Business Strategy & Management 4.0
กันยายน 4, 2019
Ownership-Thebest Training
Ownership Quotient & Organization Awareness
กันยายน 5, 2019

Project & Cost Management for Excellence

Project Management-Thebest Training

Project Management-Thebest Training

การทำงานแบบโครงการ เป็นลักษณะการทำงานแบบหนึ่งที่มีกระบวนการ วิธีการ ผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งกำหนดไว้แน่นอน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา หรือได้ผลงานตามที่ต้องการภายในระยะเวลา และสามารถบริหารทรัพยากร และต้นทุนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

 

Project & Cost Management for Excellence

การบริหารโครงการและต้นทุนโครงการให้ประสบความสำเร็จ

 

— No Entry Year 2563 —

เวลาของการฝึกอบรม  : 9.00-16.00 น.
เวลาลงทะเบียน           : 8.45-9.00น.

โรงแรม…….

 

วิทยากร

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning, Process Improvement,

Coaching & Feedback, Supervisory Skill, วิทยากรด้านการกลยุทธ์องค์กร, บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร, การจัดทำแผนกลยุทธ์, 

ผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ & etc.


ประสบการณ์
วิทยากร/ที่ปรึกษา : สมาคมนักศึกษาเก่า คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : มูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Don Bosco, Cambodia
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร : บริษัทปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
Training Manager : บริษัท Thai Asia Pacific Brewery จำกัด
Vice President-Employee Relation : ธนาคาร CIMB Thai
Human and Organization Development Manager : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Six Sigma BlackBelt : บริษัท American Standard จำกัด
Training Supervisor : บริษัท Thai Chrysler Automotive จำกัด
Personnel Officer : ธนาคาร  UOB จำกัด
Training Officer : บริษัท The Mall จำกัด

ผลงาน
จัดทำ Organization Strategy & Business Plan บริษัทมหาชน
ผู้จัดการโครงการ Process Improvement ที่ใช้งานระบบ ERP: SAP/R3
ที่ปรึกษาและ Coach โครงการ Six Sigma กว่า 300 โครงการพร้อมสมาชิกมากกว่า 500 คน
จัดทำโครงการ Branch Visit ครบทั้ง 115 สาขาธนาคารทั่วประเทศ 
จัดทำ ระบบการพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
พัฒนาระบบ Competency Matrix เข้าสู่ระบบ Database ที่สมบูรณ์

อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา    
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

 

แนวคิดและความเป็นมา

การขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบัน นอกจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้ว ยังมีการทำงานหรือคณะทำงานบางส่วนภายในองค์กรเอง ที่ยังคงดำเนินงานในแบบการปฏิบัติงานประจำวัน ขาดการบริหารจัดการที่ดีในรูปแบบที่เหมาะสมทำให้ปัญหาหลายอย่างไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

การทำงานแบบโครงการ เป็นลักษณะการทำงานแบบหนึ่งที่มีกระบวนการ วิธีการ ผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งกำหนดไว้แน่นอน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา หรือได้ผลงานตามที่ต้องการภายในระยะเวลา และสามารถบริหารทรัพยากร และต้นทุนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการทำงานอีกแบบหนึ่งที่หลายองค์กรได้ดำเนินการจนเกิดความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างให้องค์กรต่างๆ หันมาใช้วิธีการทำงานแบบโครงการ และการบริหารแบบโครงการมากขึ้น

  วัตถุประสงค์      

  1. ได้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวการบริหารโครงการ ทั้งองค์ประกอบ วงจรโครงการ และการวางแผนโครงการ
  2. เรียนรู้วิธีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการวางแผนโครงการ การดำเนินตามแผนโครงการ และการติดตามควบคุมโครงการ
  3. ได้เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ
  4. ได้รับรู้เทคนิคการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ และเครื่องมือสนับสนุนให้โครงการสำเร็จ

เนื้อหาหลักสูตร

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารโครงการ

เนื้อหาในการบรรยาย

–  กรณีศึกษา การบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ

–  แนวโน้มโลกปัจจุบันในการบริหารงานแบบโครงการ

–  ปัจจัย 12 ประการที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ

2. การบริหารโครงการ : Project Management       

เนื้อหาในการบรรยาย

–      การคัดเลือกโครงการ (Project Selection)       

–      การวางแผนโครงการ (Project Planning)        

–      การกำหนดตารางการทำงาน (Project Schedule)       

–      การควบคุม (Project Controlling)

Workshop : แนวคิดของการบริหารโครงการ

 

Break          : 10.30-10.45 น.

Session 2    : 10.45-12.00 น.

 

3. กระบวนการในการบริหารโครงการที่สำคัญ

 เนื้อหาในการบรรยาย

3.1 การวิเคราะห์โครงการหรือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

     – การวิเคราะห์องค์ประกอบภายในและภายนอก

     – การใช้คำถาม 6W 1H

     – การให้ค่าคะแนน และประเมินค่า

3.2  การวางแผนโครงการ และแนวทางการปฏิบัติตามแผนโครงการ

3.3  การวางโครงสร้างการบริหารโครงการ (ทรัพยากร, วิธีการ, เครื่องมือ)

 Workshop : กระบวนการบริหารโครงการที่สำคัญ

4. เครื่องมือในการติดตามและควบคุมโครงการที่มีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการบรรยาย

–  แนวคิด PERT และ CPM

–  เครื่องมือ Gantt Chart

–  แผนควบคุม Control Plan

–  การควบคุมทางสถิติ SPC

Workshop : เครื่องมือควบคุมการบริหารโครงการ

 

Lunch          : 12.00-13.00 น.

Session 3    : 13.00-14.30 น.

 

5. การบริหารต้นทุนโครงการ : Project Cost Management

เนื้อหาการบรรยาย

5.1 การวางแผนทรัพยากร (Resource planning)

5.2  การประมาณการค่าใช้จ่าย (Cost estimating)

5.3  การจัดทางบประมาณต้นทุน (Cost budgeting)

5.4  การควบคุมต้นทุน (Cost control)

Workshop : การบริหารต้นทุนโครงการ

 

Break        : 14.30-14.45 น.

Session 4 : 14.45-16.00 น.

 

6. เทคนิคการบริหารโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม

–  กำหนดมาตรฐาน (Standards)

–  ระบบข้อมูล และเทคโนโลยี (Information & Technology)

–  การวัดผลงาน (Measurement)

– การปรับปรุงแก้ไข (Take Corrective Actions)

Workshop: เทคนิคบริหารโครงการตามเป้าหมายขององค์กร

Expertise & Q/A

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ                                          

– สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวการบริหารโครงการ ทั้งองค์ประกอบ งบโครงการ และการวางแผนโครงการต่างๆ

– เข้าใจวิธีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการวางแผนโครงการ การดำเนินตามแผนโครงการ และการติดตามควบคุมโครงการ

– สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการได้

– ทราบถึงเทคนิคการบริหารโครงการและการบริหารงบให้มีประสิทธิภาพ และเครื่องมือสนับสนุนให้โครงการสำเร็จ

รูปแบบการฝึกอบรม

– การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

– การบรรยายตามหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

– สถานการณ์สมมติและการฝึกปฏิบัติ

– กรณีศึกษา และการระดมสมอง การแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้

– การหารือแบบกลุ่มและนำเสนอความคิดเห็น

– การให้ความรู้แบบถาม-ตอบ เชิงที่ปรึกษา 

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 1 วันเต็ม

9.00-10.15   สัมมนา

10.15-10.30  คอฟฟี่เบรค

10.30-12.00  สัมมนา

12.00-13.00  lunch : International Buffet / Japanese Buffet

13.00-14.30  สัมมนา

14.30-14.45  คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00  สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,500.-
315.-
135.-
4,680.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ info@thebest-training.com หรือ pay slip พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/275  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com