Effective Negotiation & Persuasion

Purchasing-Thebest Training
Professional Purchasing Strategy Techniques
กันยายน 6, 2019
CRM & CEM-Thebest Training
Proactive CRM & CEM Loyalty Solution
กันยายน 6, 2019

Effective Negotiation & Persuasion

Negotiation-Thebest-Training

Negotiation-Thebest -Training

หลักสูตรฝึกอบรมการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจอย่างมีประสิทธิผล ทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรองและการพูดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รักษาและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น

 

Effective Negotiation & Persuasion

การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวจูงใจอย่างมีประสิทธิผล

รอบจัดอบรมวันที่ 27 เม.ย./ 17 ก.ค./ 7 ต.ค. และ 16 ธ.ค. 2563

เวลาฝึกอบรม          9.00-16.00 น.

เวลาลงทะเบียน         8.45  น.

โรงแรมมารวยการ์เด้น พหลโยธิน 40 (ฺBTS ม.เกษตรศาสตร์) 

วิทยากร

อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Sale & Marketing Strategy, Negotiation Pro Customer Relation Management (CRM), Modern Business Management, Knowledge Management (KM), Change Management, Human Resource Development (HRD), Purchasing Strategy, Team Building and Walk Rally Competency, Appreciative Management, Personality Development etc.

พนักงานขายโฆษณาดีเด่น ประจำปี 2533  บมจ.แมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป
พนักงานขายโฆษณาดีเด่น ประจำปี 2534  บมจ.แมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป
ผู้บริหารทีมขายโฆษณาดีเด่น ประจำปี 2535  บมจ.แมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป
ผลงานการนำเสนอศิลปะการขาย ยอดเยี่ยมประจำปี 2535 นิตยสารนักขาย
ผลงานการนำเสนอรูปแบบการปิดการขายดีเด่นประจำปี 2536 นิตยสารนักขาย

หลักการเเละเหตุผล

 

       ในชีวิตการทำงานของทุกองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบในงานขาย งานบริการการตลาด หรือการบริหารจัดการต่างๆที่ต้องมีการเจรจาระหว่างกันกับลูกค้าหรือคู่ค้า คงไม่สามารถหลีกเลี่ยง ความต้องการที่แตกต่างกัน หรือการมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ความสามารถในการเจรจาต่อรองให้คล้อยตามและการควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการรักษาหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ การใช้วิธีการพูดการสื่อสาร การโน้มน้าวจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการคล้อยตามทางความคิด และยอมรับหรือยินยอมปรับเปลี่ยนตามผู้โน้มน้าวจูงใจโดยสามารถคงความมั่นคงของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน


สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้พัฒนาหลักสูตร “Effective Negotiation & Persuasion : การเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจอย่างมีประสิทธิผล” ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรองและการพูดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รักษาและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

– ผู้บริหารในระดับต่างๆ ที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำอย่างเหนือชั้น
– บุคคลทั่วไปที่ต้องการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นผู้นำมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการเจรจาต่อรอง ที่เป็นสากล

2. ศึกษาแบบอย่างและวิธีการของนักเจรจา โน้มน้าวจูงใจ ที่ประสบความสำเร็จ

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรอง โน้มน้าวจูงใจ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวจูงใจคน

5. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการ โน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

 

เนื้อหาหลักสูตร

Session 1 : 9.00-10.30 น.

1. หลักการเจรจาต่อรอง และโน้มน้าวจูงใจ
  – ความจริงพื้นฐาน 5 ประการ ที่นักเจรจาต้องรู้
  – ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ แนวทางในการปรับใช้ในการเจรจากับผลประโยชน์ระยะสั้น
  – ทฤษฎีความต้องการของโซฮาร์ แนวทางในการปรับใช้ในการเจรจากับผลประโยชน์ระยะยาว

2. กลยุทธ์การครองเกม Encounter Strategy 
    – กำหนดกรอบความต้องการ Know Your Objective
    – ข้อมูลบุคคล และองค์กรที่คุณจะพบปะ หรือเจรจาด้วย Know your Counterpart
    – วางแผนแนวทางและวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมาย Know How to Get to the Destination

3. รูปแบบการเจรจา และสุดยอดนักเจรจาต่อรอง
    – สุดยอดนักเจรจาต่อรอง 5 ประเภท (นักหลบหนี, นักช่างฝัน, นักต่อราคา, นักแข่งขัน, นักแก้ปัญหา)
    – รูปแบบการเจรจา

 4. กิจกรรม :“รู้เขา รู้เรา”
    ทดสอบและประเมิน ท่านมีแนวโน้มเป็นนักเจรจาประเภทใด

 

Break          : 10.30-10.45 น.
Session 2   : 10.45-12.00 น.

 

5. กลยุทธ์ในการเจรจาและโน้มน้าว ที่ทรงประสิทธิผล 
       – อุปสรรคที่ครอบงำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่เจรจา
       – อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพ
       – กฎทองคำแห่งการโน้มน้าวจูงใจ 9 ประการ

6. กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจกฎทองคำแห่งการโน้มน้าวจูงใจ

 

Lunch         : 12.00-13.00 น.
Session 3   : 13.00-14.30 น.

7. องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดชัยชนะของนักเจรจาและโน้มน้าวจูงใจ
      – เสริมสร้างความน่าเชื่อถือ
      – องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดชัยชนะของนักเจรจาและโน้มน้าวจูงใจ 13 ประการ
      – ปรับใช้องค์ประกอบอย่างสัมฤทธิ์ผล

8. กิจกรรม :  ตรวจสอบและเสริมสร้างองค์ประกอบสำคัญที่กำหนดชัยชนะของนักเจรจาและโน้มน้าวจูงใจ

 

Break        : 14.30-14.45 น.
Session 4  : 14.45-16.00 น.

9. เทคนิคการเจรจาต่อรอง
      – ทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา
      – สุดยอดการเจรจาแบบชนะ-ชนะ
      – การเจรจาต่อรองแบบแบ่งสันปันส่วน
      – การเจรจาต่อรองแบบบูรณาการ
      – การครอบครองเกมและการช่วงชิงสิทธิ์ในการสรุปประเด็น

10. ทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อการเจรจาไม่เป็นไปตามคาดหวัง  Best Alternative to a Negotiated Agreement (BATNA)
    – สุดยอดนัดเจรจา มีเป้าหมายมากกว่าหนึ่งเสมอ
    – BATNA คืออะไร
    – ความสำคัญของ BATNA ในการเจรจา
    – ทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อการเจรจาไม่เป็นไปตามคาดหวัง  
    – ตารางการใช้ BATNAExpertise & Q/A

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรม มีทักษะและความสามารถในการพูดและการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวจูงใจ
2. ผู้เข้าอบรม สามารถเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจ โดยคู่เจรจารับรู้ถึงชัยชนะด้วย
3. ผู้เข้าอบรม สามารถเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจโดยสามารถเพิ่มพูนความมั่นคงของความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือคู่เจรจา
4. ผู้เข้าอบรม สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
5. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสร้างความน่าเชื่อถือ ในการเจรจา โน้มน้าวจูงใจ
6. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในขีดความสามารถของตนเอง เสริมจุดเด่น พัฒนาจุดด้อยในการเจรจา โน้มน้าวจูงใจ
7. ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความต้องการของคู่เจรจา และกำหนดทางเลือกที่ดีได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

      การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

  1. การบรรยายแบบ (Participative Technique)
  2. กิจกรรมสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
  3. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นละตอน (Work Shop)
  4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Role Playing )
  5. กระตุ้นให้คิดจากภายในสู่ภายนอก (Inner Thinking)
  6. สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 1 วันเต็ม

9.00-10.15   สัมมนา

10.15-10.30  คอฟฟี่เบรค

10.30-12.00  สัมมนา

12.00-13.00  lunch : International Buffet / Japanese Buffet

13.00-14.30  สัมมนา

14.30-14.45  คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00  สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,500.-
315.-
135.-
4,680.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ info@thebest-training.com หรือ pay slip พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/275  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com