Positive & Creative Thinking for Peak Performance

4D-Supervisor-Thebest Training
4D Supervisory Skill
กันยายน 5, 2019
Time Management-Thebest Training
Time Management & Prioritization for Excellence
กันยายน 5, 2019

Positive & Creative Thinking for Peak Performance

Positive Thinking-Thebest Training

Positive Thinking-Thebest Training

เพื่อให้ท่านหรือบุคลากรในองค์กรของท่านเกิดความเชื่อมั่น ความศรัทธา เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เป็นผู้มีจิตใจเบิกบานมีความสุขและสร้างความสุขให้คนรอบข้าง มีจิตใจรักการทำงาน มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางของชีวิต สามารถเผชิญปัญหา อุปสรรค การเปลี่ยนแปลงในด้านบวกเชิงสร้างสรรค์

 

Positive & Creative Thinking for Peak Performance 

คิดบวกเชิงสร้างสรรค์เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล

 

รอบจัดอบรมวันที่  20 เม.ย./ 7 ส.ค. และ 30 พ.ย. 2563

เวลาฝึกอบรม     9.00-16.00 น.

เวลาลงทะเบียน  8.45 น.

โรงแรมมารวยการ์เด้น พหลโยธิน 40 (ฺBTS ม.เกษตรศาสตร์) 

 

วิทยากร

รศ.ดร.ชัยณรงค์  วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร 

วิทยากรรับเชิญบริษัทเอกชนและองค์กรชั้นนำในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และศิลปะเพื่อความสำเร็จ

อาทิ Creative & Positive thinking, Organization Awareness, Mind Training, Strategic Management, Leadership Training, Executive EQ, AQ,

Team-Building, Management Skill, Appreciative Management, Up Selling Pro, Professional Coaching, The Art of Speaking and Communication,

Presentation Skill, Powerful Motivation, Business Innovation, Personality Development etc.

รางวัลที่ได้รับ
– นักขายดีเด่น สมาคม TDSA แห่งประเทศไทย
– ผลงานวิชาการดีเด่น มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– นักเทคโนโลยีดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
– ผลงานวิจัยดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
– รางวัลชนะเลิศศิลปะการพูดและการสื่อสารจากการอบรมการถ่ายทอดจริตวิทยาของนักบริหาร สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งชาติ
– ที่ปรึกษาทางธุรกิจและพัฒนาศักยภาพมนุษย์และวิทยากรรับเชิญทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน

ผลงานหนังสือ
1. เลือกเป็นเห็นทางรวย บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2. เป็นเหยื่อหรือฮีโร่คุณเลือกได้ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
3. ถอดรหัสความคิด บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
4. เลือก? อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (มหาชน)
5. ถอดรหัสแนวคิดเพือชีวิตที่มีคุณค่า อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (มหาชน)

หลักการเเละเหตุผล

การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนมีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้นแต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพในการคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ของผู้นำภายในองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญในการพลักดันให้องค์กรมีขีดความสามารถในการเกาะที่ยอดคลื่นของโลกยุคที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง เพื่อการตระเตรียมความพร้อม การสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมและการรับมือสูงความสำเร็จในธุรกิจยุค New Economy

             สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) ได้จัดหลักสูตร “Positive and Creative Thinking for Peak Performance : ความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล”เพื่อให้ท่านหรือบุคลากรในองค์กรของท่านเกิดความเชื่อมั่น ความศรัทธา เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เป็นผู้มีจิตใจเบิกบาน มีความสุขและสร้างความสุขให้คนรอบข้าง มีจิตใจรักการทำงาน รักในองค์กร มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางของชีวิตและมีจิตใจห้าวหาญ สามารถแก้ไขปัญหา และเผชิญอุปสรรคในการทำงานและการดำเนินชีวิตทางบวก มีความคิดด้านบวกต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้เป็นอย่างดี ปรารถนาพิชิตความสำเร็จเพื่อตนเอง ครอบครัวและองค์กร

 

เนื้อหาหลักสูตร

Session 1   : 9.00-10.30 น.

1. กรณีศึกษา: อิทธิพลของทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ต่อความสำเร็จระดับประเทศและระดับโลก

เนื้อหาในการบรรยาย:
– ตัวอย่างยอดคน (CEO ของประเทศไทยและของโลกที่มีความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์จนประสบความสำเร็จ)
– บทวิเคราะห์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้
– ผลงานวิจัย: พลังความคิดบวก (PQ: Positive Intelligence) ทำอะไรให้เราได้

2. กิจกรรม : การวิเคราะห์ตนเองในด้านความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์
การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อความสุขและความก้าวหน้า
กิจกรรม :  ประเมินความคิดบวกโดยแบบทดสอบภาพ
กิจกรรม :  แบบประเมินตนเองในเรื่องความคิดบวกและทัศนคติบวก (Self Concept) 5 ด้าน
ทัศนคติต่อตนเอง
ทัศนคติต่องานที่ทำ
ทัศนคติต่อองค์กรและการทำงานเป็นทีม
ทัศนคติต่อปัญหาและอุปสรรค
ทัศนคติต่อความสำเร็จ
กิจกรรม : แบ่งกลุ่มจำนวนตามความเหมาะสม ให้แต่ละคนบรรยายถึงทัศนคติด้านที่โดดเด่นของตนเองและสาเหตุที่มีสิ่งเหล่านี้และทัศนคติด้านที่อ่อนแอ รวมถึงวิธีการปรับปรุงและพัฒนา

Break           : 10.30-10.45 น.                 
Session2     : 10.45-12.00 น.

3. พลังความคิดบวกและผลกระทบต่อความสำเร็จ

เนื้อหาในการบรรยาย: 
– ความต่างและความเหมือนระหว่างคิดบวกและทัศนคติบวก
– ความต่างระหว่างคนคิดบวกและคนคิดลบ
– ผลของความคิดบวก
– ผลของความคิดลบ
– เรื่องที่ส่งผลต่อความคิดลบ
– VCD พลังความคิด คุณจะดึงดูดสิ่งที่คิด
– สะพานเชื่อมระหว่างความคิดบวกและการติดลบ

4. พลังการเลือกตอบสนองเชิงบวกสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม

เนื้อหาการบรรยาย:
– ความแตกต่างระหว่างบุคคลขึ้นกับพลังการเลือกตอบสนอง
– พลังการเลือกตอบสนองเชิงลบ
– พลังการเลือกตอบสนองเชิงบวก
– ความสุข ความทุกข์ เลือกได้
– พลังการเลือตอบสนองโดยรู้จักตนเอง ริเริ่มสร้างสรรค์ มึเป้าประสงค์ในการทำงานและการดำเนินชีวิต และมโนธรรมและความรัก

5. พลังการเลือกตอบสนองเชิงบวกโดยรู้จักตนเองและองค์กร & กิจกรรม
Positive and Creative Thinking toward One’s Self and Organization Awareness 

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม:
– อิทธิพลการเลือกรู้จักตนเองในเชิงบวก

กิจกรรม :  คุณลักษณะที่โดดเด่นหรือที่ท่านภาคภูมิใจ 3 เรื่อง
กิจกรรม :  แบบอย่างที่ดีของท่านต่อครอบครัวและต่อองค์กร
กิจกรรม :  คุณลักษณะที่ดีของผู้ร่วมงานที่ท่านชื่นชอบ
กิจกรรม :  รู้จักองค์กรของตนเองในเชิงบวก Positive Organization Awareness
– วิทยากรสรุปและเสนอแนะ

Lunch            : 12.00-13.00 น.
Session 3      : 13.00-14.30 น.

6. เลือกตอบสนองเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ต่ออุปสรรค ปัญหา: 
Positive & Creative Thinking forward Obstruction & How to Performat Your Peak every Situation

– เลือกโดยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่ออุปสรรค ปัญหาและความท้าทายต่างๆ
– วิธีคิดและวิธีปฏิบัติเชิงบวกต่ออุปสรรค ปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
เมื่อต้องแบกรับความรับผิดชอบ หรือต้องทำงานมากกว่าใครๆ
เจองานด่วน งานเข้า งานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ
เมื่อต้องทำงานซ้ำๆ เหมือนเดิมในทุกๆ วัน
เมื่อต้องทำงานในสิ่งใหม่ๆ รับนโยบายใหม่ หรือต้องเปลี่ยนแปลง
เมื่อพบกับปัญหา และอุปสรรค์มากมาย
เมื่อเจอมีเรื่องไม่ได้ดั่งใจในการทำงาน หรือเจอคนที่ไม่ได้ดั่งใจ
เมื่อเจอตำหนิ นินทา ฯลฯ

กิจกรรม :  อะไรบ้างที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่พบบ่อยๆในการปฏิบัติงาน
– สิ่งที่เกิดขึ้นมีข้อดีอย่างไร ?
– ปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีสูงสุดและทำให้เกิดความสุขในการทำงานร่วมกัน
– วิทยากรสรุปและให้ข้อเสนอแนะในวิธีคิดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงาน

7. พลังการเลือกตอบสนองเชิงบวกโดยประสงค์ & กิจกรรม: Positive and Creative Thinking toward Achievement

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม:
– วงจรความเฉื่อยชา ลักษณะอาการ

กิจกรรม :  แบบทดสอบวงจรความเฉื่อยชา
– วิธีหลุดพ้นจากวงจรความเฉื่อยชาและการสร้างความกระตือรือร้น
– ตัวอย่างการเลือกตามเป้าประสงค์ ที่สร้างความกระตือรือร้นและสร้างแรงบันดาลใจ

กิจกรรม :  ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเขียนสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงปรารถนาและสิ่งที่ต้องการสร้างเพื่อการเติบโตของตนเองและองค์กร
แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมจำนวนตามความเหมาะสม ให้ผู้เข้าอบรมบรรยายสิ่งที่เป็นแรงปรารถนาและสมาชิกในกลุ่มร่วมกัน Cheer Up
– วิทยากรสรุปและเสนอแนะ

8. พลังการเลือกตอบสนองเชิงบวกโดยมโนธรรม ความรัก และการให้ &กิจกรรม: Positive and Creative Thinking for Sustainable Growth

เนื้อหาในการบรรยาย:
– จิตสำนึกเพื่อส่วนร่วม
– ความคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องของเมตตาธรรมเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน
– Clear-Care-Fair-Share

กิจกรรม :  แบ่งกลุ่มจำนวนตามความเหมาะสม ระดมความคิดเห็นในประเด็นพลังการเลือกเชิงบวกโดยความรักและการให้เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและน่าอยู่ในองค์กรและเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีการทำงานรวมกันในองค์กร
– วิทยากรสรุปและเสนอแนะ

9. กิจกรรม Mind Training-Positive Think for Peak Performance

 รูปแบบกิจกรรม:
– ให้แต่ละท่านได้ชื่นชมและขอบคุณผู้ที่เป็นต้นแบบ ความคิดบวกการให้และการแบ่งปัน และผู้ที่เป็นต้นแบบการทำงานมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อการเติบโตของทีมและองค์กร
– วิทยากรสรุปและเสนอแนะ

Expertise & Q/A

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
2. ผู้เข้าอบรมมีความสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองด้านบวก เพื่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานของตนเอง ครอบครัว และองค์กร
3. ผู้เข้าอบรมเลือกใช้ทัศนคติที่ถูกต้องในการจัดการกับอุปสรรค ปัญหา
4. ผู้เข้าอบรมมีแรงบันดาลใจ  มีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจน เกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
5. ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัว ครอบครัวและการทำงานชีวิตก้าวไปอย่างรุ่งโรจน์

รูปแบบการฝึกอบรม

      การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

  1. การบรรยายแบบ (Participative Technique)
  2. กิจกรรมสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
  3. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นละตอน (Work Shop)
  4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Role Playing )
  5. กระตุ้นให้คิดจากภายในสู่ภายนอก (Inner Thinking)
  6. สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 1 วันเต็ม

9.00-10.15   สัมมนา

10.15-10.30  คอฟฟี่เบรค

10.30-12.00  สัมมนา

12.00-13.00  lunch : International Buffet / Japanese Buffet

13.00-14.30  สัมมนา

14.30-14.45  คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00  สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,500.-
315.-
135.-
4,680.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ info@thebest-training.com หรือ pay slip พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/275  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com