Ownership Quotient & Organization Awareness

Project Management-Thebest Training
Project & Cost Management for Excellence
กันยายน 4, 2019
Train the Trainer-Thebest Training
Professional Train the Trainer
กันยายน 5, 2019

Ownership Quotient & Organization Awareness

Ownership-Thebest Training

Ownership-Thebest Training

เพื่อให้ท่านหรือบุคลากรในองค์กรของท่านเกิดความเชื่อมั่น ความศรัทธา เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกรักการทำงาน จิตสำนึกรักในองค์กร มีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร มีความกระตือรือร้นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็นพลังองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

Ownership Quotient and Organization Awareness

ความเป็นเจ้าของและจิตสำนึกรักองค์กร

 

วิทยากร 

รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักพูด นักขาย และนักบริหาร

วิทยากรรับเชิญบริษัทเอกชนและองค์กรชั้นนำในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และศิลปะเพื่อความสำเร็จ อาทิ 

Creative and Positive Attitude, Ownership and Organization Awareness, Mind Training, Strategic Management, Leadership Training, EQ, AQ,

Team-Building, Time management, Effective Sale and Service Program, The Art of Speaking and Communication, Presentation Skill,

Powerful Motivation, Personality Development etc.

หลักการและเหตุผล

การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดน มีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศ องค์กรที่ประสบความสำเร็จได้ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมากพอๆกับการสร้างผลประกอบการและการเติบโต การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและจิตสำนึกแห่งความเป็นเจ้าขององค์กร ถือเป็นอีกแนวทางปฎิบัติหนึ่งในการที่จะปรับปรุงและเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อเปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะความเข้าใจในเป้าหมายและความมีจิตสำนึกแห่งการร่วมมือร่วมใจในการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันจะก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้ผนึกกำลังในการก้าวข้ามผ่านความท้าทายและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนในโลกธุรกิจยุค (New Economy)

สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม “Ownership Quotient and Organization Awareness : ความจิตสำนึกรักองค์กร” เพื่อให้ท่านหรือบุคลากรในองค์กรของท่านเกิดความเชื่อมั่น ความศรัทธา เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกรักการทำงาน จิตสำนึกรักในองค์กร มีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร มีความกระตือรือร้นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็นพลังองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม

(หลักสูตรฝึกอบรมนี้ สามารถปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ ตามความต้องการขององค์กร)

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. กรณีศึกษา : อิทธิพลของ Ownership Quotient and Organization Awareness ต่อความสำเร็จระดับประเทศและระดับโลก

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :

–  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแรงบันดาลใจ ในคุณสมบัติการคิดบวกเชิงสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่การสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม

เนื้อหาในการบรรยาย :

– เป็นการยกตัวอย่างยอดคน (CEO ของประเทศไทยและของโลกที่มีโดดเด่นในด้านจิตสำนึกรักองค์กร)

– บทวิเคราะห์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้

2. กิจกรรม : การวิเคราะห์ความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ด้าน Ownership Quotient and Organization Awareness

– องค์กรชอบบุคลากรแบบไหน

– หากท่านเป็น CEO ท่านต้องการบุคลากรแบบไหน ?

– วิเคราะห์ตนเอง: การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อความสุขและความก้าวหน้าในการทำงาน

– วิทยากรสรุปและให้ข้อเสนอแนะ

Break          : 10.30-10.45 น.                 
Session 2   : 10.45-12.00 น.

3. พลังความคิดบวกและผลกระทบต่อความสำเร็จ

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :

–  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ถึงพลังอำนาจของความคิด และผลกระทบต่อความสำเร็จและความล้มเหลวในหน้าที่การงาน สุขภาพ และครอบครัว

เนื้อหาในการบรรยาย :

– ผลของความคิดบวก & ผลของความคิดลบ

– เรื่องที่ส่งผลต่อความคิดลบต่อการเจริญก้าวหน้าของตนเองและองค์กร

– คุณค่าตนเอง: ในองค์กรและคุณค่าของเพื่อนร่วมงานต่อความสำเร็จขององค์กร

4. กิจกรรม : Ownership Quotient and Organization Awareness II – Paradigm shift

เป้าหมายของกิจกรรม :

– เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกการมองในแง่บวกต่อการทำงาน ผู้บริหารและต่อองค์กร

– เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมอง  (Paradigm shift) จากการที่แต่ละคนคิดว่าองค์กรจะให้อะไรเป็นแต่ละคนจะให้อะไรกับองค์กร

–  เป็นการปลูกจิตสำนึกรักองค์กร และเพิ่มแรงปรารถนาในการทำงานเพื่อการเติบโตขององค์กรและตนเอง

รูปแบบของกิจกรรม :

–  แบ่งกลุ่มกิจกรรมเป็น 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีคำถามดังนี้

– องค์กรของท่านโดดเด่น เป็นที่ยอมรับหรือมีจุดแข็งในเรื่องใดที่ท่านภูมิใจ?

– องค์กรของท่านให้อะไรกับท่าน ให้อะไรกับครอบครัวท่าน และให้อะไรแก่สังคม?

– ท่านให้อะไรกับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจลูกค้า และเพื่อสร้างธุรกิจในองค์กรของท่านให้เติบโตสูงสุด?

– ท่านให้อะไรกับองค์กรของท่าน เพื่อการใช้ทรัพยากรขององค์กรของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุด

– ท่านรักษาผลประโยชน์ ป้องป้องและบำรุงรักษาองค์กร (บ้านของเรา) องค์กรของท่านอย่างไรบ้าง?

– ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ

– วิทยากรสรุปและเสนอแนะ

 

Lunch          : 12.00-13.00 น.

Session 3    : 13.00-14.30 น.

 

5. กิจกรรม : Ownership Quotient and Organization Awareness III -Innovative Inspiration (Team Concept)

เป้าหมายกิจกรรม :

–  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกในอนาคต สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ของธุรกิจ

รูปแบบของกิจกรรม :

–  ร่วมกันคิด จินตนาการนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจที่กำลังทำงานอยู่ (อาทิ Dream Project หรือโครงการอื่นๆ ตามจินตนาการ) ใน 1-3  ปีข้างหน้า

–  เป็นการระดมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อาทิ

– ท่านปรารถนาจะเห็นองค์กรของท่านเติบโตทางธุรกิจอย่างไรบ้าง 3 เรื่อง? และในแต่ละเรื่องท่านจะมีส่วนร่วมในการเติบโตขององค์อย่างไร?

– หากทำนเป็นผลประกอบการ ท่านต้องการบุคลากรที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติอย่างไรบ้าง และแต่ละคุณลักษณะหรือคุณสมบัตินั้นเกี่ยวข้องการการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างไร?

– อะไรบ้างที่ท่านสามารถ ลด ละ หรือเลิกแล้วส่งผลต้องความก้าวหน้าขององค์กร

– หากมีวิกฤตเศรฐกิจส่งผลให้องค์กรประสบปัญหาด้านการเงิน เราจะคิดและช่วยกันทำอย่างไร?

 – วิทยากรสรุปและเสนอแนะ

6. กิจกรรม : Ownership Quotient and Organization Awareness IV-Innovative Inspiration (Self Concept)

เป้าหมายของกิจกรรม:

– เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าอบรมมีเป้าหมายในการทำงานเพื่อการเติบโตของตนเองและองค์กร

– เป็นกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกรักองค์กรและจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร

รูปแบบของกิจกรรม:

– ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเขียนสิ่งต่างๆ เกี่ยวข้องกับแรงปรารถนา และสิ่งที่ต้องการสร้างเพื่อการเติบโตท่างธุรกิจขององค์กร

– ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเขียนสิ่งต่างๆ ที่ปรารถนาจะลด ละ เลิกเพื่อการเติบโตของตนเองและการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร

– แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมจำนวนตามความเหมาะสม ให้ผู้เข้าอบรมบรรยายสิ่งที่เป็นแรงปรารถนาและสมาชิกในกลุ่มร่วมกัน Cheer Up

– วิทยากรบรรยายสรุปและเสนอแนะ

– Action and Commitment in action เพื่อการเติบโตของตนเองและขององค์กร

 

Break           : 14.30-14.45 น.

Session 4    : 14.45-16.00 น.

 

7. กิจกรรม : Ownership Quotient and Organization AwarenessV – Positive and Creative Team Spirit

เป้าหมายของกิจกรรม :   

–  การค้นหาผู้นำต้นแบบในองค์กรในมิติต่างๆ อาทิ ต้นแบบการพัฒนาตนเอง ต้นแบบการสร้างผลงานและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ต้นแบบการรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจให้องค์กร เป็นต้น

– สร้างเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร และองค์กร

– เสริมสร้างบรรยากาศในการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันในแต่ละระดับงาน

– เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ดีในด้านต่างๆ ได้รับการชื่นชม ควรค่าในการเป็นแบบอย่างที่ดี

– เป็นการปลูกจิตสำนึกความรัก ความผูกพันภายในทีมและในองค์กรและเสริมสร้างจิตสำนึกการทำงานและการรักษาผลประโยชน์เพื่อการเติบโตขององค์กร

รูปแบบกิจกรรม :

– ให้แต่ละท่านเขียนชื่อผู้นำต้นแบบ และเหตุผล

– ให้แต่ละท่านขอบคุณผู้นำต้นแบบในเรื่องที่ตนเองชื่นชมหรือประทับใจ

– วิทยากรสรุปและเสนอแนะ

8. กิจกรรม: Expertise & Q/A

– ผู้เข้าอบรมจะนำความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ต่างๆ ประยุกต์กับการทำงานในองค์กรอย่างไรบ้าง

– กิจกรรม ถาม-ตอบ

 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. เป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่มีทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
2. บุคลากรมีความสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองด้านบวก เพื่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานของตนเอง ครอบครัว และองค์กร
3. บุคลากรมีแรงบันดาลใจ มีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจน เกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
4. บุคลากรมีจิตสำนึกรักองค์กร ทำงานทุ่มเทด้วยจิตใจเพื่อหารเติบโตขององค์กรและตนเอง
5. บุคลากรมีการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน และมีการสื่อสารที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับองค์กร เป็นตัวแทนในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
6. องค์กรมีบุคลากรผู้มีจิตสำนึกความเป็นเจ้าขององค์กร มีความรัก ความผูกพันและมีจิตใจธำรงรักษาองค์กร

 รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

1.การบรรยายแบบ Participative Technique

2.กิจกรรมสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)

3.ฝึกปฏิบัติทีละขั้นละตอน (Work Shop)

4.ใช้กิจกรรม Coaching เพื่อจุดประกายและดึงศักยภาพของผู้เข้าฝึกอบรม

5.แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Role Playing )

6.สื่อมัลติมีเดีย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม

1.เครื่องฉายและจอ LCD

2.Microphone 2 ตัว ขึ้นไป และ คลิปไมค์

3.จัดห้องแบบ Class Room

4.Flip Chart 4 ตัว พร้อมปากกา สีดำ แดง และน้ำเงิน ทุกกลุ่ม

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ (Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com