Train the Trainer-Thebest Training
Professional Train the Trainer
กันยายน 5, 2019
Positive Thinking-Thebest Training
Positive Thinking for Proactive Performance
กันยายน 5, 2019
Train the Trainer-Thebest Training
Professional Train the Trainer
กันยายน 5, 2019
Positive Thinking-Thebest Training
Positive Thinking for Proactive Performance
กันยายน 5, 2019

4D Supervisory Skill

หลักสูตรฝึกอบรมนี้มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทักษะในหลากหลายมิติของความคิด อุปนิสัยและแนวทางปฏิบัติ สู่ความเป็นหัวหน้างานและผู้จัดการที่ยอดเยี่ยม เป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมายและเพื่อการเติบโตของธุรกิจ

 

4D Supervisory Skill

รอบจัดอบรมวันที่ 9 ก.พ/ 26 เม.ย/ 7 มิ.ย/ 30 ส.ค/ 11 ต.ค และ 13 ธ.ค 2567

 

เวลาของการฝึกอบรม    09.00-16.00 น.
เวลาลงทะเบียน    08.45 น.
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต

วิทยากร

รศ.ดร.ชัยณรงค์  วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาทิ Creative & Positive Attitude, Mind Training, Strategic

Management, Leadership Training, Supervisor Training, EQ, AQ, Team-Building, The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development & etc.

 

หลักการและเหตุผล

          การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดน มีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญในการตระเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือและเพื่อการสร้างโอกาสในโลกธุรกิจยุค (New Economy) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

        สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้จัดหลักสูตร “4D Supervisory Skill” โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทักษะในหลากหลายมิติของความคิด แนวทางปฏิบัติ ทักษะในการบริหารจัดการสู่ความเป็นหัวหน้างานและผู้จัดการที่ยอดเยี่ยม เป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมายและเพื่อการเติบโตของธุรกิจ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา

 

เนื้อหาหลักสูตร

Session 1 : 9.00-10.30 น.

 

1. กรณีศึกษาและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

– กรณีศึกษาการเป็นหัวหน้างานที่ดีสู่ความสำเร็จ

– บทบาทและทักษะที่หัวหน้างานควรมี

กิจกรรม :  คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดีและการประเมินตนเอง

                คุณลักษณะใดที่ท่านยังแสดงออกน้อยไป

                คุณลักษณะใดที่ท่านยังนำไปสู่แนวทางปฏิบัติไม่ถึง

                คุณลักษณะใดที่ท่านอยากจะเก่งมากขึ้น

                คุณลักษณะใดที่ท่านควรปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น

– ลูกน้องทฤษฎี X และ Y คืออะไร ?

 

2. 4D Supervisory Skill IMotivation for High Productivities

–  การสร้างแรงจูงใจจากกลยุทธ์ เป้าหมายหรือทิศทางองค์กร

–  การตั้งเป้าหมาย: SMART Goal

กิจกรรม : การตั้งเป้าหมาย SMART-D

– เทคนิคการสร้างแรงจูงใจจากภายใน (Inner Mental): วิธีการสร้างแรงจูงใจ/ ข้อผิดพลาดในการสร้างแรงจูงใจ

 

Break        : 10.30-10.45 น.

Session 2 : 10.45-12.00 น.

 

3. 4D Supervisory Skill IICommunication for Happy Life & Effective Work

– การสื่อสารของหัวหน้าอย่างมีประสิทธิผล

– ระบบการสื่อสาร

– Communication -Report -Consults

– Assertiveness

– ภาษา-ภาษาพูด-ภาษาใจ

– ทักษะการฟัง

กิจกรรม : ทักษะการฟัง

กิจกรรม : แบบทดสอบทักษะการฟัง

 

Lunch        : 12.00-13.00 น.

Session 3 : 13.00-14.30 น.

 

4. 4D Supervisory Skill IIIDelegation & Follow Up

-SMART-D เพื่อการมอบหมายงาน
– การมอบหมายงาน
– การยกย่อง การตำหนิ
– การสั่งงาน
– แนวคิดในการติดตามงาน
ตัวอย่างการมอบหมายงานโดย SMART-D: Clip VDO
กิจกรรม: Delegation and Follow Up
– การประเมินผลงาน

 

Break        : 14.30-14.45 น.

Session 4 : 14.45-16.00 น.

 

5.  4D Supervisory Skill IV: Training & Feedback

-การสอนงานโดย ATARA
Attraction & Aim/Teach/Action/Recall/Appreciation
ตัวอย่างการสอนงานโดย ATARA: Clip VDO

กิจกรรม: การสอนงาน

– การให้ข้อมูลย้อนกลับ แบบ ST-A-R & Q
Situation/Task/Action/Result/Question
ตัวอย่างการสอนงานโดย ATARA: Clip VDO
กิจกรรม: Feedback ST-A-R & Q
                 ลูกน้องสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ
                 ลูกน้องมาทำงานสายบ่อยๆ
                ลูกน้องทำงานผิดพลาดประจำ
                ลูกน้องไม่ทำตามขั้นตอนในการทำงาน
                ลูกน้องไม่ส่งมอบงานตามกำหนดเวลา
                ลูกน้องเจอร้องเรียนจากลูกค้า
                ลูกน้องติดเล่น social ในที่ทำงาน
                 ฯลฯ

-Deal with Different and Difficult Employee
            ลูกน้องอายุมากกว่า
            ลูกน้องเคยเป็นเพื่อนกัน
            ลูกน้องชอบใช้อารมณ์
            ลูกน้องผลงานต่ำ
            ลูกน้องผลงานดีเลิศ
            ลูกน้องชอบแก้ตัว
            ลูกน้อง Gen Y to Z
            ฯลฯ

 

6. กิจกรรม  : Expertise & Q/A

– ประมวลความรู้ ความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล

– แบ่งปันประสบการณ์และถามตอบ

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. สามารถค้นหาและดึงศักยภาพความเป็นผู้นำภายในตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้และสามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของลูกน้อง

2. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ให้งานได้ผล คนได้ใจ

3. มีกระบวนการคิดและทักษะการบริหารจัดการ การมอบหมายงาน การติดตามงาน การประเมินผลงาน การสอนงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

4. เป็นที่ยอมรับนับถือของลูกน้อง เป็นผู้บริหารที่ทรงประสิทธิผล

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

5. สื่อมัลติมีเดีย

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

09.00-10.30 น.  สัมมนา

10.30-10.45 น.  คอฟฟี่เบรค

10.45-12.00 น.  สัมมนา

12.00-13.00 น.  Lunch : International Buffet 

13.00-14.30 น.  สัมมนา

14.30-14.45 น.  คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00 น.  สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,800.-
336.-
114.-
4,992.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ thebesttraining5.0@gmail.com พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/291  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com