สร้างค่านิยมหลักขององค์กร ด้วยพลังร่วม

จัดการทรัพยากรบุคคล-Thebest-training
การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ
มกราคม 10, 2020
Effective Inventory-thebest-trainings
Efficient Inventory & Warehouse Management
มกราคม 11, 2020
จัดการทรัพยากรบุคคล-Thebest-training
การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ
มกราคม 10, 2020
Effective Inventory-thebest-trainings
Efficient Inventory & Warehouse Management
มกราคม 11, 2020

สร้างค่านิยมหลักขององค์กร ด้วยพลังร่วม

องค์กรใดๆสามารถสร้างค่านิยมหลัก และถ่ายทอดความปรารถนานั้นๆให้แก่พนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามได้แล้ว องค์กรนั้นๆก็ย่อมสามารถสร้างความแตกต่างและการจดจำให้แก่ลูกค้าและตลาดได้เช่นกัน

 

สร้างค่านิยมหลักขององค์กร ด้วยพลังร่วม

Core Value Through Synergy

วิทยากร

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning,
Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc.

 

หลักการและเหตุผล

          ค่านิยมหลักในองค์กร : Core Value นั้น มีขึ้นเพื่อนำไปใช้ชี้นำองค์กรและพฤติกรรมพนักงานให้ปฏิบัติตาม และเป็นตัวสนับสนุนการตัดสินใจต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กร มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ ซึ่งบุคลากรทุกคนในองค์กรก็ต้องยึดถือยึดมั่นและปฏิบัติเพื่อให้ทุกภาคส่วนขององค์กรนั้นมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน

         องค์กรใดๆสามารถสร้างค่านิยมหลัก และถ่ายทอดความปรารถนานั้นๆให้แก่พนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามได้แล้ว องค์กรนั้นๆก็ย่อมสามารถสร้างความแตกต่างและการจดจำให้แก่ลูกค้าและตลาดได้เช่นกัน โดยเฉพาะหากการสร้างค่านิยมร่วมนั้น เกิดจากความเห็นความร่วมมือกันของผู้ปฎิบัติงาน ผ่านมุมมอง ประสบการณ์ และค่านิยมส่วนตัวของบุคลากรเหล่านั้น ก็ยิ่งจะทำให้การนำค่านิยมหลักไปถ่ายทอดและเป็นแนวปฎิบัติในการทำงานจริงสัมฤทธิ์ผลมากขึ้นตามไปด้วย

 

วัตถุประสงค์       

– เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจถึงแนวคิด/ตัวอย่างสำคัญ ของค่านิยมส่วนตัว (Self-Value) และ ค่านิยมร่วม (Core Value)

– เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รู้ถึงค่านิยมส่วนตัวของตัวเอง (Self-Value) ทั้งที่เป็นแรงหนุนและแรงต้านในการประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน/ส่วนตัว

– เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้แสดงความคิด (Idea) ที่จะนำไปสู่การสร้างค่านิยมร่วม (Core Value) ขององค์กร

– เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยมร่วมขององค์กร (Organization Core Value) ทั้งการจัดกลุ่ม (Grouping), แยกแยะ (Select), ให้คำนิยาม (Definition) และ       

   การเตรียมการนำไปใช้ (Implement)

– ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน ลดความแปลกแยก (Alienation) และสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างผู้ปฎิบัติงานด้วยกัน

 

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com