Knowledge Management-Thebest-training.com
Knowledge Management
มกราคม 10, 2020
Positive Thinking-Thebest Training
Positive Thinking for Proactive Performance
มกราคม 10, 2020
Knowledge Management-Thebest-training.com
Knowledge Management
มกราคม 10, 2020
Positive Thinking-Thebest Training
Positive Thinking for Proactive Performance
มกราคม 10, 2020

Executive EQ for Excellence

อัจฉริยะทางอารมณ์และทัศนคติบวกที่เหมาะสม สามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ผู้ที่สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูง สามารถสร้างขวัญกำลังใจ และกระตุ้นเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้แสดงออกซึ่งความสามารถของเขาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิผล

 

Executive EQ for Excellence

 

วิทยากร

ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Time Management, Personality Development for New Generation,
Business Management, Self’s Development & Success @ Work, Team Communication and Leadership Management

 

หลักการเเละเหตุผล

          อัจฉริยะทางอารมณ์ของนักบริหารนับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงมากเมื่อเทียบกับอัจฉริยะด้านอื่นๆ เพราะนอกจากจะช่วยให้ชีวิตประสบความสุขและความสำเร็จแล้ว ยังช่วยรังสรรค์บรรยากาศและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างงดงามด้วย ผู้บริหารที่ขาดอัจฉริยภาพทางอารมณ์ที่เหมาะสมมักมีความเครียด และขยายผลความเครียดสู่เพื่อนร่วมงาน ผลกระทบที่ตามมาคือปัญหาด้านสุขภาพกายและจิตใจ ส่งผลถึงความอ่อนด้อยประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน ในทางกลับกันผู้บริหารที่มีอัจฉริยะทางอารมณ์ที่เหมาะสมจะสามารถสร้างผลงานและมีความสุขในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูง สามารถสร้างขวัญ กำลังใจ และยังสามารถกระตุ้นเพื่อนร่วมงานให้แสดงออกซึ่งความสามารถของเขาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิผลและมีความสุข
          สถาบัน The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร “Executive EQ for Excellence” เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในด้านภาวะทางอารมณ์ การคิดเชิงการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดันและการแข่งขันให้ประสบความสำเร็จ

 

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. กรณีศึกษา อัจฉริยะทางอารมณ์ของ CEO ระดับประเทศและระดับโลก

เนื้อหาในการบรรยาย:
– เป็นการยกตัวอย่างยอดคนที่มี EQและทัศนคติบวกที่เป็นเลิศจนประสบความสำเร็จ และบทวิเคราะห์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้


2. กรณีศึกษาที่ผู้บริหารที่ใช้ EQ อย่างผิดพลาด 

รูปแบบของกิจกรรม:
– ชม Clip VDO: EQ Experience
– ผู้เข้าฝึกอบรมระดมความคิดเห็นถึงวิธีการรับมือหรือการสร้างภูมิต้านทานอารมณ์


3.เรื่องที่ทำให้เกิดความเครียดและทัศนคติลบๆ ของผู้บริหารสไตล์ไทยๆ

เนื้อหาในการบรรยาย:
– เรื่องมักเกิดความเครียดทางอารมณ์และเรื่องที่มักก่อให้เกิดความคิดลบๆ
– การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อรู้เท่าทันอารมณ์        

Break          : 10.30-10.45น.
Session 2   :10.45-12.00 น.


4.กิจกรรม“ ประเมินExecutive EQ”

รูปแบบกิจกรรม:

– ประเมิน EQ ด้วยตนเอง(Self-Concept)
– แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมที่มีลักษณะการแสดงออกที่คล้ายกันเพื่อระดมความคิดและหา แนวทางการบริหาร EQ เพื่อการทำงานเป็นทีมและสร้างสรรค์บรรยากาศ


5. Executive EQ 1-2: Self Awareness and How to manage Emotion

เนื้อหาในการบรรยาย:
– Power of Positive Attitudeกับ Executive EQ
– การปรับเปลี่ยนทัศนคติลบให้เป็นบวก
– อิสรภาพในการเลือกตอบสนอง
– เรื่องจิ๊บๆเพื่อการควบคุมอารมณ์ทำงานภายใต้แรงกดดันในการปฏิบัติงาน
– อารมณ์มือสอง
– เชื้อเพลิงอารมณ์
– เส้นแบ่งอารมณ์
– กรรมการอารมณ์
– การตั้งค่าความอดกลั้นทางอารมณ์
– การตั้งเป้าหมายอารมณ์
– ต่อมสนุกของคุณ

6. กิจกรรมการจัดการอารมณ์

รูปแบบของกิจกรรม:
– list ความเครียด ความกังวล
– check list อารมณ์
– แบบประเมินผลการควบคุมอารมณ์
– วิทยากรบรรยายสรุปวิธีการจัดการกับความเครียด  

Lunch          : 12.00-13.00 น.    
Session 3   : 13.00-14.30 น.


7. Executive EQ 3- Motivating Oneself

เนื้อหาในการบรรยาย:
– วงจรความเฉื่อยชา และแบบประเมินอารมณ์ความเฉื่อยชา
– เริ่มต้นจากจุดมุ่งหมายในใจ
– ตัวอย่างเป้าหมายของผู้ประสบความสำเร็จในการทำงานและการใช้ชีวิต
– วิธีจัดการกับวงจรความเฉื่อยชา
– VDO การตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างสภาวะทางอารมณ์ที่กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน


8. Executive EQ 4: Recognizing Emotion in Other: D-I-S-C

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:
– ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์อารมณ์ผู้อื่น
– เสริมสร้างทักษะในการเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น
– เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน

รูปแบบของกิจกรรม:
– เป็นเกมแข่งขันวิเคราะห์อารมณ์ของผู้อื่น
– เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการเข้าถึงอารมณ์ผู้อื่น
– วิเคราะห์อารมณ์คนรอบข้าง:
          อ่านและเข้าใจคนโดย D-I-S-C
                   Direct
                   Influence
                   Steady
                   Cautious
– คนใกล้ชิดต้องการอะไร ? เข้าใจอารมณ์ของผู้คนที่เราปฏิสัมพันธ์ คนในครอบครัว ลูกน้อง เจ้านาย ต้องการอะไร ?


9. Executive EQ – Handing Relationship & Positive Communication
เนื้อหาในการบรรยาย:
– ภาษากาย: เพื่อสร้างความประทับใจและการยอมรับนับถือ (Non-verbal language EQ)
– ภาษาพูด: ภาษาบวกเพื่อการชนะมิตร(Verbal language EQ)
– ภาษาใจ: เพื่อการสร้างความมั่นคงของสายสัมพันธ์ และธำรงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร (Mind language EQ)


Break           : 14.30-14.45 น.
Session4     : 14.45-16.00 น.


10. กิจกรรมExecutive EQ เพื่อประยุกต์ใช้องค์กร

รูปแบบของกิจกรรม:
– ผู้เข้าอบรมระดมความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร
– แนวคิดจิ๊บๆ ของ Executive EQ ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว
– แนวคิดจิ๊บๆ ของ Executive EQ ในการประยุกต์ใช้กับองค์กร

กิจกรรม Expertise and Q & A
– เป็นการ Wrap up ความรู้ ความเข้าใจและส่งที่จะนำไปใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม
– เป็นกิจกรรมถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ความเข้าใจ

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจอารมณ์ตนเองและจัดการกับอารมณ์ได้

2. ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนความเครียดเป็นเรื่องสนุกได้

3. ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีทัศนคติบวก สามารถสร้างดุลยภาพระหว่างความสุขและความสำเร็จได้

4. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสรรค์บรรยากาศในที่ทำงาน ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดใน การทำงาน

5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน ปัญหา อุปสรรค ได้อย่างมีความสุข

6. ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติบวกต่อเพื่อนร่วมงาน ในองค์กร และในงานที่ทำ

7. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานภายในองค์กรในฐานะหัวหน้างาน

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com