Professional Purchasing Strategy Techniques

Sale Planning-Thebest Training
Strategic Sale Planning & Marketing 4.0
กันยายน 6, 2019
Negotiation-Thebest-Training
Effective Negotiation & Persuasion
กันยายน 6, 2019

Professional Purchasing Strategy Techniques

Purchasing-Thebest Training

Purchasing-Thebest Training

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มเทคนิคในการเจรจาต่อรอง การพูดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจเพื่อสู่ข้อตกลงที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า รักษาและสร้างโอกาสทางธุรกิจในเจริญรุดหน้ามากขึ้น

 

Professional Purchasing Strategy Techniques

(กลยุทธ์และเทคนิคการจัดซื้อแบบมืออาชีพ)

รอบจัดอบรมวันที่  30 มี.ค./ 29 พ.ค./ 31 ก.ค./ 28 ก.ย. และ 30 พ.ย. 2563

เวลาฝึกอบรม     9.00-16.00 น.

เวลาลงทะเบียน   8.45 น.

โรงแรมมารวยการ์เด้น พหลโยธิน 40 (ฺBTS ม.เกษตรศาสตร์) 

วิทยากร 

อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Sale and Marketing Strategy, Negotiation Pro, Customer Relation Management (CRM), Modern Business Management,
Knowledge Management (KM), Change Management, Human Resource Development (HRD), Purchasing Strategy, Team Building & Walk Rally Competency,
Appreciative Management, Personality Development etc.

พนักงานขายโฆษณาดีเด่น ประจำปี 2533  บมจ.แมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป

พนักงานขายโฆษณาดีเด่น ประจำปี 2534  บมจ.แมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป

ผู้บริหารทีมขายโฆษณาดีเด่น ประจำปี 2535  บมจ.แมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป

ผลงานการนำเสนอศิลปะการขาย ยอดเยี่ยมประจำปี 2535 นิตยสารนักขาย

ผลงานการนำเสนอรูปแบบการปิดการขายดีเด่นประจำปี 2536 นิตยสารนักขาย

             ในชีวิตการทำงานของทุกองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบในงานขาย งานบริการการตลาด หรือการบริหารจัดการต่างๆที่ต้องมีการเจรจาระหว่างกันกับ

ลูกค้าหรือคู่ค้า คงไม่สามารถหลีกเลี่ยง ความต้องการที่แตกต่างกัน หรือการมีเป้าหมายที่แตกต่างกันความสามารถในการเจรจาต่อรองให้คล้อยตามและการควบคุม

สถานการณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการรักษาหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ การใช้วิธีการพูดการสื่อสาร การโน้มน้าวจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการคล้อยตาม

ทางความคิด และยอมรับหรือยินยอมปรับเปลี่ยนตามผู้โน้มน้าวจูงใจโดยสามารถคงความมั่นคงของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากในการ

สร้างสรรค์ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า

             สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้พัฒนา หลักสูตร “Professional Purchasing

Strategy Techniques : กลยุทธ์และเทคนิคการจัดซื้อแบบมืออาชีพ” ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรองและการพูดการสื่อสาร

เพื่อโน้มน้าวและจูงใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า รักษาและสร้างโอกาสทางธุรกิจในเจริญรุดหน้ามากขึ้น

 

เนื้อหาหลักสูตร

Session 1 : 9.00-10.30 น.

1. Important of Purchasing & Supply in Organization

วัตถุประสงค์การบรรยาย :

  – เข้าใจบทบาทหน้าที่ และภารกิจที่สำคัญ

  – ให้ความสำคัญต่อกระบวนการจัดซื้อและสามารถส่งมอบคุณค่าในกระบวนการ

  – มีเทคนิค และหลักการในการทำงาน

 เนื้อหาการบรรยาย :

  – บทบาท และความสำคัญ

  – กระบวนการในการจัดซื้อ และผู้เกี่ยวข้อง

  – องค์กรต้องการอะไร จากการจัดซื้อ

  – การจัดซื้อ ที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการจัดซื้อหลัก 6 Rs

กิจกรรม : ใครสำคัญที่สุดในองค์กร

2.  Procurement Strategy and Supply

วัตถุประสงค์การบรรยาย :

    – ให้ความสำคัญ ต่อการกำหนดกลยุทธ์

    – ปรับยุทธศาสตร์ในการทำงาน

เนื้อหาการบรรยาย :

    – 5 ยุทธศาสตร์ ในการจัดซื้อขั้นเทพ

    – กรณีศึกษาองค์กรชั้นนำ ไมเนอร์ กรุ๊ป ,บมจ.แสนสิริ

กิจกรรม:  ส่งเสริมความเข้าใจ 5 ยุทธศาสตร์ ในการจัดซื้อขั้นเทพ

Break         : 10.30-10.45 น.
Session 2  : 10.45-12.00 น.

3. Relationship Management

วัตถุประสงค์การบรรยาย :

– เข้าใจหลักการ และเหตุผลในการจัดทำ Relationship Management

– มีเครื่องมือ และวิธีการ สามารถจัดทำ Relationship Management

– มีเทคนิค และวิธีการสื่อสารที่ทรงพลังง่ายต่อการจัดทำ Relationship Management

เนื้อหาการบรรยาย :

– ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับลูกค้า (CRM)

– ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับ Supplier (SRM)

– Supply Positioning Model & Supply Perception Model

– ความคาดหวังของ Supplier

– เทคนิคการสื่อสารที่ทรงพลัง เพื่อสร้างสายสัมพันธ์

กิจกรรม :  เทคนิคการสื่อสารที่ทรงพลัง เพื่อสร้างสายสัมพันธ์

Lunch         : 12.00-13.00 น.

Session 3   : 13.00-14.30 น.

 

4. Specifying the requirement  & Planning Supply & Understanding Supply Market

วัตถุประสงค์การบรรยาย :

– สามารถวางแผนระยะสั้น /ยาว อย่างมีประสิทธิภาพ

– เข้าใจสภาพการแข่งขันในตลาดของผู้ขาย

เนื้อหาการบรรยาย :
     – วางแผนความต้องการ

     – กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การจัดซื้อ

     – หาแหล่งวัตถุดิบ

     – คัดเลือกและประเมินผู้ขาย

     – ปัจจัยในการตัดสินใจผลิตเองหรือจัดซื้อจัดจ้าง

     – ความต้องการของผู้ขาย

     – จุดอ่อน หรือข้อควรระวังในงานจัดซื้อBreak       : 14.30-14.45 น.
Session 4 : 14.45-16.00 น.5. Negotiation

วัตถุประสงค์การบรรยาย :

      – ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคในการเจรจา โน้มน้าวจูงใจ

      – ผู้เข้าอบรมสามารถเจรจาและโน้มน้าวจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการบรรยาย :

      – ทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา

      – สุดยอดการเจรจาแบบ Triple Win

      – การเจรจาต่อรองแบบแบ่งสันปันส่วน

      – การเจรจาต่อรองแบบบูรณาการ

      – Best Alternative to a Negotiated Agreement (BATNA)

      – ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ แนวทางในการปรับใช้ในการเจรจากับผลประโยชน์ระยะสั้น

      – ทฤษฎีความต้องการของโซฮาร์ แนวทางในการปรับใช้ในการเจรจากับผลประโยชน์ระยะยาว

      – ทฤษฎี H.M.L.และทฤษฎี Game Theory สร้างแนวคิดของนักเจรจาที่เน้นความสำเร็จประยุกต์และปรับใช้ทฤษฎีกับการทำงานจริง

      – เทคนิคเปลี่ยนแปลงคู่เจรจาให้เป็นเพื่อน

 กิจกรรม : ส่งเสริมความเข้าใจในการเจรจาต่อรอง


Expertise & Q/A

 

รูปแบบการฝึกอบรม

      การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

  1. การบรรยายแบบ (Participative Technique)
  2. กิจกรรมสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
  3. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นละตอน (Work Shop)
  4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Role Playing )
  5. กระตุ้นให้คิดจากภายในสู่ภายนอก (Inner Thinking)
  6. สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 1 วันเต็ม

9.00-10.15   สัมมนา

10.15-10.30  คอฟฟี่เบรค

10.30-12.00  สัมมนา

12.00-13.00  lunch : International Buffet / Japanese Buffet

13.00-14.30  สัมมนา

14.30-14.45  คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00  สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,500.-
315.-
135.-
4,680.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ info@thebest-training.com หรือ pay slip พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/275  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com