาฝึกอบรม     9.00-16.00 น.

เวลาลงทะเบียน 8.45 น.

โรงแรมมารวยการ์เด้น พหลโยธิน 40 (ฺBTS ม.เกษตรศาสตร์)
วิทยากร 

รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี  นักขาย และนักบริหาร 

วิทยากรรับเชิญบริษัทเอกชนและองค์กรชั้นนำในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และศิลปะเพื่อความสำเร็จ อาทิ

Creative and Positive thinking, Organization Awareness, Strategic Management, Mind Training, Leadership Training, Executive EQ, AQ,

Team-Building, Management Skill, Appreciative Management, Up Selling Pro, The Art of Speaking and Communication, Presentation Skill,

Powerful Motivation, Personality Development etc.

 
ประวัติวิทยากร

– ผู้บริหารงานขายและการตลาด สถาบันสร้างสรรค์และพัฒนาไอซีเอดี

– ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจและวิทยากรฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ (Post-ED Learning Group) 

– ผู้อำนวยการฝ่ายแผนกลยุทธ์และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)  

– อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

– อาจารย์พิเศษ ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

– ผู้อำนวยการสถาบัน The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)

– วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาในบริษัทเอกชน องค์กรและสถาบันต่างๆ โดยผ่านบรรยายให้กับบุคลากรในสาขาอาชีพต่างๆแล้วหลายหมื่นคน

 
ความเชี่ยวชาญ

– ที่ปรึกษาทางธุรกิจและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

– วิทยากรรับเชิญทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และศิลปะเพื่อความสำเร็จ อาทิ Creative and Positive

thinking, Organization Awareness, Mind Training, Leadership Training, Executive EQ, AQ, Team-Building, Management Skill, Appreciative

Management, Up Selling Pro, The Art of Speaking and Communication, Presentation Skill, Powerful Motivation, Personality Development etc. 

– ผลงานการสอน การเป็นวิทยากรและการบรรยายในองค์กรและเวทีต่างๆ รวมหลายหมื่นคน อาทิ ในกลุ่ม ธุรกิจการสื่อสารและโทรมนาคม ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ

ธุรกิจทางการแพทย์ ธุรกิจการเงินและธนาคาร ธุรกิจขายตรงและประกันชีวิต ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการผลิตสื่อและบันเทิง ธุรกิจ

พลังงาน ธุรกิจการเกษตรและธุรกิจอสังหริมทรัพย์ เป็นต้น   

ผลงานหนังสือ

1. เลือกเป็นเห็นทางรวย บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด (มหาชน)

2. เป็นเหยื่อหรือฮีโร่คุณเลือกได้ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

3. ถอดรหัสความคิด บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

4. เลือก? อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 

5. ถอดรหัสแนวคิดเพือชีวิตที่มีคุณค่า อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

รางวัลที่ได้รับ

–  นักขายดีเด่น สมาคมการขายโดยตรง ประเทศไทย (TDSA) 

–  ผลงานวิชาการดีเด่น มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(TTF AWARD)

–  นักเทคโนโลยีดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

–  ผลงานวิจัยดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

–  รางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

–  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม  

–  รางวัลชนะเลิศศิลปะการพูดและการสื่อสาร จากการอบรมการถ่ายทอด จริตวิทยาของนักบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากร (Human Development Institute)

หลักการและเหตุผล

การนำเสนอ (Presentation) เป็นความสามารถเฉพาะตนจากการฝึกฝนและศึกษามาเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องบุคลากร เรื่องกิจกรรม

รวมถึงความเข้าใจอย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นๆ  นอกจากนี้ยังต้องควบคุม สร้างสรรค์บรรยากาศและดำเนินการให้ ถูกต้องตามกาลเทศะ

และในบางครั้งจะต้องรับผิดชอบ ในการสื่อสาร การนำเสนอต่างๆในที่ประชุม หรือการนำเสนอขายสินค้า หรือบริการ ซึ่งต้องมีกระบวนการของการให้ความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องในตัวสินค้าสร้างสรรค์และนำเสนอในมุมมองที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของ ผู้บริหารหรือลูกค้า หากดำเนินการได้ดีก็จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ และความ

เจริญก้าวหน้าให้ตนเองและส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรหรือกิจกรรมงานนั้นๆ

ปัจจุบันธุรกิจต่างๆได้มีการจัดงาน ดำเนินการนำเสนอข้อมูลต่างๆ หรือจัดการแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาบุคลากรในส่วนของผู้นำเสนอ จึงเป็นสิ่งที่มีความ

สำคัญอย่างมากต่อการบรรลุเป้าหมายในงานหรือกิจกรรมนั้น สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร

 “Presentation Pro-เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ” เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการก้าวสู่ผู้นำเสนอที่โดดเด่น รวมถึงมีความรู้และ

ทักษะในการนำเสนออย่างมืออาชีพในการทำงาน มีศิลปะการพูด การนำเสนอ อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเป็นพิธีกรและเพื่อเป็นรวิทยากรได้อีกด้วย หลักสูตรนี้จึง

เป็นหลักสูตรสำคัญการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร อีกทั้งยังเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานและสามารถสร้างเป็นอาชีพที่มีชื่อเสียงได้

เนื้อหาหลักสูตร

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. ผู้ที่ประสบความสำเร็จระดับโลกด้วยทักษะการนำเสนอ 

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
–  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของการฝึกทักษะ  การนำเสนอ การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking) เพื่อเป็น MC ที่จะช่วยให้ทุกท่านมีความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจ เพื่อเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในการทำงาน และชีวิต

เนื้อหาในการบรรยาย
–  เป็นการยกตัวอย่างผู้ที่ที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกและระดับประเทศ โดยมีทักษะ  การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking) ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งเทคนิค และแรงบันดาลใจในการฝึกฝน

2. กิจกรรม : การพูดแนะนำตนเองในสไตล์คุณ I

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
– เพื่อฝึกทักษะในการนำเสนอที่ดี
– เพื่อฝึกวางแผนการพูดขั้นต้น
– เพื่อฝึกทักษะบุคลิกภาพในการนำเสนอ

ลักษณะของกิจกรรม
–  ออกมาแนะนำตนเองทีละ 1 ท่าน โดยวิทยากรจะให้คำแนะนำในเรื่องบุคลิกภาพ และขั้นตอนวิธีการพูด และการนำเสนอที่ดีต่อหน้าคนหมู่มาก
–  วิทยากรเสนอแนะ บุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกเพื่อการนำเสนอ การยืน การเดิน การใช้ไมค์ การสื่อสารกับผู้ฟัง การสร้างความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่ดีกับผู้ฟัง ตลอดทั้งควบคุมบรรยากาศตลอดการนำเสนอ

3. หลักการใช้ภาษากายและการใช้สายตาที่ดีเพื่อการดึงความสนใจของผู้ฟัง

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
– เพื่อให้มีภาษากายที่ถูกต้องเหมาะสม และมีการใช้สายตาที่ดีเพื่อจูงใจผู้ฟัง
– เพื่อให้มีความสามารถในการครองเวที จูงใจผู้ฟัง ลดความประหม่า ด้วยการใช้ภาษากาย และการสบสายตากับผู้ฟัง

เนื้อหาการบรรยาย
– ABC Principle
– ตั้งเป้าหมายอารมณ์
– การสื่อสารโดย Look Lock Talk
– เทคนิคการลดความประหม่า

Break            : 10.30-10.45.
Session 2     : 10.45-12.00 น.

4.ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในทักษะบุคลิกภาพเพื่อการนำเสนอ

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม 
– วัตถุประสงค์ในการนำเสนอ
– ผู้ฟัง
– การเตรียมเนื้อเรื่อง
– การเตรียมแผนการถ่ายทอด
– การค้ดเลือกเนื้อหา
– เนื้อหา
– บทสรุป

5. การวางโครงเรื่องในการนำเสนอและกิจกรรม

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม
– การจัดเรียงโครงสร้างในการนำเสนอ
– การจัดลำดับเนื้อเรื่อง
– การสร้างความน่าสนใจ จูงใจ
– ศิลปะการนำเสนอให้บรรลุเป้าหมาย
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติทุกท่านในรูปแบบที่วิทยากรเตรียมมาให้ โดยวิทยากรจะมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานแบบมืออาชีพให้ฝึกฝนวางโครงเรื่อง และพูดต่อหน้าชุมชนเพื่อให้วิทยากรเสนอความเห็นโดยเป็นการเรียนรู้ร่วมกันเพราะทุกท่านจะได้

6. การสร้างเสน่ห์ให้เนื้อหาอย่างมืออาชีพโดย P-L-E-A-S-E และกิจกรรม

เนื้อหาการบรรยายและลักษณะของกิจกรรม
– การสร้างเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ จูงใจและดึงดูดผู้ฟังโดยหลัก P-L-E-A-S-E 
กิจกรรม : การสร้างเนื้อหาอย่างมืออาชีพ 
– วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ

Lunch           : 12.00-13.00 น.
Session 3    : 13.00-14.30 น.

7. ฝึกฝนการใช้น้ำเสียง การปรับโทนเสียงการออกเสียงตัว ร และ ล คำควบกล้ำต่างๆ  และกิจกรรม

เนื้อหาการบรรยาย
– การใช้น้ำเสียง การปรับโทนเสียง การออกเสียงตัว ร และ ล คำควบกล้ำ
– ระดับสูงต่ำ ดังค่อย
– ฝึกเปล่งเสียงจากส่วนต่างๆของระบบทางเดินหายใจ

กิจกรรม : การฝึกใช้เปล่งเสียง

8. หลักการเตรียมสไลด์ & ศาสตร์และศิลป์ของสไลด์ที่น่าดึงดูดใจและเป็นมืออาชีพ

เนื้อหาการบรรยาย
– ลักษณะ Slide อย่างมืออาชีพ
– ลักษณะของ Death Powerpoint
– ศาสตร์และศิลป์ของการเตรียมสไลด์ที่น่าดึงดูดใจ และตรงประเด็น

Break            : 14.30-14.45.
Session 2     : 14.45-16.00 น.

9. การวางแผนในการออกแบบ Presentation Pitch

เนื้อหาการบรรยาย
– การเตรียม Power Point
– Planning
– Create Presentation
– Insert Content; Table, Smart ART, Graph etc.
– Formatting
– Animation
– Presentation Technique
– 7 Step for Presentation Pitch  
– บัญญัติ 10 ประการ Power Point Presentation


10. กิจกรรม :ฝึกการนำเสนอ Slide Presentation

– วิทยากรให้ข้อเสนอแนะในการเตรียม Powerpoint และการนำเสนอให้เตรียมข้อมูลสำหรับนำเสนอท่านละ 5-7 นาที
– วิทยากรให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำ Slide Power Point และการนำเสนอ

Expertise, Q/A


สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. เป็นผู้มีความมั่นใจในการนำเสนอ อีกทั้งเป็นผู้ที่สามารถในการดำเนินรายการตามเป้าหมายของงานและกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

2. เป็นผู้มีการใช้คำพูดและการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มผู้ร่วมงานหรือ กิจกรรมนั้นๆได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการควบคุมและสร้างบรรยากาศในงานหรือพิธีต่างๆหรือให้ได้รับผลตามกาลเทศะ

3. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูด และภาษากาย และการนำเสนอได้อย่างโดดเด่น ประทับใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

4. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมืออาชีพ นำเทคนิคต่างๆ ไปปรับใช้เพื่อสร้างความสำเร็จในการเป็นผู้นำเสนออย่างมืออาชีพที่มีผู้คนยอมรับ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

      การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

  1. การบรรยายแบบ (Participative Technique)
  2. กิจกรรมสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
  3. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นละตอน (Work Shop)
  4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Role Playing )
  5. กระตุ้นให้คิดจากภายในสู่ภายนอก (Inner Thinking)
  6. สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 1 วันเต็ม

9.00-10.15   สัมมนา

10.15-10.30  คอฟฟี่เบรค

10.30-12.00  สัมมนา

12.00-13.00  lunch : International Buffet / Japanese Buffet

13.00-14.30  สัมมนา

14.30-14.45  คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00  สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,500.-
315.-
135.-
4,680.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ info@thebest-training.com หรือ pay slip พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/275  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com