EQ-Thebest Training
Executive EQ for Excellence
กันยายน 5, 2019
Self improvement for Outstanding Performance
กันยายน 5, 2019

Perfect Your Personality for Success @ Work

Personality-Thebest Training

Personality-Thebest Training

บุคคลทุกระดับมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดี เข้าใจการดูแลภาพลักษณ์บนใบหน้า การดูแลรูปร่างให้ดูดี การแต่งกายที่เหมาะสมกับรูปร่าง สามารถแสดงท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างาม การสื่อสารทางกายและวาจา ได้อย่างน่าเชื่อถือต่อผู้ร่วมงาน ลูกค้า รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

 

Perfect Your Personality for Success @ Work

 เสริมสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ

รอบจัดอบรมวันที่ 8 เม.ย./ 21 ส.ค. และ 23 ธ.ค. 2563

เวลาฝึกอบรม     9.00-16.00 น.

เวลาลงทะเบียน   8.45 น.

โรงแรมมารวยการ์เด้น พหลโยธิน 40 (ฺBTS ม.เกษตรศาสตร์)
วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Time Management, Personality Development for New Generation,
Business Management, Self’s Development & Success @ Work, Team Communication and Leadership Management

–  วิทยากรและผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชาตฤณกร
–  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการเครื่องสำอางและนวัตกรรมสมุนไพร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
–  วิทยากรรับเชิญ O-NET รายวิชาเคมี
–  วิทยากรอบรมการเข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์
–  วิทยากรโครงการอบรมอาจารย์สำหรับห้องเรียนพิเศษ สสวท.
–  วิทยากรอบรมเทคนิคการสอนเคมี และการสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุกและสร้างสรรค์
–  วิทยากรรับเชิญโครงการ Taro To School โดย Eduzones เวปไซด์การศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ

–  วิทยากรรับเชิญเรื่อง Time Management, EQ และ Personality Development for New Generation บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

หลักการและเหตุผล

ภาพลักษณ์นับเป็นส่วนสำคัญของผู้คนในทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้ทำงานประจำ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร นักธุรกิจ ฯลฯ ทุกคนล้วนต้องการมีบุคลิกภาพที่ดูดีเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองและก้าวสู่ความสำเร็จที่มากขึ้น ภาพลักษณ์ที่ดีจะเป็นเสน่ห์ดีงดูดใจให้ผู้ที่พบเห็น อยากร่วมมือ สนับสนุน ช่วยเหลือ ทั้งจากลูกค้า ผู้ร่วมงานทุกระดับ และคนรอบข้าง นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่ (New Economy)

             สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  “Perfect Your Personality for Success @ Work-เสริมสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ” เพื่อให้บุคคลทุกระดับมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดี เข้าใจการดูแลภาพลักษณ์บนใบหน้า การดูแลรูปร่างให้ดูดี การแต่งกายที่เหมาะสมกับรูปร่าง สามารถแสดงท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างาม การสื่อสารทางกายและวาจา ได้อย่างน่าเชื่อถือต่อผู้ร่วมงาน ลูกค้า รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  

เนื้อหาหลักสูตร

Session 1 : 9.00-10.30 น.

1. กรณีศึกษาภาพลักษณ์และภาพคุณลักษณะของผู้ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ และระดับโลก ในโลกยุคใหม่ 

– สร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดีที่จะช่วยให้ทุกท่านเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในการทำงาน และชีวิต

– ความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี

  Smart Person: ภาพคุณลักษณะที่ดี (S= Skill, M= Mature, A= Attitude, R= Responsibility, T= Trust)

  Attitude ทัศนคติสร้างบุคลิก (Inner Beauty Personality)

กิจกรรม วิเคราะห์ตนเอง    

กิจกรรม การสำรวจตัวเอง

2. กิจกรรมบุคลิกภาพอย่างมีสไตล์ (Style Personality) Part I

– แบบทดสอบบุคลิกภาพและอุปนิสัย

– ให้ผู้เข้าอบรม ออกมาแนะนำตนเองและกล่าวถึง Role Model บุคคลที่มีบุคลิกลักษณะและภาพลักษณ์ที่ดีทีละ 1 ท่าน (จำนวนตามความเหมาะสม)

– วิทยากรให้คำแนะนำเรื่องบุคลิกภาพเป็นรายบุคคล

3. องค์ประกอบ 3 ประการ ของบุคลิกภาพ

แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน และภายนอก

– รูปลักษณ์  APPEARANCE

– การกระทำ PERFORMANCE

– ศักยภาพ  POTENTIALITY

 กิจกรรม การทดสอบตนเอง

 

Break         : 10.30-10.45 น.         

Session 2  : 10.45-12.00 น.

 

4. ทักษะบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี I

 Healthy You

– การดูแลสุขภาพเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี

– กินอย่างไรสุขภาพดีอายุยืนยาว

– การบริโภคที่เหมาะสมก้บรูปร่าง

– การออกกำลังกาย

Beautiful You

– การดูแลผิวพรรณอย่างเหมาะสม

– เข้าใจถึงปัญหาผิว

– การแก้ปัญหาผิวเพื่อบุคลิกภาพที่ดี

Perfect You

– 5 ปัจจัยแก้ไขปัญหาด้วยเสื้อผ้าให้เหมาะกับสรีระ

– การแต่งกายให้เหมาะกับสถานที่และกาลเทศะ

– การเลือกทรงผมให้เหมาะกับสรีระและสไตล์

กิจกรรม แต่งกายในสไตล์คุณ

 

Lunch       : 12.00-13.00 น.                                                                                              

Session 3 : 13.00-14.30 น.

 

5. ทักษะบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี II 

     ท่วงท่าอิริยาบถ (Visual Poise)
     – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการวางท่าทาง การเดิน การยืน การนั่ง

     – การสร้างบุคลิกภาพที่สง่างาม

     – การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ มหัศจรรย์แห่งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

– การใช้ภาษากายในที่ทำงาน

กิจกรรม ท่าทางที่สง่างามในสไตล์คุณ

6. ทักษะบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี III : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Voice Communication)
– เทคนิคการสนทนาเพื่อสร้างความประทับใจ

– เทคนิคการใช้คำพูดจากความคิดไปสู่ถ้อยคำ

– เทคนิคการใช้น้ำเสียง ภาษา ท่าทาง สายตา และสีหน้าในการพูด

– ระดับการฟัง การรับฟังแบบเข้าอกเข้าใจ (Empathic Listening)

– ทักษะการฟังที่ดี ในการสื่อสาร ติดต่อ และการทำงานร่วมกัน

กิจกรรม สื่อสารทางเดียว สื่อสารสองทาง

 

Break        : 14.30-14.45 น.

Session 4 : 14.45-16.00 น.

 

7. ทักษะบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีIV

หลักการเข้าสังคมอย่างมั่นใจ (Social Graces)
– มารยาทและการวางตัวในสังคม การต้อนรับแขกผู้มาเยือน ศิลปะการจับมือ
– เทคนิคการแนะนำตัว การใช้นามบัตร การเชิญ การตอบรับ และการปฏิเสธในงานต่างๆ
– มารยาทการอยู่ใน ห้องประชุม,โต๊ะอาหาร, งานเลี้ยง, รถยนต์

8. กิจกรรมบุคลิกภาพอย่างมีสไตล์ (Style Personality) 

    กิจกรรม 

– ให้ผู้เข้าอบรมออกมาแนะนำตนเองและกล่าวถึง Role Model บุคคลที่มี

– ท่านสื่อสารอะไรเพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร บุคลิกลักษณะและภาพลักษณ์ที่ดีทีละ 1 ท่าน (จำนวนตามความเหมาะสม)

–  วิทยากรให้คำแนะนำเรื่องบุคลิกภาพ ท่าทาง การยืน การเดิน เสื้อผ้าหน้าผม และความมั่นใจในตนเอง เป็นรายบุคคล

 

กิจกรรม Expertise and Q & A

Wrap up ความรู้ ความเข้าใจและสิ่งที่จะนำไปใช้ประโยชน์ปฏิบัติงาน

กิจกรรมถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และ ความเข้าใจ

 

 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพ การดูแลสุขภาพร่างกาย ผิวพรรณให้ดูดี การแต่งกายและมารยาททางสังคม

2. เป็นผู้มีทักษะบุคลิกภาพในพูด ภาษากาย การสื่อสาร ทักษะการฟัง ที่สามารถสร้างความประทับใจ

3. ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพภายในและภายนอกที่มีความเชื่อมั่น สง่างาม รวมถึงสามารถเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีและมีการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

4. ผู้เข้าอบรมมีแรงบันดาลใจ มีกำลังใจ และมีเป้าหมาย ในการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อความสำเร็จ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

      การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

  1. การบรรยายแบบ (Participative Technique)
  2. กิจกรรมสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
  3. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นละตอน (Work Shop)
  4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Role Playing )
  5. กระตุ้นให้คิดจากภายในสู่ภายนอก (Inner Thinking)
  6. สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 1 วันเต็ม

9.00-10.15   สัมมนา

10.15-10.30  คอฟฟี่เบรค

10.30-12.00  สัมมนา

12.00-13.00  lunch : International Buffet / Japanese Buffet

13.00-14.30  สัมมนา

14.30-14.45  คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00  สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,500.-
315.-
135.-
4,680.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ info@thebest-training.com หรือ pay slip พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/275  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com