การประยุกต์ใช้ Competency ในการบริหาร

Service-Thebest Training
Professional Service & Customer Complaint Handling
กันยายน 6, 2019
กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารจัดการ
กันยายน 9, 2019
Service-Thebest Training
Professional Service & Customer Complaint Handling
กันยายน 6, 2019
กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารจัดการ
กันยายน 9, 2019

การประยุกต์ใช้ Competency ในการบริหาร

การประยุกต์ใช้ Competency ในการบริหารเป็นการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถของบุคลากรที่เป็นเสมือนปัจจัยนำเข้า และเป็นทรัพยากรหลักที่จะผลักดัน ให้เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรประสบผลสำเร็จเพื่อพัฒนาระบบสมรรถนะของตนเองให้สามารถส่งผลลัพธ์ต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างแท้จริง

 

การประยุกต์ใช้ Competency ในการบริหาร

Application of Competency Management

 

วิทยากร  

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning,
Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc.

 

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มเห็นความสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร  อันนำไปสู่การสร้างผลผลิตและผลประกอบการที่ดีให้กับบริษัท องค์กรได้ตระหนักว่าแท้จริงแล้วการวัดความสำเร็จที่เป็นเสมือนผลลัพธ์ปลายทาง (Output/ Outcome) มิได้เป็นหลักประกันว่า  ต่อไปองค์กรจะมีผลประกอบการที่ดีเหมือนเช่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน  พบว่ามีองค์กรหลายแห่งปิดกิจการไปหรือมีส่วนแบ่งการตลาดลดลง เนื่องจากองค์กรเหล่านั้นมุ่งเน้นเฉพาะแต่ความสำเร็จในปัจจุบัน  จนละเลยการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถของบุคลากรที่เป็นเสมือนปัจจัยนำเข้า (Input) และเป็นทรัพยากรหลักที่จะผลักดัน (Process) ให้เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรประสบผลสำเร็จ

           สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้จัดหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ Competency ในการบริหาร : Application of Competency Management เพื่อพัฒนาระบบสมรรถนะของตนเองให้สามารถส่งผลลัพธ์ต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์  

1. ได้ทราบถึงแนวคิดการนำ Functional Competency ประยุกต์ใช้

2. ได้เข้าใจกระบวนการประยุกต์ Functional Competency ที่ใช้ในการบริหารจัดการได้

3. ได้ฝึกฝนทักษะเพื่อทำการประเมิน Competency ที่สัมฤทธิ์ผล

4. ได้ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรจาก Competency

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้มีหน้าที่ประเมิน Competency

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1 : 9.00-10.30 น.

1. แนวคิดการนำ Functional Competency ประยุกต์ใช้

เนื้อหาในการบรรยาย

1.1 Competency ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการอย่างไร

1.2 การนำ Functional Competency ไปประยุกต์ใช้

  • ทบทวน Core Competency, Functional Competency
  • ทบทวน Functional Competency ในตำแหน่งงานต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน
  • ทบทวนคำนิยามของ Functional Competency
  • ทบทวนระดับความคาดหวัง Functional Competency
  • ทบทวนคำนิยาม ระดับความคาดหวัง 1-5 ระดับ
  • ทบทวนการกำหนดระดับที่คาดหวัง (Proficiency Level) ของ Functional Competency แต่ละข้อ

 

Break           : 10.30-10.45 น.
Session 2    : 10.45-12.00 น.

 

2. กระบวนการประยุกต์ Functional Competency ในการบริหารจัดการ

เนื้อหาในการบรรยาย
2.1 การสรรหาและคัดเลือก (Recruit & Selection)
2.2 การฝีกอบรมและพัฒนา (Training & Development)
2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
2.4 การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (Compensation & Benefit)

 

Lunch           : 12.00-13.00 น.
Session 3    : 13.00-14.30 น.

 

3. การประเมิน Competency ที่สัมฤทธิ์ผล

เนื้อหาในการบรรยาย

3.1 วิธีการกำหนดน้ำหนักสมรรถนะเป้าหมายที่ต้องการประเมิน
3.2 หลักการระบุระดับมาตรฐานสมรรถนะของผู้ถูกประเมิน
3.3 เทคนิคการประเมินสมรรถนะที่ถูกต้องตามขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ
3.4 หลักการพิจารณาน้ำหนัก และคะแนนการประเมิน

 

Break           : 14.30-14.45 น.
Session 4    : 14.45-16.00 น.

 

4.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรจาก Competency

เนื้อหาในการบรรยาย
4.1 หลักการประเมินและวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างสมรรถนะของบุคลากรกับสมรรถนะ
4.2 วิธีเปรียบเทียบประเด็นหรือหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรรายบุคคล กับ training roadmap
4.3 ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรรายบุคคล

 

5. Expertise & Q/A

 

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. เข้าใจแนวคิดการนำ Functional Competency ประยุกต์ใช้

2. นำกระบวนการประยุกต์ Functional Competency ในการบริหารจัดการได้

3. เกิดทักษะเพื่อทำการประเมิน Competency ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

4. สามารถจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรจาก Competency ได้

 

รูปแบบการฝึกอบรมสัมมนา

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา 

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com