HR for non-HR-Thebest Training
People Management : HR for non-HR
กันยายน 5, 2019
Leadership-Thebest Training
Essential Qualities & Skills for Leadership
กันยายน 5, 2019

Presentation Pro

Presentation Pro-Thebest Training

Presentation Pro-Thebest Training

การนำเสนออย่างมืออาชีพ ทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการก้าวสู่ผู้นำเสนอที่โดดเด่น รวมถึงมีความรู้และทักษะในการนำเสนอในการทำงานอย่างมืออาชีพ มีศิลปะการพูด ยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเป็นพิธีกรหรือวิทยากรได้

 

Presentation Pro

เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ

รอบจัดอบรมวันที่ 8 ก.พ/ 22 เม.ย/ 21 มิ.ย/ 9 ส.ค/ 18 ต.ค และ 2 ธ.ค 2565

 

เวลาฝึกอบรม     9.00-16.00 น.

เวลาลงทะเบียน 8.45 น.

โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน 40 (ฺBTS ม.เกษตรศาสตร์)

 

วิทยากร 

รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี  นักขาย และนักบริหาร 

วิทยากรรับเชิญบริษัทเอกชนและองค์กรชั้นนำในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และศิลปะเพื่อความสำเร็จ อาทิ

Creative and Positive thinking, Organization Awareness, Strategic Management, Mind Training, Leadership Training, Executive EQ, AQ,

Team-Building, Management Skill, Appreciative Management, Up Selling Pro, The Art of Speaking and Communication, Presentation Skill,

Powerful Motivation, Personality Development etc.

หลักการและเหตุผล

          สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) ได้พัฒนาหลักสูตร  “Presentation Pro -การนำเสนออย่างมืออาชีพ” ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการก้าวสู่ผู้นำเสนอที่น่าสนใจ รวมถึงมีความรู้และทักษะในการนำเสนออย่างมืออาชีพในการทำงาน มีศิลปะการพูด การนำเสนอลูกค้า และนำเสนองานต่างๆในที่ประชุม อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเป็นพิธีกรและเพื่อเป็นวิทยากร (MC & Trainer)

          ในปัจจุบันหลายองค์กรได้ใช้การนำเสนอผลงานในที่ประชุมและนำเสนอลูกค้าแบบ Video Conference มากขึ้น หลักสูตรนี้จึงได้เสริมการบรรยายและการนำเสนอผ่าน Video Conference บนPlatform ต่างๆ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร อีกทั้งยังเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานและสามารถสร้างเป็นอาชีพที่โดดเด่นได้

 

เนื้อหาหลักสูตร
Session 1    : 9.00-10.30 น.

 

1. องค์ประกอบและกฏการนำเสนอ
เนื้อหาการบรรยาย
-Presentation Factors
-Speaker Characteristic
-External and Internal Personality
-ABC Principle

2. ภาษากาย
เนื้อหาการบรรยาย
-ท่าทาง การไหว้ การนั่ง การยืน
-การใช้ไมค์
-Look Lock Talk
-การใช้ภาษามือ
-ตั้งเป้าหมายอารมณ์
-เทคนิคการลดความประหม่า
-กิจกรรม: การใช้ภาษากายในการนำเสนอ

 

3. ฝึกฝนการใช้น้ำเสียง การปรับโทนเสียง การออกเสียงตัว ร และ ล คำควบกล้ำต่างๆ
เนื้อหาการบรรยาย
– การใช้น้ำเสียง การปรับโทนเสียง
-การออกเสียงตัว ร และ ล คำควบกล้ำ
-ระดับสูงต่ำ ดัง เบา

 

4. การเตรียมนำเสนอโดย Video Conference
เนื้อหาการบรรยาย
-การนัดหมาย การส่ง Banner/การส่ง Link
-การจัดหน้าจอ มุมกล้อง
-การ Rename
-การจัดแสง ไฟ
-การเลือกใช้พื้นหลังและ Virtual Background
-การทดสอบเสียง
-การเตรียม File
-การ share file : ภาพ และเสียง
-การใช้ Breakout Room
-เทคนิคอื่นๆ เพื่อสร้างบรรนากาศและความสัมพันธ์ที่ดีในการประชุม
การเปิดหน้ากล้อง/ Mute/ Chat/ React

Break            : 10.30-10.45.
Session 2     : 10.45-12.00 น.

 

5. การวางโครงเรื่องเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม
-การจัดเรียงโครงสร้างในการนำเสนอ
-การจัดลำดับเนื้อเรื่อง ให้เป็นหมวดหมู่
-การสร้างความน่าสนใจช่วงต้น
-การสร้างความต่อเนื่องของเนื้อหา
-การลงท้ายเนื้อหาให้น่าประทับใจและบรรลุเป้าหมาย
-ฝึกปฏิบัติทุกท่านในรูปแบบที่วิทยากรเตรียมมาให้ โดยวิทยากรจะมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานแบบมืออาชีพให้ฝึกฝนวางโครงเรื่อง

6. การสร้างเนื้อหาให้น่าสนใจ ดึงดูดผู้ฟัง โดย P-L-E-A-S-E และ Benefit Technique
เนื้อหาการบรรยายและลักษณะของกิจกรรม:
-การสร้างความน่าสนใจ จูงใจและดึงดูดผู้ฟังในโครงสร้างเนื้อหา
โดยหลัก P L E A S E
-การนำเสนอลูกค้าโดยใช้หลัก Benefit Techniques
-กิจกรรม:การวางโครงสร้างเนื้อหาอย่างมืออาชีพ
-วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ

Lunch        : 12.00-13.00 น.
Session 3 : 13.00-14.30 น.

 

7. หลักการเตรียมสไลด์ & ศาสตร์และศิลป์ของสไลด์ที่น่าดึงดูดใจและเป็นมืออาชีพ
เนื้อหาการบรรยาย:
– เพื่อให้สามารถจัดเตรียมสไลด์ได้อย่างน่าสนใจ แบบมืออาชีพ
เนื้อหาการบรรยาย
-ลักษณะ Slide อย่างมืออาชีพ
-ลักษณะของ Death Powerpoint
-ศาสตร์และศิลป์ของการเตรียมสไลด์ที่น่าดึงดูดใจ และตรงประเด็น

8. การวางแผนในการออกแบบ Presentation
เนื้อหาการบรรยาย
-Create Presentation
Insert Content; Table, Smart ART, Graph etc.
Template
Animation/Transition
– แนะนำ Free download
-Picture, Fronts, Icons
-Template

9. การนำเสนอแผนภาพข้อมูล (Data Visualization)
เนื้อหาการบรรยาย
-นำเสนอแผนภาพข้อมูล
Bar Charts/Line Charts/Area Charts/Pie Charts/Radar Charts

 

10. กิจกรรม ฝึกการนำเสนอ Slide Presentation (workshop I)
วิทยากรให้ข้อเสนอแนะใน Power point และการนำเสนอ

หมายเหตุ: ให้เตรียมข้อมูลสำหรับนำเสนอท่านละ 5-7นาที


Break            : 14.30-14.45.
Session 2     : 14.45-16.00 น.

11. กิจกรรม ฝึกการนำเสนอ Slide Presentation (workshop II)
-วิทยากรให้ข้อเสนอแนะใน Power point และการนำเสนอ

12. Expertise, Q/Aสิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. เป็นผู้มีการใช้คำพูดและการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มผู้ร่วมงานหรือ กิจกรรมนั้นๆได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการควบคุมและสร้างบรรยากาศในงานหรือพิธีต่างๆหรือให้ได้รับผลตามกาลเทศะ
2. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูด และภาษากาย และการนำเสนอได้อย่างโดดเด่น และประทับใจ สามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
3.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการนำเสนองานลูกค้าและนำเสนอข้อมูลในการประชุมอย่างมืออาชีพ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

      การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

  1. การบรรยายแบบ (Participative Technique)
  2. กิจกรรมสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
  3. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นละตอน (Work Shop)
  4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Role Playing )
  5. กระตุ้นให้คิดจากภายในสู่ภายนอก (Inner Thinking)
  6. สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 1 วันเต็ม

9.00-10.30 น.   สัมมนา

10.30-10.45 น.  คอฟฟี่เบรค

10.45-12.00 น.  สัมมนา

12.00-13.00  lunch : International Buffet / Japanese Buffet

13.00-14.30 น.  สัมมนา

14.30-14.45 น.  คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00 น. สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,800.-
336.-
144.-
4,992.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ info@thebest-training.com หรือ pay slip พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/275  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com