Teamwork-Thebest Training
How to Building Team for Teamwork
กันยายน 4, 2019
Project Management-Thebest Training
Project & Cost Management for Excellence
กันยายน 4, 2019

Business Strategy & Management 4.0

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่สอดรับกัน ระหว่างโครงสร้างองค์การ กลยุทธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นงานที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนสูง

 

Business Strategy & Management 4.0

วิทยากร

 

รศ.ดร.ชัยณรงค์  วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียนนักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร

วิทยากรรับเชิญบริษัทเอกชนและองค์กรชั้นนำในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และศิลปะเพื่อความสำเร็จ อาทิ Creative and Positive thinking,

Organization Awareness, Strategic Management, Mind Training, Leadership Training, Executive EQ, AQ, Team-Building and Walk Rally, Management

Skill, Appreciative Management, Up Selling Pro, The Art of Speaking and Communication,

Personality Development and Presentation Skill, Powerful Motivation, etc.

หลักการและเหตุผล

                  การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและมีความถี่ที่สูงขึ้นในโลกธุรกิจยุคใหม่ (New Economy) ที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบที่สำคัญต่อการดำรงอยู่และการเจริญเติบโตของธุรกิจ องค์การธุรกิจต้องสามารถ ปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการเงิน การตลาด การดำเนินงาน และทรัพยากรบุคคลเป็นต้น การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ (Strategic Management and Creativity) จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่สอดรับกัน (Harmony) ระหว่างโครงสร้างองค์การ กลยุทธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นงานที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนสูง

                สถาบันฝึกอบรมThe Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) ได้จัดหลักสูตร “Business Strategy & Management” เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจและสามารถกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมีทิศทางและอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและศักยภาพขององค์กร ในสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

          (ระดับหัวหน้างาน ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้ที่อยากเรียนรู้แรวคิดเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ)

 

เนื้อหาหลักสูตร

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. ความรู้ ความเข้าใจการจัดการเชิงกลยุทธ์

เนื้อหาและรูปแบบของกิจกรรม:

ทำไมต้องมีกลยุทธ์ ?

         – โลกใบใหม่

          – Creative Disruption

– Force for Change & Innovate or die

– New S-Curve

กลยุทธ์ต่างๆขององค์กร

วิสัยทัศน์ขององค์กร พันธกิจขององค์กร

เป้าหมายองค์กร วัตถุประสงค์องค์กร

วัฒนธรรมองค์กร Core Value

การใช้เครื่องมือต่างๆในการบริหาร

2. Balanced Scorecard

– Balanced Scorecard

– Cause and Effect Hypothesis

– Strategy Map

กิจกรรม :แบบประเมิน BSC องค์กร

 

Break           : 10.30-10.45 น.

Session 2    : 10.45-12.00 น.

 

3. SWOT Analysis

– การวิเคาะห์ SWOT

– การวิเคาะห์ Strengths & Weakness โดย THESETS

– การวิเคาะห์ Opportunities โดย SETPLE

กิจกรรมการจัดทำ SWOT

4.การกำหนดกลยุทธ์สำคัญเพื่อผลักดันผล “การเติบโตหรือผลกำไร” ที่ยั่งยืน

เนื้อหาและรูปแบบของกิจกรรม:

– กลยุทธ์เชิงรุก

– กลยุทธ์กำจัดจุดอ่อน

– กลยุทธ์เสริมภูมิคุ้มกัน

– กลยุทธ์เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส

กิจกรรมการสร้างกลยุทธ์องค์กรเพื่อผลักดันผล “การเติบโตหรือกำไร” ที่ยั่งยืน

 

Lunch          : 12.00-13.00 น.

Session 3    : 13.00-14.30 น.

 

5. Management for Executive 

เนื้อหาและรูปแบบของกิจกรรม:

Management Process

KPI-Base Management

SMART KPIs

Lag & Lead KPIs

Deployment

Implement

Management by Objective

กิจกรรม: Management by Objective

 

Break          : 14.30-14.45 น.

Session 4    : 14.45-16.00 น.

 

6. การจัดทำแผนปฏิบัติการ

– การกำหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ์

– ทางเลือกเชิงกลยุทธ์

โดยมุมมอง Balance Score Card

โดยมุมมอง SWOT

โดยมุมมอง Management by Objective

– Targets & Based line Measurement

– Initiative & Grantt Chart

กิจกรรม นำเสนอกลยุทธ์โดยมุมมอง Balance Score Card & SWOT & Management by Objective

 

กิจกรรม: Expertise & Q/A

รูปแบบการฝึกอบรม

      การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

  1. การบรรยายแบบ (Participative Technique)
  2. กิจกรรมสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
  3. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นละตอน (Work Shop)
  4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Role Playing )
  5. กระตุ้นให้คิดจากภายในสู่ภายนอก (Inner Thinking)
  6. สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 1 วันเต็ม

 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com