กฎหมายแรงงาน-Thebest-training
กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารจัดการ
มกราคม 10, 2020
Team building Competency-Thebest-training
Team Building & Competency
มกราคม 10, 2020
กฎหมายแรงงาน-Thebest-training
กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารจัดการ
มกราคม 10, 2020
Team building Competency-Thebest-training
Team Building & Competency
มกราคม 10, 2020

People Management : HR for non-HR

เพื่อการพัฒนาบุคลากรในระดับบริหาร หัวหน้างานให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ มีเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบ บริหารงาน บริหารคน และสร้างแรงจูงใจ เพื่อการพัฒนาคนและองค์กรอย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

People Management (HR for non-HR)

การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับนักบริหารที่ไม่ใช่ HR

วิทยากร

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning,

Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc.

 

หลักการเเละเหตุผล

           การบริหารทรัพยกรมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญรุดหน้า หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารในทุกระดับได้มีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือการบริหารทรัพยกรมนุษย์ที่สำคัญๆ อาทิ สมรรถนะการปฏิบัติงาน (Competency Based), การสัมภาษณ์ให้ได้คนที่ต้องการ การประเมินผลงาน (Performance Appraisal) และเพิ่มพูนทักษะต่างๆเพื่อธำรงรักษาบุคลากรที่มีความสำคัญกับองค์ร เป็นต้น

        สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร “People Management : HR for non-HR” เพื่อการพัฒนาบุคลากรในระดับบริหาร หัวหน้างานให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ มีเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบ บริหารงาน บริหารคน และสร้างแรงจูงใจ เพื่อการพัฒนาคนและองค์กรอย่างยั่งยืน

 

เนื้อหาหลักสูตร

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. คนทำให้บริษัทรวย หรือล่มได้อย่างไร

เนื้อหาการบรรยาย
– งานวิจัยจากองค์กรระดับโลก และงานวิจัยในประเทศไทย
– แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก และประเทศไทยต่อการบริหารคน : Megatrend VS HR.
– หลักการการบริหารคนแบบ “ไฟต์บังคับ” ที่ผู้บริหารทุกคนต้องมี

Break          : 10.30-10.45 น.
Session 2   : 10.45-12.00 น.


2. การบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงาน

เนื้อหาในการบรรยาย
– บทบาทและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
– บทบาทในหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารจัดการบุคลากร
– บทบาทของผู้บริหารในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
– บทบาทของผู้บังคับบัญชาใน การประเมินผลงาน (Performance management)
– เครื่องมือ (HR Tools) และเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์

Workshop

Lunch          : 12.00-13.00 น.
Session 3    : 13.00-14.30 น.

 3. ประเมินผลงานประจำปีแบบ “เต็มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ”

 เนื้อหาการบรรยาย
– แนวคิดและหลักสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
– ปัญหาและแนวทางแก้ไข : การประเมินผลประจำปี
– ช่วงอายุของคนแต่ละรุ่น มีผลจริงหรือ : Gene Factor (Baby boomer, X, Y)

Workshop

Break           : 14.30-14.45 น.
Session 4     : 14.45-16.00 น.

4. การจัดทำแผนพัฒนาส่วนบุคคลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้บริหาร

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม
– แนวคิดสำคัญของการพัฒนาบุคลากร และ การจัดทำ IDP
– การวิเคราะห์เพื่อจัดทำ IDP ให้ตอบโจทย์เถ้าแก่
– การจัดทำ IDP ที่มีประสิทธิผล พร้อมกรณีตัวอย่าง

 Workshop

Expertise Q & A

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1.เห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ต่อองค์กร และเข้าใจแนวโน้มสำคัญของโลกและประเทศไทยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

2.สามารถนำหลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานของบุคลากรภายใต้การนำของผู้บังคับบัญชาไปประยุกต์ในงานจริงได้

3.สามารถทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และหลักการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.เกิดการเรียนรู้แนวคิดสำคัญของการบริหารแรงงานสัมพันธ์ และมีหลักในการตัดสินใจเพื่อใช้กฎหมายแรงงานในงานของตน

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com