Communication-Thebest Training
High Impact Communication & Relationship
มกราคม 10, 2020
Power within you-Thebest-training
Power Within You ABCD for Effective Work
มกราคม 10, 2020
Communication-Thebest Training
High Impact Communication & Relationship
มกราคม 10, 2020
Power within you-Thebest-training
Power Within You ABCD for Effective Work
มกราคม 10, 2020

Presentation Pro

การนำเสนออย่างมืออาชีพ ทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการก้าวสู่ผู้นำเสนอที่โดดเด่น รวมถึงมีความรู้และทักษะในการนำเสนอในการทำงานอย่างมืออาชีพ มีศิลปะการพูด ยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเป็นพิธีกรหรือวิทยากรได้

 

Presentation Pro

เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ

วิทยากร 

รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาทิ Creative & Positive Attitude, Mind Training, Strategic

Management, Leadership Training, Supervisor Training, EQ, AQ, Team-Building, The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development & etc.

 

หลักการและเหตุผล

       สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) ได้พัฒนาหลักสูตร “Presentation Pro -การนำเสนออย่างมืออาชีพ” ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการก้าวสู่ผู้นำเสนอที่น่าสนใจ รวมถึงมีความรู้และทักษะในการนำเสนออย่างมืออาชีพในการทำงาน มีศิลปะการพูด การนำเสนอลูกค้า และนำเสนองานต่างๆในที่ประชุม อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเป็นพิธีกรและเพื่อเป็นวิทยากร (MC & Trainer)

          ในปัจจุบันหลายองค์กรได้ใช้การนำเสนอผลงานในที่ประชุมและนำเสนอลูกค้าแบบ Video Conference มากขึ้น หลักสูตรนี้จึงได้เสริมการบรรยายและการนำเสนอผ่าน Video Conference บนPlatform ต่างๆ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร อีกทั้งยังเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานและสามารถสร้างเป็นอาชีพที่โดดเด่นได้

 

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. องค์ประกอบและกฎการนำเสนอ
เนื้อหาการบรรยาย
-Presentation Factors
-Speaker Characteristic
-External and Internal Personality
-ABC Principle

 

2. Present like a Pro

เนื้อหาการบรรยาย

-Stand Steady

-Eye Contact

-Connect Audience

-Look Lock Talk

-Body Language

-Power Poses

-Power Pause

-Powerful Ways to End a Presentation

Workshop I: Present like a Pro

วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ

 

Break            : 10.30-10.45 น.
Session 2     : 10.45-12.00 น.

 

3. การวางโครงเรื่องเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม

-การจัดเรียงโครงสร้างในการนำเสนอ

-การจัดลำดับเนื้อเรื่อง ให้เป็นหมวดหมู่

-การสร้างความน่าสนใจช่วงต้น

-การสร้างความต่อเนื่องของเนื้อหา

-การลงท้ายเนื้อหาให้น่าประทับใจและบรรลุเป้าหมาย

-ฝึกปฏิบัติทุกท่านในรูปแบบที่วิทยากรเตรียมมาให้ โดยวิทยากรจะมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานแบบมืออาชีพให้ฝึกฝนวางโครงเรื่อง

 

4. การสร้างเนื้อหาให้น่าสนใจ ดึงดูดผู้ฟัง โดย P-L-E-A-S-E  และ Benefit Technique

เนื้อหาการบรรยายและลักษณะของกิจกรรม:

-การสร้างความน่าสนใจ จูงใจและดึงดูดผู้ฟังในโครงสร้างเนื้อหา

โดยหลัก P-L-E-A-S-E

-การนำเสนอลูกค้าโดยใช้หลัก Benefit Techniques

Workshop II: วางโครงสร้างเนื้อหาให้น่าสนใจอย่างมืออาชีพ

วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ


Lunch           : 12.00-13.00 น.
Session 3    : 13.00-14.30 น.


5. ศิลปะการตอบคำถามหรือข้อโต้แย้งให้ถูกต้องและถูกใจผู้ฟัง
เนื้อหาการบรรยาย
-Recognition
-Reconfirm
-Pendulum
-I-Message

 

6. หลักการเตรียมสไลด์ & ศาสตร์และศิลป์ของสไลด์ที่น่าดึงดูดใจและเป็นมืออาชีพ

เนื้อหาการบรรยาย:

-องค์ประกอบของ Slide ที่ควรมี

-ลักษณะ Slide อย่างมืออาชีพ

-ลักษณะของ Death PowerPoint

-กฎ 10/20/30

-10 สไลด์ 10 เรื่องของแผนธุรกิจ

-ข้อควรระวังในการจัดทำ PowerPoint

-ศาสตร์และศิลป์ของการเตรียมสไลด์ที่น่าดึงดูดใจ และตรงประเด็น

 

7. การวางแผนในการออกแบบ Presentation
เนื้อหาการบรรยาย
-Create Presentation
Insert Content; Table, Smart ART, Graph etc.
Template
Animation/Transition
– Free download
-Picture, Fronts, Icons
-Template

 

8. การนำเสนอแผนภาพข้อมูล (Data Visualization)

เนื้อหาการบรรยาย

-นำเสนอแผนภาพข้อมูล

Bar Charts/Line Charts/Area Charts/Pie Charts/Radar Charts

-7+1 Effective Tips for Presentation Data at Work

 

Break            : 14.30-14.45 น.
Session 2     : 14.45-16.00 น.

 

9. Presentation Pitch
เนื้อหาการบรรยาย
-Components of Pitch
Problem or Pain Point
Solution (key product)
Value & Market Fit or Competitive landscape
Team & Funding request
-Pitch Deck
-7 Steps for Presentation Pitch

 

10. PowerPoint Storytelling:

เนื้อหากิจกรรม

Work Shop III : ฝึกการนำเสนอ PowerPoint Storytelling:

วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ

 

11. Expertise, Q/A
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะในการพูด การสื่อสาร การนำเสนอหน้าเวที
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเตรียมเนื้อการบรรยาย สามารถวางโครงสร้างเนื้อหาและสร้างสรรค์เนื้อหาอย่างน่าสนใจ
3. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการตอบคำถามผู้ฟังได้อย่างถูกต้องและถูกใจผู้ฟัง
4. เสริมสร้างทักษะผู้เข้าอบรมในการจัดเตรียม PowerPoint และการจัดเตรียม Data อย่างเหมาะสม
5. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการนำเสนอ Data การนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ

 

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com