Sale Analysis-Thebest-training
Upselling by Sales Planing Data Analysis
มกราคม 10, 2020
การขายเชิงที่ปรึกษา-Thebest-training
สุดยอดการขาย โดยการขายเชิงที่ปรึกษา
มกราคม 10, 2020
Sale Analysis-Thebest-training
Upselling by Sales Planing Data Analysis
มกราคม 10, 2020
การขายเชิงที่ปรึกษา-Thebest-training
สุดยอดการขาย โดยการขายเชิงที่ปรึกษา
มกราคม 10, 2020

Sale Coaching

เพื่อให้ท่านหรือบุคลากรในองค์กรของท่านเกิดความเชื่อมั่น ความศรัทธา เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นมีจิตสำนึกรักการทำงาน มีแนวคิดทางธุรกิจ มีความคิดของผู้ประกอบการ มีจิตสำนึกรักในองค์กร มีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร มีความกระตือรือร้นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็นพลังองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 

Sale Coaching : พิชิตเป้าหมาย ครองใจทีมงาน

วิทยากร

อาจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Sale and Marketing Strategy, Customer Relation Management (CRM), High Impact Communication, Modern Business Management, Knowledge Management (KM), Change Management, Human Resource Development (HRD),Team Building, etc.

 

หลักการและเหตุผล

            การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนมีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศ และในต่างประเทศ องค์กรที่ประสบความสำเร็จได้ให้ความสำคัญกับการสร้าง และพัฒนาศักยภาพบุคลากรมากพอๆ กับการสร้างผลประกอบการและการเติบโต การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและจิตสำนึกแห่งความเป็นเจ้าขององค์กร ถือเป็นอีกแนวทางปฎิบัติหนึ่งในการที่จะปรับปรุงและเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อเปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เพราะความเข้าใจในเป้าหมายและความมีจิตสำนึกแห่งการร่วมมือร่วมใจในการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันจะก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้ผนึกกำลังในการก้าวข้ามผ่านความท้าทาย และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนในโลกธุรกิจยุค (New Economy) 

            สถาบันฝึกอบรมThe Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) ได้จัดหลักสูตร Sale Coaching พิชิตเป้าหมาย ครองใจทีมงาน” เพื่อให้ท่านหรือบุคลากรในองค์กรของท่านเกิดความเชื่อมั่น ความศรัทธา เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นมีจิตสำนึกรักการทำงาน มีแนวคิดทางธุรกิจ มีความคิดของผู้ประกอบการ มีจิตสำนึกรักในองค์กร มีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร มีความกระตือรือร้นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็นพลังองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. เป็นผู้มีความสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองด้านบวกเพื่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานของตนเอง ทีมงาน และการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร

2. เป็นผู้มีแรงบันดาลใจมีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจน เกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร

3. เป็นผู้มีจิตสำนึกรักองค์กร ทำงานทุ่มเทด้วยจิตใจเพื่อการเติบโตขององค์กรและตนเอง

4. เป็นต้นแบบที่ดีให้กับทีมงานในเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อความสำเร็จ

5. มีแรงบันดาลใจในการสร้างยอดขายอย่างก้าวกระโดดให้กับตนเองและทีมงาน

6. สามารถวิเคราะห์และวางแผนงานการขายเพื่อบรรลุยังเป้าหมาย

7. จัดสรรเวลาและบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. สามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน เพื่อการทำงานที่ราบรื่น

9. ผู้เข้าอบรมมีการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน และมีการสื่อสารที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับองค์กร เป็นตัวแทนในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร

10. มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่เพื่อผลักดันงานให้บรรลุยังเป้าหมายที่ก้าวกระโดด

11. มีเครื่องมือในการวางแผน ติดตามงาน สอนงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com