Strategic Sale Planning & Marketing 4.0

Negotiation-Thebest-Training
Effective Negotiation & Persuasion
มกราคม 10, 2020
Purchasing-Thebest Training
Techniques for Professional Purchasing Strategies
มกราคม 10, 2020
Negotiation-Thebest-Training
Effective Negotiation & Persuasion
มกราคม 10, 2020
Purchasing-Thebest Training
Techniques for Professional Purchasing Strategies
มกราคม 10, 2020

Strategic Sale Planning & Marketing 4.0

กลยุทธ์การตลาดที่เฉียบคมเป็นปัจจัยในการเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขัน  หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของผู้บริหารในการพยากรณ์และวางแผนกลยุทธ์การขายให้เฉียบคม แม่นยำ ซึ่งจะส่งผลต่อกำไรและขีดความสามารถในการแข่งขันได้

 

 

Strategic Sale Planning & Marketing 4.0

แผนการขายและการตลาดเชิงกลยุทธ์ในยุคธุรกิจ 4.0

วิทยากร

อาจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Sale and Marketing Strategy, Customer Relation Management (CRM), High Impact Communication, Modern Business Management, Knowledge Management (KM), Change Management, Human Resource Development (HRD),Team Building, etc.

 

หลักการและเหตุผล

            บนโลกที่กูรูหลายท่าน เรียกว่าโลกที่ไหลลื่น (โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา) หรือกูรูอีกหลายท่านเรียก โลกที่ไหลเยื้อม (โลกที่ขอบเขตของการเป็นประเทศลดน้อยลง ขอบเขตการค้าเสรีขยายตัวใหญ่ขึ้น) เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา  และแน่นอนที่สุดการแข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลายและสุดขั้วก็เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาขีดความสามารถองค์กรจึงมีความสำคัญและจำเป็นต้องจัดทำอย่างเป็นระบบ จากการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีพันธกิจร่วมกัน ก่อให้เกิดศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่

            สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร Strategic Sale Planning & Marketing 4.0 : แผนการขายและการตลาดเชิงกลยุทธ์ในยุคธุรกิจ 4.0” เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกลไกการขายและการตลาดในโลกปัจจุบัน และมีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการขายการตลาด เลือกใช้กลยุทธ์ที่เพิ่มขีดความสามารถในการขายและการแข่งขันได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจสมัยใหม่

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. กรณีศึกษาทางการตลาดในยุคการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เข้าใจกรอบความคิดผู้ประสบณ์ความสำเร็จ

– เรียนรู้รูปแบบวิธีการจากผู้สำเร็จ

– นำความสำเร็จมาปรับใช้กับหน่วยงานของผู้เข้ารับการอบรม

เนื้อหาการบรรยาย:

– โตโยต้าดีเยี่ยม น้องใหม่มาแรงแซงทุกดีลเลอร์

– พฤกษา VS แสนสิริ ยุทธศาสตร์ที่แตกต่าง ความสำเร็จที่รอการพิสูจน์

– การเติบโตของ Apple

– ส่วนแบ่งทางการตลาดที่หายไปของ Nokia

– การประกาศปิดกิจการของ Kodak

– เสรีเซ็นเตอร์ ยักษ์ใหญ่ที่ไม่เคยโต

– เซเว่น-อีเลฟเว่น ยักษ์ใหญ่ในขนาดเล็ก

– Brand Positioning ที่สับสนของ Volvo และ Volkswagen

 

2. การกำหนดกลยุทธ์ ทางการตลาด I : Marketing’s Age

เนื้อหาการบรรยาย:

– Marketing ยุค 1.0 2.0 3.0 และ 4.0

– Marketing World Aesthetics

Work Shop: กำหนดกลยุทธ์  โดยมีแบบฟร์อมจากวิทยากร วิทยากรให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ

 

Break          : 10.30-10.45 น.

Session 2    : 10.45-12.00 น.

 

3. การกำหนดกลยุทธ์ ทางการตลาด II : Marketing Mix

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Strategy

– ให้ความสำคัญต่อการกำหนดกลยุทธ์

– มีเครื่องมือในการคิดค้นกลยุทธ์

– สามารถกำหนดกลยุทธ์ ผลิตภัณท์และกลยุทธ์การตลาด

เนื้อหาการบรรยาย:

– หลักการสร้างความต้องการใช้สินค้า ใช้สินค้าซ้ำบอกต่อ และเป็นลูกค้าประจำ ด้วย Model 4P+4C+4E

– กรณีศึกษากลยุทธ์ จากผู้ประสบณ์ความสำเร็จ

Apple Computer/ Walmart Supermarket/ CP All/ ครอบครัวข่าว 3

Work Shop: กำหนดกลยุทธ์ โดยมีแบบฟอร์มจากวิทยากร วิทยากรให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ

 

4. การกำหนดกลยุทธ์ ทางการตลาด III : Marketing Aesthetics

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เรียนรู้กลยุทธ์ Marketing Aesthetics

– ปรับใช้ Marketing Aesthetics อย่างเหมาะสมกับองค์กร

เนื้อหาการบรรยาย:

– กรณีศึกษา Marketing Aesthetics : SCG , Absolute Hotel Service, นครชัยแอร์

– The Art of Marketing tool

– Process

– Technology

– Aesthetic

Work Shop: ปรับปรุง Touch Point ของ Dealer ตามแนวทาง Marketing Aesthetics

 

Lunch          : 12.00-13.00 น.

Session 3    : 13.00-14.30 น.

 

5. แผนที่ดีเรี่มจากการวิเคราะห์ที่ดี

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เข้าถึงความต้องการ Dealer ภายในประเทศ

– เข้าถึงความต้องการ Endures ภายในประเทศ

– สามารถวิเคราะห์และมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูล

เนื้อหาการบรรยาย:

– เข้าใจความต้องการ Dealer ภายในประเทศ

– เข้าใจความต้องการ Endures ภายในประเทศ

– กำหนด STP ลงลึกความต้องการที่แท้จริง

– วิเคราะห์ความต้องการ Dealer: 7S McKinney Frame Work/ 4Agent Need Model

– วิเคราะห์ความต้องการ Endures: 5 Customer Need Model

– กระบวนการจัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำ Sale Promotion & Tactility

Work Shop:  วิเคราะห์ความตัองการ โดยมีแบบฟอร์มจากวิทยากร วิทยากรให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ

 

6. กำหนดตลาดเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

– บริษัททำอะไร ขายอะไร ขายใคร ขายที่ไหน ขายอย่างไร

– กำหนดตลาดเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จาก STP Model

Work Shop: กำหนดตลาดเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วิทยากรให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ

 

Break          : 14.30-14.45 น.

Session 4    : 14.45-16.00 น.

 

7. กลยุทธ์การวางแผนสื่อสารทางการตลาดที่สำฤทธิ์ผล Below-the-Line & Above-the-Line เพื่อใช้ในการจัดทำ Activity

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เข้าใจหลักการสื่อสารทางการตลาด Integrated Marketing Communication (IMC)

– มีเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด

– สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด

เนื้อหาการบรรยาย:

– หลักการสื่อสารทางการตลาด Integrated Marketing Communication (IMC)

– การวางแผนสื่อสารทางการตลาด

– ภายใต้งบประมาณจำกัน กับเครื่องมือที่สำฤทธิ์ผล

– การใช้ Below-the-Line ในยุค Marketing 4.0

Work Shop: ส่งเสริมการวางแผนสื่อสารทางการตลาด ระดมสมอง วางแผนและแก้ปัญหา วิทยากรให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ

 

8. กิจกรรม “Expertise &Q/A”

เพื่อประมวลความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้รับจากการฝึกอบรมและการ ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย

ถาม-ตอบ ข้อสงสัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนการขายและการตลาด

2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการร่วมกันจัดแผนงาน

3. ผู้เข้าอบรมมีเครื่องมือในการจัดทำแผนการขายและการตลาด

4. ผู้เข้าอบรมและทีมงานในอนาคตสามารถร่วมกันวางแผนได้อย่าง มั่นใจ และราบรื่น

5. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสร้างแผนงานอย่างมีประสิทธิผล

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

5. สื่อมัลติมีเดีย

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com