Self Improvement for Outstanding Performance

Personality-Thebest Training
Perfect Your Personality for Success @ Work
กันยายน 5, 2019
Train the Trainer-Thebest Training
Professional MC & Trainer
กันยายน 5, 2019
Personality-Thebest Training
Perfect Your Personality for Success @ Work
กันยายน 5, 2019
Train the Trainer-Thebest Training
Professional MC & Trainer
กันยายน 5, 2019

Self Improvement for Outstanding Performance

เพื่อให้ท่านหรือบุคลากรในองค์กรของท่านมีวิธีในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ปรับเปลี่ยนทัศนะคติ มีความเชื่อมั่น ศรัทธา เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นมีจิตสำนึกรักการทำงาน มีความกระตือรือร้นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็นพลังองค์กร สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในโลกยุคธุรกิจ 4.0

 

Self-Improvement for Outstanding Performance

วิทยากร 

อาจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Sale and Marketing Strategy, Customer Relation Management (CRM), High Impact Communication, Modern Business Management, Knowledge Management (KM), Change Management, Human Resource Development (HRD),Team Building, etc.

 

หลักการและเหตุผล

         การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนมีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้นแต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศ และในต่างประเทศ องค์กรที่ประสบความสำเร็จได้ให้ความสำคัญกับการสร้าง และพัฒนาศักยภาพบุคลากรมากพอๆ กับการสร้างผลประกอบการและการเติบโต การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและจิตสำนึกแห่งความเป็นเจ้าขององค์กรถือเป็นอีกแนวทางปฎิบัติหนึ่งในการที่จะปรับปรุงและเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อเปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เพราะความเข้าใจในเป้าหมายและความมีจิตสำนึกแห่งการร่วมมือร่วมใจในการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันจะก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้ผนึกกำลังในการก้าวข้ามผ่านความท้าทาย และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนในโลกธุรกิจยุค (New Economy) 

        สถาบันฝึกอบรมThe Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) ได้จัดหลักสูตร “Self-Improvement for Outstanding Performance” เพื่อให้ท่านหรือบุคลากรในองค์กรของท่านมีวิธีในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ปรับเปลี่ยนทัศนะคติ มีความเชื่อมั่น ศรัทธา เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นมีจิตสำนึกรักการทำงาน มีแนวคิดทางธุรกิจ มีความคิดของผู้ประกอบการ มีจิตสำนึกรักในองค์กร  มีความกระตือรือร้นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็นพลังองค์กร สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในโลกยุคธุรกิจ 4.0

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1   : 9.00-10.30 น.

1. Real Success เพื่มขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง

วัตถุประสงค์ในการบรรยายและกิจกรรม:

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างพนักงาน กับพนักงานที่ประสบความสำเร็จ

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงองค์ประกอบและคุณลักษณะต่างๆ ที่ผู้สำเร็จต้องมี

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการสำคัญของการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม:

– ความเหมือนและความต่างของ พนักงาน กับพนักงานที่ประสบความสำเร็จ

– กฎเหล็กสามประการของการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ

 • การควบคุมอารมณ์
 • ทัศนะคติและ EQ
 • Big momentum

กิจกรรม : การประเมินอารมณ์พื้นฐานและเลือกใช้อารมณ์ด้านบวก

 

2. พลังความคิดบวกและผลกระทบต่อความสำเร็จ

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

–  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ถึงพลังอำนาจของความคิด และผลกระทบต่อความสำเร็จและความล้มเหลวในหน้าที่การงาน สุขภาพ และครอบครัว

เนื้อหาในการบรรยาย:
– ผลของความคิดบวก & ผลของความคิดลบ

– เรื่องที่ส่งผลต่อความคิดลบ

กิจกรรม : ปรับเปลี่ยนทัศนะคติต่อความสำเร็จ

 

3. กิจกรรมการวิเคราะห์ความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน

 

Break         : 10.30-10.45 น.
Session2   : 10.45-12.00 น.

 

4. เปลี่ยนแปลง: ปรับเปลี่ยนแนวคิดพิชิตเป้าหมายด้วย NLP (Neuro-linguistic programming)

วัตถุประสงค์การบรรยาย:

– เพื่อเข้าใจเหตุและผลของความสำเร็จ และล้มเหลว

– ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ รวมถึงพฤติกรรม ในเชิงบวก

– พร้อมรับกับความสำเร็จ ด้วยการเริ่มต้นทำ

เนื้อหาการบรรยาย:

 ทุกคนสำเร็จได้…แล้วทำไมมีแต่ผู้ล้มเหลว

 เคล็ดลับเรื่องความเชื่อ

– ทำลายความคิดเก่าๆที่ไม่พึงประสงค์

– คิดบวก ทำบวก สื่อสารบวก

– ตั้งเป้าหมาย

– คลิปวีดีโอประกอบความเข้าใจ

 

5. กิจกรรม : ตั้งเป้าหมายชีวิตและงาน

 

6. วิธีจัดการกับความคิด

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีวิธีการในการปรับเปลี่ยนความคิดให้เป็นบวก

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีมุมมองใหม่เกี่ยวกับอุปสรรค ปัญหาในการทำงาน

เนื้อหาในการบรรยาย:

– การจัดการกับความคิดลบและเข็มทิศสู่การคิดบวก

– การคิดลบกับเรื่องลบ

– การพัฒนาความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์

 

Lunch          : 12.00-13.00 น.
Session 3   : 13.00-14.30 น.

 

7. พัฒนาตนเองเพื่อขับเคลื่อนทีมงาน

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมองค์ความรู้ ในการทำงาน

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน

– เพื่อเพิ่มทักษะผู้เข้าอบรม ในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาในการบรรยาย:

– มีความรู้

– เก่งคิด

– เก่งคน

– เก่งงาน

– ความพยายาม ความสำเร็จ และหลุมพรางความล้มเหลว

 

8. กิจกรรม: พัฒนาตนเองเพื่อขับเคลื่อนทีมงาน

 

Break          : 14.25-14.40 น.

Session 4   : 14.40-16.00 น.

 

9. 13 Ways to Improve Your Performance at Work : 13 วิธีในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของท่านในที่ทำงาน

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตรวจสอบวิธีคิดและการทำงานของตนเอง

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

เนื้อหาในการบรรยาย: 13 วิธีในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของท่านในที่ทำงาน

 • Organize & Prioritize          จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญ
 • Set Milestones                    กำหนดเป้าหมายสำคัญ
 • Wear the Bosses Shoes   คิดถึงภาพใหญ่
 • Get a Mentor/Be a Mentor   เพิ่มทักษะของคุณด้วยที่ปรึกษา
 • Simply Listen                     แค่ฟัง
 • Aim for Clarity                   เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อย่างถ่องแท้
 • Identify Your Blind Spots     ระบุจุดบอดของคุณ
 • Simplify Something           ทำให้บางสิ่งบางอย่างง่ายขึ้น
 • Ask Questions                   ถามเพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน
 • Acknowledge Others     ช่วยงานผู้สำเร็จ
 • Read                                เพิ่มความรู้ในงานจากการอ่าน
 • Give Yourself Down Time   จัดสรรเวลาพักผ่อน
 • Practice Humility           ฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตน

 

10. กิจกรรม : Positive and Creative : Team Spirit To be Happy Workplace

เป้าหมายของกิจกรรม:        

–  การค้นหาผู้นำต้นแบบในองค์กรในมิติต่างๆ อาทิ ต้นแบบการพัฒนาตนเอง ต้นแบบการสร้างผลงานการพัฒนาธุรกิจต้นแบบมนุษยสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ต้นแบบผู้มีคุณธรรม

จริยธรรม การรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจให้องค์กร เป็นต้น

– สร้างเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร และองค์กร

– สร้างบรรยากาศในการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันในแต่ละระดับงาน

– เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ดีในด้านต่างๆ ได้รับการชื่นชม ควรค่าในการเป็นแบบอย่างที่ดี

– เป็นการปลูกจิตสำนึกความรัก ความผูกพันภายในทีมและในองค์กร และเสริมสร้างจิตสำนึกการทำงานและการรักษาผลประโยชน์เพื่อการเติบโตขององค์กร

รูปแบบกิจกรรม:

– ให้แต่ละท่านเขียนชื่อผู้นำต้นแบบ และเหตุผล

– ให้แต่ละท่านขอบคุณผู้นำต้นแบบในเรื่องที่ตนเองชื่นชมหรือประทับใจ

– วิทยากรสรุปและเสนอแนะ

 

11. กิจกรรม: Expertise & Q/A

– ผู้เข้าอบรมจะนำความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ต่างๆ ประยุกต์กับการทำงานในองค์กรอย่างไรบ้าง

– กิจกรรม ถาม-ตอบ

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. เป็นผู้มีความสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองด้านบวกเพื่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานของตนเอง และการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร

2. เป็นผู้มีแรงบันดาลใจมีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจน เกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร

3. เป็นผู้มีจิตสำนึกรักองค์กร ทำงานทุ่มเทด้วยจิตใจเพื่อหารเติบโตขององค์กรและตนเอง

4. ผู้เข้าอบรมมีการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน และมีการสื่อสารที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับองค์กรเป็นตัวแทนในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร

5. ผู้เข้าอบรมมีวิธีจัดการกับความคิด เมื่อเผชิญกับอุปสรรค สามารถจัดการปัญหาในการทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพ

6. ผู้เข้าอบรมมีความสามารถพัฒนาตนเองเพื่อขับเคลื่อนทีมงาน

7. ผู้เข้าอบรมมีวิธีในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com