SME-Financial Analysis for Excellence : SME-วิเคราะห์การเงินอย่างมืออาชีพ

Finacial Analysis-thebest-trainings
Financial Statement Analysis for Executive
มกราคม 8, 2020
Effective Inventory-thebest-trainings
Efficient Inventory & Warehouse Management
มกราคม 9, 2020
Finacial Analysis-thebest-trainings
Financial Statement Analysis for Executive
มกราคม 8, 2020
Effective Inventory-thebest-trainings
Efficient Inventory & Warehouse Management
มกราคม 9, 2020

SME-Financial Analysis for Excellence : SME-วิเคราะห์การเงินอย่างมืออาชีพ

โลกของการลงทุนนับวันยิ่งทวีความซับซ้อนมากขึ้น ขีดความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์สภาวะการเงินขององค์กรอย่างถูกต้อง แม่นยำ จะสามารถสร้างโอกาสของความสำเร็จในธุรกิจ  อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะในการวางแผน นโยบาย และกลยุทธ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

SME-Financial Analysis for Excellence

SME-วิเคราะห์การเงินอย่างมืออาชีพ

 

วิทยากร

อาจารย์ธนกฤต สุขกาญจนนท์

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1

กรณีศึกษาการวิเคาระห์การเงินในธุรกิจ SME ทีโดดเด่น

การวิเคราะห์งบดุลย์

สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล้องของ SME

เงินสด, ลูกหนี้, สินค้าคงคลังต่างๆ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับงบการลงทุนของ SME

ที่ดิน, อาคาร, และอุปกรณ์ , ค่าเสื่อมราคา, การวิเคาระห์โครงการการลงทุน

 

Session 2

งบกำไรขาดทุนที่ผู้ประกอบต้องพิจารณา

รายได้และประเภทของรายได้

ต้นทุนขายและความสำคัญของสินค้าคงเหลือปลายววดต่อต้นทุนขาย

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

กิจกรรม : “ Workshop-วิเคราะห์งบกำไรขาดทุน”

(ผู้เข้าอบรมสามารถนำงบกำไรขาดทุนมาเพื่อการวิเคาระห์ได้)

 

Session 3

การวิเคาระห์งบต้นทุนการผลิต

ต้นทุนหลากหลายประเภท: วัตถุดิบ

วิเคาระห์ต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบราคาขาย

กระแสเงินสด สายป่านที่ต้องบริหาร&การวิเคาระห์ตามประเภทกิจกรรม

กิจกรรมดำเนินเงิน

กิจกรรมลงทุน

กิจกรรมจัดหาเงิน

 

Session 4

การวิเคาระห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน

Vertical Common Size Analysis

Horizotal Common Size Analysis

Trend Analysis

Cross Section Analysis

Kpi การเงิน สู่ความมั่งคั่งของธุรกิจ

  

Expertise and Q/A

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. เป็นผู้มีความมั่นใจในการนำเสนอ อีกทั้งเป็นผู้ที่สามารถในการดำเนินรายการตามเป้าหมายของงานและกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

2. เป็นผู้มีการใช้คำพูดและการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มผู้ร่วมงานหรือ กิจกรรมนั้นๆได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการควบคุมและสร้างบรรยากาศในงานหรือพิธีต่างๆหรือให้ได้รับผลตามกาลเทศะ

3. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูด และภาษากาย และการนำเสนอได้อย่างโดดเด่น และประทับใจ สามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

4. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมืออาชีพ และสามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปปรับใช้เพื่อสร้างความสำเร็จในการเป็นผู้นำเสนออย่างมืออาชีพที่มีผู้คนยอมรับ

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com