การคัดเลือกบุคลากรที่ตอบโจทย์องค์กร

HRM-Thebest-training
New Challenge for Modern HRM
มกราคม 10, 2020
จัดการทรัพยากรบุคคล-Thebest-training
การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ
มกราคม 10, 2020
HRM-Thebest-training
New Challenge for Modern HRM
มกราคม 10, 2020
จัดการทรัพยากรบุคคล-Thebest-training
การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ
มกราคม 10, 2020

การคัดเลือกบุคลากรที่ตอบโจทย์องค์กร

การคัดเลือก “คนที่ใช่” ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นในการคัดเลือก “คนที่ใช่” สำหรับบริษัทจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง แต่ก็มีวิธีการที่สามารถช่วยในการตัดสินใจคัดเลือก “คนที่ใช่” ให้กับบริษัทได้ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่มีผู้ใช้ประสบผลสำเร็จมาแล้ว

 

การคัดเลือกบุคลากรที่ตอบโจทย์องค์กร

(Target Selection)

วิทยากร  

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning,
Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc.

 

หลักการและเหตุผล

          การคัดเลือกพนักงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญ และเป็นหน้าที่ที่ถือว่าต้องมีความรับผิดชอบสูง เพราะการคัดเลือกพนักงานส่งผลกระทบโดยตรงกับความสามารถในการดำเนินงาน, จริยธรรม, ประสิทธิภาพ รวมถึงสวัสดิภาพของบริษัท อย่างไรก็ตามการคัดเลือก “คนที่ใช่” ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นในการคัดเลือก “คนที่ใช่” สำหรับบริษัทจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง แต่ก็มีวิธีการที่สามารถช่วยในการตัดสินใจคัดเลือก “คนที่ใช่” ให้กับบริษัทได้ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่มีผู้ใช้ประสบผลสำเร็จมาแล้ว

 

วัตถุประสงค์         

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีสรรหา/คัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ และหลักการตรวจคัดกรองเบื้องต้น

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้ถึงโครงสร้างและเตรียมการสำหรับการสัมภาษณ์ รวมทั้งการใช้คำถามในการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการฟัง การจดบันทึก และการเตรียมการณ์เพื่อการสัมภาษณ์

4. ได้ฝึกทักษะการเป็นผู้สังเกตการณ์ในการสัมภาษณ์ และวิธีการตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่เหมาะที่สุดกับองค์กร

 

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน หรือ ผู้มีหน้าที่ในการสัมภาษณ์ / คัดเลือกบุคลากร 

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com