EQ-Thebest Training
Executive EQ for Excellence
กันยายน 5, 2019
Self Improvement for Outstanding Performance
กันยายน 5, 2019
EQ-Thebest Training
Executive EQ for Excellence
กันยายน 5, 2019
Self Improvement for Outstanding Performance
กันยายน 5, 2019

Perfect Your Personality for Success @ Work

บุคคลทุกระดับมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดี เข้าใจการดูแลภาพลักษณ์บนใบหน้า การดูแลรูปร่างให้ดูดี การแต่งกายที่เหมาะสมกับรูปร่าง สามารถแสดงท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างาม การสื่อสารทางกายและวาจา ได้อย่างน่าเชื่อถือต่อผู้ร่วมงาน ลูกค้า รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

 

Perfect Your Personality for Success @ Work

 เสริมสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ

 

วิทยากร

ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Time Management, Personality Development for New Generation,
Business Management, Self’s Development & Success @ Work, Team Communication and Leadership Management

 

หลักการและเหตุผล

             ภาพลักษณ์นับเป็นส่วนสำคัญของผู้คนในทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้ทำงานประจำ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร นักธุรกิจ ฯลฯ ทุกคนล้วนต้องการมีบุคลิกภาพที่ดูดีเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองและก้าวสู่ความสำเร็จที่มากขึ้น ภาพลักษณ์ที่ดีจะเป็นเสน่ห์ดีงดูดใจให้ผู้ที่พบเห็น อยากร่วมมือ สนับสนุน ช่วยเหลือ ทั้งจากลูกค้า ผู้ร่วมงานทุกระดับ และคนรอบข้าง นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่ (New Economy)

             สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  “Perfect Your Personality for Success @ Work-เสริมสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ” เพื่อให้บุคคลทุกระดับมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดี เข้าใจการดูแลภาพลักษณ์บนใบหน้า การดูแลรูปร่างให้ดูดี การแต่งกายที่เหมาะสมกับรูปร่าง สามารถแสดงท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างาม การสื่อสารทางกายและวาจา ได้อย่างน่าเชื่อถือต่อผู้ร่วมงาน ลูกค้า รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1 : 9.00-10.30 น.

1. กรณีศึกษาภาพลักษณ์และภาพคุณลักษณะของผู้ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ และระดับโลก ในโลกยุคใหม่ 

– สร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดีที่จะช่วยให้ทุกท่านเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในการทำงาน และชีวิต

– ความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี

Smart Person: ภาพคุณลักษณะที่ดี (S= Skill, M= Mature, A= Attitude, R= Responsibility, T= Trust)

Attitude ทัศนคติสร้างบุคลิก (Inner Beauty Personality)

กิจกรรม วิเคราะห์ตนเอง    

กิจกรรม การสำรวจตัวเอง

 

2. กิจกรรมบุคลิกภาพอย่างมีสไตล์ (Style Personality) Part I

– แบบทดสอบบุคลิกภาพและอุปนิสัย

– ให้ผู้เข้าอบรม ออกมาแนะนำตนเองและกล่าวถึง Role Model บุคคลที่มีบุคลิกลักษณะและภาพลักษณ์ที่ดีทีละ 1 ท่าน (จำนวนตามความเหมาะสม)

– วิทยากรให้คำแนะนำเรื่องบุคลิกภาพเป็นรายบุคคล

 

3. องค์ประกอบ 3 ประการ ของบุคลิกภาพ

แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน และภายนอก

– รูปลักษณ์  APPEARANCE

– การกระทำ PERFORMANCE

– ศักยภาพ  POTENTIALITY

 กิจกรรม การทดสอบตนเอง

 

Break         : 10.30-10.45 น.         

Session 2  : 10.45-12.00 น.

 

4. ทักษะบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี I

 Healthy You

– การดูแลสุขภาพเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี

– กินอย่างไรสุขภาพดีอายุยืนยาว

– การบริโภคที่เหมาะสมก้บรูปร่าง

– การออกกำลังกาย

Beautiful You

– การดูแลผิวพรรณอย่างเหมาะสม

– เข้าใจถึงปัญหาผิว

– การแก้ปัญหาผิวเพื่อบุคลิกภาพที่ดี

Perfect You

– 5 ปัจจัยแก้ไขปัญหาด้วยเสื้อผ้าให้เหมาะกับสรีระ

– การแต่งกายให้เหมาะกับสถานที่และกาลเทศะ

– การเลือกทรงผมให้เหมาะกับสรีระและสไตล์

กิจกรรม แต่งกายในสไตล์คุณ

 

Lunch       : 12.00-13.00 น.                                                                                              

Session 3 : 13.00-14.30 น.

 

5. ทักษะบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี II ท่วงท่าอิริยาบถ (Visual Poise)

– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการวางท่าทาง การเดิน การยืน การนั่ง

– การสร้างบุคลิกภาพที่สง่างาม

– การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ มหัศจรรย์แห่งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

– การใช้ภาษากายในที่ทำงาน

กิจกรรม ท่าทางที่สง่างามในสไตล์คุณ

 

6. ทักษะบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี III : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Voice Communication)

– เทคนิคการสนทนาเพื่อสร้างความประทับใจ

– เทคนิคการใช้คำพูดจากความคิดไปสู่ถ้อยคำ

– เทคนิคการใช้น้ำเสียง ภาษา ท่าทาง สายตา และสีหน้าในการพูด

– ระดับการฟัง การรับฟังแบบเข้าอกเข้าใจ (Empathic Listening)

– ทักษะการฟังที่ดี ในการสื่อสาร ติดต่อ และการทำงานร่วมกัน

กิจกรรม สื่อสารทางเดียว สื่อสารสองทาง

 

Break        : 14.30-14.45 น.

Session 4 : 14.45-16.00 น.

 

7. ทักษะบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี IV หลักการเข้าสังคมอย่างมั่นใจ (Social Graces)

– มารยาทและการวางตัวในสังคม การต้อนรับแขกผู้มาเยือน ศิลปะการจับมือ

– เทคนิคการแนะนำตัว การใช้นามบัตร การเชิญ การตอบรับ และการปฏิเสธในงานต่างๆ

– มารยาทการอยู่ใน ห้องประชุม,โต๊ะอาหาร, งานเลี้ยง

 

8. กิจกรรมบุคลิกภาพอย่างมีสไตล์ (Style Personality) 

– ให้ผู้เข้าอบรมออกมาแนะนำตนเองและกล่าวถึง Role Model บุคคลที่มี

– ท่านสื่อสารอะไรเพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร บุคลิกลักษณะและภาพลักษณ์ที่ดีทีละ 1 ท่าน (จำนวนตามความเหมาะสม)

–  วิทยากรให้คำแนะนำเรื่องบุคลิกภาพ ท่าทาง การยืน การเดิน เสื้อผ้าหน้าผม และความมั่นใจในตนเอง เป็นรายบุคคล

 

9. กิจกรรม Expertise and Q & A

-Wrap up ความรู้ ความเข้าใจและสิ่งที่จะนำไปใช้ประโยชน์ปฏิบัติงาน

-กิจกรรมถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และ ความเข้าใจ

 

 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพ การดูแลสุขภาพร่างกาย ผิวพรรณให้ดูดี การแต่งกายและมารยาททางสังคม

2. เป็นผู้มีทักษะบุคลิกภาพในพูด ภาษากาย การสื่อสาร ทักษะการฟัง ที่สามารถสร้างความประทับใจ

3. ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพภายในและภายนอกที่มีความเชื่อมั่น สง่างาม รวมถึงสามารถเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีและมีการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

4. ผู้เข้าอบรมมีแรงบันดาลใจ มีกำลังใจ และมีเป้าหมาย ในการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อความสำเร็จ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการสินค้าคงคลัง

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
.-
.-
.-
.-

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ thebesttraining5.0@gmail.com  พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/291  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com