KPI-thebest-trainng
Strategic Management: KPIs-Based
สิงหาคม 15, 2019
Creative Thinking-thebest-trainings
Creative & Innovative Thinking for Business Development
สิงหาคม 16, 2019

Conflict Management for Excellence

Conflict Management for Excellence-thebest-trainings

Conflict Management for Excellence-thebest-trainings

หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความขัดแย้งเพื่อทีมงานที่ทรงประสิทธิผลนการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และมีความสามารถในการบริหารความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ และราบรื่นสอดรับเป้าหมายขององค์กร สู่คุณค่าและค่านิยมในตนเอง

Conflict Management for Excellence 

 การบริหารความขัดแย้งเพื่อทีมงานที่ทรงประสิทธิผล

 

รอบจัดอบรมวันที่  22 เม.ย./ 17 ส.ค. และ 18 ธ.ค. 2563

 

เวลาฝึกอบรม     9.00-16.00 น.

เวลาลงทะเบียน  8.45 น.

โรงแรมมารวยการ์เด้น พหลโยธิน 40 (ฺBTS ม.เกษตรศาสตร์) 
วิทยากร   

อ.กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์ C.Ht., NLP

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Personality Development Pro, Consultative Sales, Pro Presentation Skill, Proactive Service, The Art of Speaking & Communication, CRM & CEM, Pro MC & Train the Trainer, Exercise for Develop your Brain & Body & Mind, EQ, NLP for Self & Team Development

หลักการและเหตุผล

ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เพราะทุกคนมี ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม เป้าหมาย และจุดหมายที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน ความแตกต่างเหล่านี้ก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้ง ซึ่งจะส่งผลทั้งทางบวกและทางลบต่อบุคคล ทีมงานและองค์กร พนักงาน หัวหน้างานหรือผู้บริหารควรตระหนักว่าความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร (Conflict is the ingredient of management) ดังนั้นทั้งพนักงานและ ผู้บริหารจะต้องรู้จักการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ทีมงานและองค์กรสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง รวมถึงส่งผลต่อความมั่นคงในระยะยาวได้

สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร Conflict Management for Excellence : การบริหารความขัดแย้งเพื่อทีมงานที่ทรงประสิทธิผล” เพื่อการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และมีความสามารถในการบริหารความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ และราบรื่นสู่เป้าหมายขององค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. บ่อเกิดปัญหาของความขัดแย้งหรือสาเหตุต่าง ๆ ของความขัดแย้ง และการบริหารความขัดแย้ง เพื่อสร้างสรรค์ทีมงานที่มีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผล ทางบวก หรือทางลบ รวมถึงได้เปิดมุมมองของการบริหารความขัดแย้งเพื่อสร้างสรรค์ทีมงานที่มีประสิทธิผลในองค์กร

2. ทักษะการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง แบบ การโน้มน้าว รวมถึงการไกล่เกลี่ย ความขัดแย้ง 

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

เพื่อให้ทราบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทักษะการสื่อสาร และเจรจาต่อรองทั้ง 5 แบบ

กิจกรรม : ทำแบบทดสอบ เพื่อทราบทักษะการสื่อสาร และเจรจาต่อรองของตนและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม

3. การนำเอาหลักจิตวิทยามาใช้เพื่อให้เกิดการบริหารความขัดแย้งในองค์กร 

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

เพื่อให้เข้าใจถึง การบริหาร แบบชนะชนะ (Win-Win) การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารความขัดแย้ง

Break           : 10.30-10.45 น.

Session 2    : 10.45-12.00 น.

4. การสื่อสารด้วยวัจนภาษา (ภาษาพูด) และอวัจนภาษา (ภาษากาย) มารยาทต่างๆ ในการสื่อสารในการบริหารความขัดแย้ง เช่น ทักษะการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Emphatic Listening) ทั้ง ระดับ การทักทาย การไหว้ การเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม ภาษากายที่ดีในการสื่อสาร ในการปฏิบัติงาน การพูดเพื่อแนะนำ หรือเสนอแนะข้อมูลแก่ผู้อื่น

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :

– ปัจจัยที่ควรระวังในการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำมรรยาท และการใช้ภาษากายไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดดเด่นในงาน เพื่อการยอมรับ และลดความขัดแย้ง

กิจกรรม : พัฒนาบุคลิกภาพในการพูด และเทคนิคการตอบคำถามให้กับทีมงาน ในสถานการณ์ที่มีความเข้าใจไม่ตรงกัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับอย่างมืออาชีพ ด้วย Model T-T-A-T-T  (ell your facts, ell your story, sk for other’s view, alk Tentative, esting )

Lunch          : 12.00-13.00 น.

Session 3    : 13.00-14.30 น.

5. การเสนอทางเลือกที่ 3 (3rd Alternative)  การสรุปประเด็นอย่างสร้างสรรค์ รวมถึง การกำหนดทางเลือกที่ดีที่สุดหากการเจรจาไม่เป็นไปตามคาดหวัง 

(Best Alternative to a Negotiated  Agreement : BATNA) 

6. กิจกรรม “ขจัดความคิดลบสิ่งที่ตกค้างในใจ เสริมใส่ความคิดพลังบวกลงในจิตใจ” ด้วยแนวทางการพัฒนาจิตใต้สำนึกด้วยเทคนิค NLP เพื่อความสุข

และความก้าวหน้าในการทำงานร่วมกัน

Break           : 14.30-14.45 น.

Session 4    : 14.45-16.00 น.

 7. การพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์ (EQ) 5 ขั้น แนวคิดการคิดเชิงบวกเพื่อสร้างสรรค์การ ลดความขัดแย้งรวมถึงการสร้างบัญชีออมใจให้แก่ผู้ที่ต้องติดต่องานด้วย

ด้วยกิจกรรม ผสานความต่างสร้างทีมแห่งความสำเร็จ

 – เพื่อให้ทราบการพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์ (EQ) ทั้ง 5 ขั้น

– ฝึกฝนในการปรับใช้แนวคิดสร้างบัญชีออมใจให้กับผู้ที่ต้องติดต่องานด้วย เพื่อให้เกิดการยอมรับและประทับใจ สามารถบริหารความแตกต่างให้เกิดพลังสร้างสรรค์งานให้กับองค์กรได้

8. อิสรภาพของทุกท่านที่จะเลือกตอบสนอง (Freedom to Choose) ต่อเหตุการณ์ความขัดแย้งต่างๆ

กิจกรรม “เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายสุดท้ายในใจของคุณ”

สรุปการบรรยาย ถามตอบข้อซักถามเพื่อการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติ และมีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมทั้งในและนอกองค์กร

2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทราบปัญหาของความขัดแย้งหรือสาเหตุต่างๆของความขัดแย้งผลกระทบของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลทางบวกหรือทางลบ

3. มีความสามารถประยุกต์แนวทางและหลักการบริหารความขัดแย้งในองค์กรได้

4. ผู้เข้าอบรมมีแรงบันดาลใจ และมีเป้าหมาย ในการพัฒนาทักษะการเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อบริหารความขัดแย้ง เพื่อความสำเร็จของตนและองค์กร

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

  1. การบรรยายแบบ (Participative Technique)
  2. กิจกรรมสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
  3. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นละตอน (Work Shop)
  4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Role Playing )
  5. กระตุ้นให้คิดจากภายในสู่ภายนอก (Inner Thinking)
  6. สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 1 วันเต็ม

9.00-10.15   สัมมนา

10.15-10.30  คอฟฟี่เบรค

10.30-12.00  สัมมนา

12.00-13.00  lunch : International Buffet / Japanese Buffet

13.00-14.30  สัมมนา

14.30-14.45  คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00  สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,500.-
315.-
135.-
4,680.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ info@thebest-training.com  พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/275  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com