SMART Personality & Image Plus+ for Sale & Service

Train the Trainer-Thebest Training
Professional MC & Trainer
กันยายน 5, 2019
Customer Feedback & Conflict resolution-Thebest Training
Customer Feedback & Conflict Resolution
กันยายน 6, 2019
Train the Trainer-Thebest Training
Professional MC & Trainer
กันยายน 5, 2019
Customer Feedback & Conflict resolution-Thebest Training
Customer Feedback & Conflict Resolution
กันยายน 6, 2019

SMART Personality & Image Plus+ for Sale & Service

เสริมสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์เพื่อความรุ่งโรจน์ในงานขายและบริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆของทีมงานขาย และงานบริการให้มีบุคลิกภาพและภาพคุณลักษณะที่ดี มีมาดและท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างาม และน่าเชื่อถือต่อผู้ร่วมงาน ลูกค้า รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

 

SMART Personality & Image Plus for Sale & Service

เสริมสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์เพื่อความรุ่งโรจน์ในงานขายและบริการ

วิทยากร 

อาจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Sale and Marketing Strategy, Customer Relation Management (CRM), High Impact Communication, Modern Business Management, Knowledge Management (KM), Change Management, Human Resource Development (HRD),Team Building, etc.

หลักการและเหตุผล

         องค์กรธุรกิจทั้งในประเทศหรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการติดต่อสื่อสาร การขายและการบริการ องค์กรที่มีบุคลากรที่มีภาพลักษณ์และภาพคุณลักษณะที่ดี เป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือไว้วางใจของลูกน้อง เพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้า รวมถึงการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมจนเป็นที่ชื่นชอบต่อลูกค้าและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่ (New Economy)

        สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  “SMART Personality and Image Plus for Sale & Service-เสริมสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์เพื่อความรุ่งโรจน์ในงานขายและบริการ” เพื่อการพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆให้มีบุคลิกภาพและภาพคุณลักษณะที่ดี มีมาดและท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างาม และน่าเชื่อถือต่อผู้ร่วมงาน ลูกค้า รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่องานขายและบริการ 

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1  : 9.00-10.30 น.

1. กรณีศึกษาภาพลักษณ์และภาพคุณลักษณะขององค์กรและ CEOs

– Smart Person: ภาพคุณลักษณะที่ดี

(S=Skill, M=Mature, A=Attitude, R=Responsibility, T= Trust)
– ตัวอย่างบุคคล และองค์กร (SMART) ในระดับโลกและระดับประเทศ

 

2. กิจกรรม : บุคลิกภาพอย่างมีสไตล์ (Style Personality) Part I

กิจกรรม
– แบบทดสอบบุคลิกภาพและภาพคุณลักษณะ (Test & Evaluation, Self Concept)
– ให้ผู้เข้าออกมาแนะนำตนเองและกล่าวถึง Role Model บุคคลที่มีบุคลิกลักษณะและภาพลักษณ์ที่ดีทีละ 1 ท่าน (จำนวนตามความเหมาะสม)
– ท่านสื่อสารอะไรเพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
– วิทยากรให้คำแนะนำเรื่องบุคลิกภาพเป็นรายบุคคล

 

Break         : 10.30-10.45 น.
Session 2  : 10.45-12.00 น.

 

3. องค์ประกอบ 3 ประการ ของบุคลิกภาพ

– รูปลักษณ์  APPEARANCE

– การกระทำ PERFORMANCE

– ศักยภาพ POTENTIALITY

 

4. ทักษะบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี I: การแต่งกาย เสื้อผ้าหน้าผม

– การแต่งกายและการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับสรีระ

– การแต่งกายให้เหมาะกับสถานที่และกาลเทศะ

– การดูแลผิวพรรณ และความสะอาด

– การเลือกทรงผมให้เหมาะกับสรีระและสไตล์

 

Lunch         : 12.00-13.00 น. 
Session 3  : 13.00-14.30 น.

 

5. ทักษะบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี II: มารยาทและจริตวิทยา 

– มารยาทต่างๆ ในสังคม

  • การทักทาย การไหว้
  • การต้อนรับอย่างน่าประทับใจ
  • มารยาท การยืน การเดิน การเข้าพบ การใช้นามบัตร
  • ภาษากาย สายตา
  • มารยาทในโต๊ะอาหาร

 

6. กิจกรรม: บุคลิกภาพอย่างมีสไตล์ (Style Personality)

กิจกรรม

– ให้ผู้เข้าออกมาแนะนำตนเองและกล่าวถึง Role Model บุคคลที่มีบุคลิก ลักษณะและภาพลักษณ์ที่ดีทีละ 1 ท่าน (จำนวนตามความเหมาะสม)

– ท่านสื่อสารอะไรเพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

วิทยากรให้คำแนะนำเรื่องบุคลิกภาพ ท่าทาง การยืน การเดิน เสื้อผ้าหน้าผม และความมั่นใจในตนเอง เป็นรายบุคคล

 

7. ทักษะบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี III : ทักษะการฟัง (Listening Skill)

– ระดับการฟัง

– การรับฟังแบบ เข้าอกเข้าใจ  (Empathic Listening)

– ทักษะการฟังที่ดี ในการสื่อสาร ติดต่อ และการทำงานร่วมกัน

 

Break          : 14.30-14.45 น.
Session 4 : 14.45-16.00 น.

 

8. สุดยอดการขายการขายเชิงที่ปรึกษาและวิธีสร้างความประทับใจ

– แก้ปัญหาการเข้าพบลูกค้าเก่าแล้วไม่รู้จะพูดคุยเรื่องอะไร

– แก้ปัญหาการอธิบายแล้วลูกค้าเบื่อหน่าย

– สามารถพูดคุย นำเสนอ และลูกค้าสนใจ

– สามารถปิดการขาย โดยความสมัครใจจากลูกค้า

– ลูกค้าประทับใจและบอกต่อ

 

9. ศิลปะการตอบคำถามหรือข้อโต้แย้งของลูกค้า

– สามารถตอบคำถามแล้วลดความขัดแย้ง

– สามารถตอบคำถามแล้วลูกค้าพอใจซื้อ และซื้อซ้ำ

– รับฟังและเข้าถึงความต้องการของลูกค้า

– ศิลปะการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน

– ศิลปะเพื่อการลดแรงปะทะในการสื่อสาร

– ศิลปะเพื่อการสื่อสารที่ดึงดูดและมีพลัง

– ศิลปะเพื่อการสื่อสารแบบ win-win เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

– ศิลปะการฟังเพื่อเข้าถึงใจลูกค้าและการรับมือลูกค้า

– ขั้นตอนการฟังอย่างมืออาชีพ (Listen With Head and Heart)

– ศิลปะการฟังให้เข้าถึงใจลูกค้า

– แนวทางปฏิบัติเมื่อพบปัญหา

กิจกรรม : “การปิดการขาย เมื่อลูกค้ามีความต้องการในการซื้อที่แตกต่าง”

– วิทยากรบรรยาย 4 ลักษณะของการซื้อของลูกค้า

– ผู้เข้าอบรมระดมความคิดในการปิดการขายเพื่อลูกค้าในแต่ละลักษณะ

– วิทยากรบรรยายสรุป

 

10. กิจกรรม Expertise and Q&A

– Wrap up ความรู้ ความเข้าใจและสิ่งที่จะนำไปใช้ประโยชน์ปฏิบัติงาน

– กิจกรรมถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และ ความเข้าใจ

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจ การแต่งกายและมารยาททางสังคม

2. เป็นผู้มีทักษะบุคลิกภาพในพูด ภาษากาย การสื่อสาร ทักษะการฟัง ที่สามารถสร้างความประทับใจ

3. ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพภายในและภายนอกที่มีความเชื่อมั่น สง่างาม รวมถึงสามารถ

4. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีและมีการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

 

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
.-
.-
.-
.-

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ thebesttraining5.0@gmail.com พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/291  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com