Power Within You ABCD for Effective Work

Presentation Pro-Thebest Training
Presentation Pro
มกราคม 10, 2020
Time Management-Thebest Training
Time Management & Prioritization for Excellence
มกราคม 10, 2020
Presentation Pro-Thebest Training
Presentation Pro
มกราคม 10, 2020
Time Management-Thebest Training
Time Management & Prioritization for Excellence
มกราคม 10, 2020

Power Within You ABCD for Effective Work

ปลุกพลังยักษ์ในตัวคุณเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล เพื่อสลัดความ “ความอาย ความกลัว อาการเขิน ความท้อแท้” ให้หมดไปจากจิตใจของผู้เข้าอบรม เป็นการฝึกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในงานที่ทำ ให้มีจิตใจรักงาน มีชีวิตชีวา สดชื่นกระตือรือร้นกับการทำงานเกิดแรงบันดาลใจ

 

Power Within You ABCD for Effective Work

ปลุกพลังในตัวคุณเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิทยากร 

รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์ 

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาทิ Creative & Positive Attitude, Mind Training, Strategic

Management, Leadership Training, Supervisor Training, EQ, AQ, Team-Building, The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development & etc.

 

หลักการและเหตุผล

          บนโลกที่กูรูหลายท่าน เรียกว่าโลกที่ไหลลื่น (โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา) หรือกูรูอีกหลายท่านเรียก โลกที่ไหลเยื้อม (โลกที่ขอบเขตของการเป็นประเทศลดน้อยลง ขอบเขตการค้าเสรีขยายตัวใหญ่ขึ้น) เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา  และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลายและสุดขั้วก็เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่เติบโตเป็นองค์กรที่เล็งเห็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลกร และดึงศักยภาพภายในของบุคลากรมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานร่วมกัน กองทัพของบุคลากรที่เปรียมด้วยมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น ความรักในองค์กร ความรักในงานที่ทำ ความพร้อมในการทำงานเหนือความคาดหวัง จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดหรือความรุ่งโรจน์ขององค์กร ในธุรกิจของโลกใบใหม่

           สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)จึงได้พัฒนาหลักสูตร “Power Within You ABCD for Effective Work : ปลุกพลังในตัวคุณเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ขึ้นเพื่อสลัดความ “ความอาย ความกลัว อาการเขิน ความท้อแท้” ให้หมดไปจากจิตใจของผู้เข้าอบรม เป็นการฝึกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในงานที่ทำ ให้มีจิตใจรักงาน มีชีวิตชีวา สดชื่นกระตือรือร้นกับการทำงานเกิดแรงบันดาลใจ ปลุกพลังยักษ์ในตัวเองและพร้อมทุ่มเทในการทำงานที่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างรวดเร็ว มั่นคง และแข็งแรง

 

เนื้อหาหลักสูตร 

 

Session 1    :  9.00-10.30 น. 

1. กรณีศึกษาผู้ประสบความสำเร็จที่สร้างแรงบันดาลใจระดับประเทศและระดับโลก

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เพื่อให้เข้าใจ และเป็นแรงบันดาลใจ ในคุณสมบัติต่างๆ ที่พึงมีสำหรับก้าวสู่การประสบความสำเร็จ ทั้งของต่างประเทศและในประเทศ

เนื้อหาในการบรรยายและกิจกรรม:
– เป็นการยกตัวอย่างผู้นำและผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ และบทวิเคราะห์ที่สามารถนำไป
– ประยุกต์ใช้ประโยชน์กับตนเองและกับองค์กร

 

2. Go Back to ABCD

วัตถุประสงค์ของการบรรยาย:
– เพื่อปรับเข็มทิศด้านทัศนคติ ความเชื่อและพันธะสัญญาและการตัดสินใจลงมือปฏิบัติงานในการทำงานให้มีความสุขและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เนื้อหาในการบรรยาย:
– A: Attitude: ทัศนคติต่อความสำเร็จของตนเองและองค์กร
– B: Believe : ความเชื่อในเป้าหมาย ความเชื่อในแผนงานและความเชื่อในองค์กร
– C: Commitment: วินัยและพันธะสัญญาต่อการปฏิบัติงานและต่อเป้าหมาย
– D: Determination: การตัดสินใจและการลงมือปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย

 

Break           : 10.30-10.45 น.
Session 2    : 10.45-12.00 น.

 

3. A-Attitude & A-AQ : ทัศนคติและอึดเกินพิกัด

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความแตกต่างในเรื่องความคิดบวกและทัศนคติบวก และผลต่อประสิทธิในการปฏิบัติงานและต่อความสุขในการปฏิบัติงาน

เนื้อหาในการบรรยาย:

A-Attitude
– Proactive & Reactive
– ความแตกต่างระหว่างความคิดบวกและทัศนคติบวก
– ความคิดบวกและทัศนคติบวกต่อความสำเร็จของตนเองและองค์กร
– การเลือกตอบสนองต่อสิ่งเร้าแบบ Proactive

กิจกรรม: คิดบวกต่ออุปสรรค ปัญหาและการเปลี่ยนแปลง เพื่อประสิทธิผลในการทำงาน วิทยากรบรรยายสรุป

A-AQ (Adversity Quotient)
– ลักษณะของ AQ 3 แบบ (คนไม่สู้ นักตั้งแค้มป์ นักปีนเขา)
• รูปแบบการใช้ชีวิต
• รูปแบบการทำงาน
• การตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
• ภาษาที่ใช้

กิจกรรม: การประเมิน AQ &วิทยากรบรรยายสรุป

 

Lunch          : 12.00-13.00 น.
Session 3   : 13.00-14.30 น.

 

4. B-Believe ความเชื่อในเป้าหมาย ความเชื่อในแผนงาน และความเชื่อในองค์กร 

วัตถุในการบรรยาย:
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและมีความเชื่อในการเติบโตร่วมกับองค์กร

เนื้อหาในการบรรยาย:
– ความเชื่อคืออะไร ส่งผลต่อการทำงานและการเปลี่ยนแปลงอย่างอย่างไร
– ความเชื่อซึ่งส่งผลต่อการกระทำ
– ความเชื่อเรื่องเป้าหมาย แผนงาน และทิศทางขององค์กร

กิจกรรม:  พลังความเชื่อ
กิจกรรม:  เป้าหมายในการทำงาน

 

5. C-Commitment วินัยและพันธะสัญญาต่อการปฏิบัติงานและต่อเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการมีพันธะสัญญาต่อเป้าหมายในการปฏิบัติงาน

เนื้อหาในการบรรยาย:
– ทำงานเหนือความคาดหวัง
– มีวินัยมีอิสรภาพ & ขาดวินัยขาดอิสรภาพ
– ตัวอย่างบุคคลที่มีพันธะสัญญาต่อเป้าหมายและประสบความสำเร็จอย่างสูง
– Commitment in Action

กิจกรรม: Mind Training-พันธะสัญญาต่อเป้าหมาย การสร้างอารมณ์แบบใหม่และแสดงออกถึงความรู้สึกด้านบวกที่ให้พลัง Emotion created by Motion

 

Break          : 14.30-14.45 น.
Session 4   : 14.45-16.00 น.

 

6. D:Determination การตัดสินใจและการลงมือปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
– เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการลงมือปฏิบัติเพื่อความสำเร็จในงาน

เนื้อหาในการบรรยายและกิจกรรม:
– หลุมพรางของผู้ล้มเหลว
– ตัดสินใจ = ตัดสิน+ตัดใจ

กิจกรรม : Do it Now-ทำ ทัน ที สร้างพลังในการลงมือทำ (Take Massive Action)

– คำปฏิญาณ Positive Self-talk/ Affirmation/ Incantation

 

7. กิจกรรม “ปลุกพลังจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันเป็นทีม”

เป้าหมายของกิจกรรม:
– เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นคุณค่าในตนเอง คุณค่าของผู้ร่วมงานมีความซาบซึ้งในตัวหัวหน้างานและผู้บริหาร รักงานและมองเห็นคุณค่าในงานที่ทำ มีจิตสำนึกรักองค์กร (กิจกรรมเพื่อปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในทีม รักในผู้ร่วมงาน รักในงานที่ทำ มีเจตคติทีดีและรักองค์กร)

รูปแบบของกิจกรรม:
– ค้นหาจุดเด่นในตัวเองความภาคภูมิใจในตัวเอง
– ชื่นชมและขอบคุณผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร หรือทิศทางขององค์กรที่ผู้บริหารกำหนดขึ้น
– ชื่นชมผู้ที่มีผลงาน ผู้ที่ลงมือปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ

 

8. กิจกรรม “Expertise & Q/A”

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. มีทัศนคติบวกต่อการทำงานและรักองค์กรรักในการทำงานเป็นทีม

2. มีความเชื่อมั่น และศรัทราในตนเอง และในงานที่ทำ

3. มีพลังใจ มีไฟฝันมีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการทำงานและมีพันธะสัญญาในการปฏิบัติสูงขึ้น

4. เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

5. มีจิตสำนึกรักและปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com