Performance Appraisal-thebest-trainings
Performance Appraisal
สิงหาคม 16, 2019
CSR & CSV-thebest-trainings
CSR & CSV Strategy & Management for Business Sustainability
สิงหาคม 16, 2019
Performance Appraisal-thebest-trainings
Performance Appraisal
สิงหาคม 16, 2019
CSR & CSV-thebest-trainings
CSR & CSV Strategy & Management for Business Sustainability
สิงหาคม 16, 2019

Modern Logistics & Supply Chain Management

Modern Logistics & Supply Chain Management เป็นการบริหารจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานสมัยใหม่ เพื่อการลดต้นทุน สร้างการเติบโตในธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน

 

Modern Logistics & Supply Chain Management

รอบจัดอบรมวันที่ 30 มี.ค/ 3 ส.ค. และ 30 พ.ย 2567

 

เวลาของการฝึกอบรม   09.00-16.00 น.
เวลาลงทะเบียน   08.45 น.
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต

 

วิทยากร

ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์

วิทยากร นักบริหาร นักทำงานมืออาชีพ นักวิจัยระบบ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ISO 9001, ISO 14001,TQM, TPM, TPS, 5S, KAIZEN, Internal Audit, Calibration system, Microsoft-Excel Function & Formula,

Preventive maintenance, Predictive Maintenance, Efficient Inventory Management, Modern Business Management, Logistic and Supply Chain, etc.

 

 

หลักการและเหตุผล

          หลักสูตรฝึกอบรม “Modern Logistics & Supply Chain Management” เป็นการบริหารจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่ เพื่อการลดต้นทุน สร้างการเติบโตในธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในกระกวนการทางธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจทั่วไปทุกส่วนงาน เรียนรู้กระกวนการ การจัดการด้านโลจิสติกส์ เพื่อนำไปพัฒนาองค์กร ลดต้นทุน เพิ่มความน่าเชื่อถือสู่ความสำเร็จขององค์กร

 

ลุ่มเป้าหมาย

– ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน สายงานด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

– ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1    : 9:00-10:30 น.

1. การจัดการโลจิสติกส์และห่วงซุปทาน (Logistics & Supply Chain Management)

– กิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ ความหมาย ความแตกต่าง ของการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Supply Chain Simulation : Beer Game)

Workshop

– ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

– ปัญหาและผลกระทบของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ไม่มีประสิทธิภาพ

 

Break          : 10:30-10:45 น.

Session 2   : 10:45-12:00 น.

 

2. การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

–  แนวคิดการบริหารสินค้าคงคลัง

–  ระบบเติมเต็มสินค้า การคำนวณสั่งซื้อ

–  ค่าเผื่อเพื่อความปลอดภัย และ ระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม

–  แนวคิดการลดสต๊อก ฉบับเข้าใจง่าย

Work Shop

 

Lunch          : 12:00-13:00 น.

Session 3    : 13:00-14:30 น.

 

3. การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

–  การบริหารคลังสินค้าด้วยแนวคิด ABC Analysis

–  การวางผังและบริหารพื้นที่คลังสินค้า

 

4. การจัดการการขนส่ง (Transportation Management)

–  การบริหารการขนส่งภายใน และการขนส่งภายนอก

–  อุปกรณ์ในการขนส่ง การเลือกรูปแบบการขนส่ง

–  การบริหารต้นทุนการขนส่ง

Work Shop

 

Break          : 14:30-14:45 น.

Session 4   : 14:45-16:00 น.

 

5. การนำกระบวนการโลจิสติกส์ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ (Implementation of Logistics Management)

–  ซอฟแวร์และเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์

–  เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

–  การวัดและประเมินผลการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์

 

6. กิจกรรม Expertise & Q/A

– ประมวลความรู้ ความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล

– แบ่งปันประสบการณ์และถามตอบ

 

สิ่งที่ผู้เข้าการอบรมได้รับ

– เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดการบริหารจัดการกระบวนการด้านโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการสินค้าคงคลัง

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

09.00-10.30 น.  สัมมนา

10.30-10.45 น.  คอฟฟี่เบรค

10.30-12.00 น. สัมมนา

12.00-13.00 น.  Lunch : International Buffet

13.00-14.30 น.  สัมมนา

14.30-14.45 น.  คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00 น. สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,800.-
336.-
144.-
4,992.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ thebesttraining5.0@gmail.com  พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/291  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com