Train the Trainer-Thebest Training
Professional MC & Trainer
กันยายน 5, 2019
Customer Feedback & Conflict resolution-Thebest Training
Customer Feedback & Conflict Resolution
กันยายน 6, 2019

SMART Personality & Image Plus+ for Sale & Service

SMART Personality-Thebest Training

SMART Personality-Thebest Training

เสริมสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์เพื่อความรุ่งโรจน์ในงานขายและบริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆของทีมงานขาย และงานบริการให้มีบุคลิกภาพและภาพคุณลักษณะที่ดี มีมาดและท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างาม และน่าเชื่อถือต่อผู้ร่วมงาน ลูกค้า รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

 

SMART Personality & Image Plus for Sale & Service

เสริมสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์เพื่อความรุ่งโรจน์ในงานขายและบริการ

รอบจัดอบรมวันที่ 23 มี.ค./ 27 ก.ค. และ 27 พ.ย. 2563 

เวลาฝึกอบรม    9.00-16.00 น.

เวลาลงทะเบียน   8.45 น.

โรงแรมมารวยการ์เด้น พหลโยธิน 40 (ฺBTS ม.เกษตรศาสตร์)
วิทยากร 

อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Sale and Marketing Strategy, Negotiation Pro Customer Relation Management (CRM), Modern Business Management,
Knowledge Management (KM), Change Management, Human Resource Development (HRD), Team Building and Walk Rally Competency,
Appreciative Management, Personality Development etc.
พนักงานขายโฆษณาดีเด่น ประจำปี 2533  บมจ.แมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป
พนักงานขายโฆษณาดีเด่น ประจำปี 2534  บมจ.แมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป
ผู้บริหารทีมขายโฆษณาดีเด่น ประจำปี 2535 บมจ.แมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป
ผลงานการนำเสนอศิลปะการขาย ยอดเยี่ยมประจำปี 2535 นิตยสารนักขาย
ผลงานการนำเสนอรูปแบบการปิดการขายดีเด่นประจำปี 2536 นิตยสารนักขาย

หลักการและเหตุผล

องค์กรธุรกิจทั้งในประเทศหรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการติดต่อสื่อสาร การขายและการบริการ องค์กรที่มีบุคลากรที่มีภาพลักษณ์และภาพคุณลักษณะที่ดี เป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือไว้วางใจของลูกน้อง เพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้า รวมถึงการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมจนเป็นที่ชื่นชอบต่อลูกค้าและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่ (New Economy)

สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  “SMART Personality and Image Plus for Sale & Service-เสริมสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์เพื่อความรุ่งโรจน์ในงานขายและบริการ” เพื่อการพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆให้มีบุคลิกภาพและภาพคุณลักษณะที่ดี มีมาดและท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างาม และน่าเชื่อถือต่อผู้ร่วมงาน ลูกค้า รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

Session 1  : 9.00-10.30 น.

1. กรณีศึกษาภาพลักษณ์และภาพคุณลักษณะขององค์กรและ CEOs

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย 
– เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาภาพคุณลักษณะที่ดีจะช่วยให้ทุกท่านเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในการทำงาน และชีวิต
– เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของภาพลักษณ์และภาพคุณลักษณะที่สามารถสร้างขึ้นเองเบื้องต้นให้กับตนเองได้

เนื้อหาในการบรรยาย
– Smart Person: ภาพคุณลักษณะที่ดี (S=Skill, M=Mature, A=Attitude, R=Responsibility, T= Trust)
– ตัวอย่างบุคคล และองค์กร (SMART) ในระดับโลกและระดับประเทศ

2. กิจกรรม : บุคลิกภาพอย่างมีสไตล์ (Style Personality) Part I

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
– เพื่อวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพและภาพคุณลักษณะของแต่ละท่าน
– เพื่อวิเคราะห์แบบอย่าง (Role Model) ของคุณเพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนา

ลักษณะของกิจกรรม
– แบบทดสอบบุคลิกภาพและภาพคุณลักษณะ (Test & Evaluation, Self Concept)
– ให้ผู้เข้าออกมาแนะนำตนเองและกล่าวถึง Role Model บุคคลที่มีบุคลิกลักษณะและภาพลักษณ์ที่ดีทีละ 1 ท่าน (จำนวนตามความเหมาะสม)
– ท่านสื่อสารอะไรเพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
– วิทยากรให้คำแนะนำเรื่องบุคลิกภาพเป็นรายบุคคล

Break         : 10.30-10.45 น.         
Session 2  : 10.45-12.00 น.

3. องค์ประกอบ 3 ประการ ของบุคลิกภาพ

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในมิติของบุคลิกภาพทั้งจากภายในและภายนอก

เนื้อหาการบรรยาย
รูปลักษณ์  APPEARANCE
การกระทำ PERFORMANCE
ศักยภาพ POTENTIALITY

4. ทักษะบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี I: การแต่งกาย เสื้อผ้าหน้าผม

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับบุคลิกภาพ และแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่และกาลเทศะ
– เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับสถานที่และกาลเทศะ ดูสง่างามและน่าเชื่อถือ

เนื้อหาในการบรรยาย
– การแต่งกายและการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับสรีระ
– การแต่งกายให้เหมาะกับสถานที่และกาลเทศะ
– การดูแลผิวพรรณ และความสะอาด
– การเลือกทรงผมให้เหมาะกับสรีระและสไตล์

Lunch         : 12.00-13.00 น.                                                                                              
Session 3  : 13.00-14.30 น.

5. ทักษะบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี II: มารยาทและจริตวิทยา 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
– เพื่อให้เข้าใจถึงมารยาทที่สำคัญ และเป็นสากลในสังคม
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดดเด่นในงาน
และ เพื่อการยอมรับและน่าเชื่อถือ

เนื้อหาในการบรรยาย
– มารยาทต่างๆ ในสังคม
การทักทาย การไหว้
การต้อนรับอย่างน่าประทับใจ
มารยาท การยืน การเดิน การเข้าพบ การใช้นามบัตร
ภาษากาย สายตา
มารยาทในโต๊ะอาหาร

6. กิจกรรม: บุคลิกภาพอย่างมีสไตล์ (Style Personality)

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
– เพื่อฝึกฝนทักษะบุคลิกภาพ ท่ายืน ท่าเดิน สีหน้าท่าทาง การพูด&การสื่อสาร
ความเชื่อมั่น การแต่งกาย ลักษณะของเสื้อผ้าหน้าผม

ลักษณะของกิจกรรม
– ให้ผู้เข้าออกมาแนะนำตนเองและกล่าวถึง Role Model บุคคลที่มีบุคลิก ลักษณะและภาพลักษณ์ที่ดีทีละ 1 ท่าน (จำนวนตามความเหมาะสม)
– ท่านสื่อสารอะไรเพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
– วิทยากรให้คำแนะนำเรื่องบุคลิกภาพ ท่าทาง การยืน การเดิน เสื้อผ้าหน้าผม และความมั่นใจในตนเอง เป็นรายบุคคล

Break          : 14.30-14.45 น.
Session 4 : 14.45-16.00 น.

7. ทักษะบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี III : ทักษะการฟัง (Listening Skill)

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
– เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมตระหนักรู้ความสำคัญของการฟังในการพัฒนาบุคลิกภาพ และฝึกปฏิบัติ
– เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ และมีทักษะในการรับฟังแบบ เข้าอกเข้าใจ  (Empathic Listening)

เนื้อหาในการบรรยาย
– ระดับการฟัง
– การรับฟังแบบ เข้าอกเข้าใจ  (Empathic Listening)
– ทักษะการฟังที่ดี ในการสื่อสาร ติดต่อ และการทำงานร่วมกัน

8. กิจกรรม: บุคลิกภาพอย่างมีสไตล์ (Style Personality)

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
– เพื่อฝึกฝนทักษะบุคลิกภาพ ท่านยืน ทางเดิน สีหน้าท่าทาง การพูด & การสื่อสาร
ความเชื่อมั่น การแต่งกาย ลักษณะของเสื้อผ้าหน้าผม

ลักษณะของกิจกรรม
– ให้ผู้เข้าออกมาแนะนำตนเองและกล่าวถึง Role Model บุคคลที่มี
– ท่านสื่อสารอะไรเพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรบุคลิกลักษณะและภาพลักษณ์ที่ดีทีละ 1 ท่าน (จำนวนตามความเหมาะสม)
– วิทยากรให้คำแนะนำเรื่องบุคลิกภาพ ท่าทาง การยืน การเดิน เสื้อผ้าหน้าผม และความมั่นใจในตนเอง เป็นรายบุคคล

9. กิจกรรม Expertise and Q & A

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
– เพื่อสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ และที่ผู้เข้าอบรมจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการปฏิบัติงาน
– เพื่อถาม-ตอบ ข้อสงสัยและแบ่งปันประสบการณ์

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจ การแต่งกายและมารยาททางสังคม
2. เป็นผู้มีทักษะบุคลิกภาพในพูด  ภาษากาย  การสื่อสาร ทักษะการฟัง ที่สามารถสร้างความประทับใจ
3. ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพภายในและภายนอกที่มีความเชื่อมั่น สง่างาม รวมถึงสามารถ
4. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีและมีการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

 

รูปแบบการฝึกอบรม

      การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

  1. การบรรยายแบบ (Participative Technique)
  2. กิจกรรมสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
  3. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นละตอน (Work Shop)
  4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Role Playing )
  5. กระตุ้นให้คิดจากภายในสู่ภายนอก (Inner Thinking)
  6. สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 1 วันเต็ม

9.00-10.15   สัมมนา

10.15-10.30  คอฟฟี่เบรค

10.30-12.00  สัมมนา

12.00-13.00  lunch : International Buffet / Japanese Buffet

13.00-14.30  สัมมนา

14.30-14.45  คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00  สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,500.-
315.-
135.-
4,680.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ info@thebest-training.com หรือ pay slip พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/275  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com