Service-Thebest Training
Proactive Service for Excellence
กันยายน 5, 2019
Presentation Pro-Thebest Training
Presentation Pro
กันยายน 5, 2019

People Management : HR for non-HR

HR for non-HR-Thebest Training

HR for non-HR-Thebest Training

เพื่อการพัฒนาบุคลากรในระดับบริหาร หัวหน้างานให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ มีเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบ บริหารงาน บริหารคน และสร้างแรงจูงใจ เพื่อการพัฒนาคนและองค์กรอย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

People Management (HR for non-HR)

การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับนักบริหารที่ไม่ใช่ HR

รอบจัดอบรมวันที่ 16 มี.ค/ 22 ก.ค และ 25 พ.ย 2565

 

เวลาของการฝึกอบรม  : 9.00-16.00 น.
เวลาลงทะเบียน           : 8.45-9.00น.
โรงแรมมารวยการ์เด้น พหลโยธิน 40 (ฺBTS ม.เกษตรศาสตร์)

วิทยากร

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning,

Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc.

วิทยากรด้านการกลยุทธ์องค์กร, บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร,

การจัดทำแผนกลยุทธ์, ผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

หลักการเเละเหตุผล

       การบริหารทรัพยกรมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญรุดหน้า หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารในทุกระดับได้มีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือการบริหารทรัพยกรมนุษย์ที่สำคัญๆ อาทิ สมรรถนะการปฏิบัติงาน (Competency Based), การสัมภาษณ์ให้ได้คนที่ต้องการ การประเมินผลงาน (Performance Appraisal) และเพิ่มพูนทักษะต่างๆเพื่อธำรงรักษาบุคลากรที่มีความสำคัญกับองค์ร เป็นต้น

      สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) ได้พัฒนาหลักสูตร “People Management : HR for non-HR” เพื่อการพัฒนาบุคลากรในระดับบริหาร หัวหน้างานให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ มีเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบ บริหารงาน บริหารคน และสร้างแรงจูงใจ เพื่อการพัฒนาคนและองค์กรอย่างยั่งยืน

 

เนื้อหาหลักสูตร

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. คนทำให้บริษัทรวย หรือล่มได้อย่างไร

เนื้อหาการบรรยาย
– งานวิจัยจากองค์กรระดับโลก และงานวิจัยในประเทศไทย
– แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก และประเทศไทยต่อการบริหารคน : Megatrend VS HR.
– หลักการการบริหารคนแบบ “ไฟต์บังคับ” ที่ผู้บริหารทุกคนต้องมี

Break          : 10.30-10.45 น.
Session 2   : 10.45-12.00 น.

2. การบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงาน

เนื้อหาในการบรรยาย
– บทบาทและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
– บทบาทในหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารจัดการบุคลากร
– บทบาทของผู้บริหารในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
– บทบาทของผู้บังคับบัญชาใน การประเมินผลงาน (Performance management)
– เครื่องมือ (HR Tools) และเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์

– Workshop

Lunch          : 12.00-13.00 น.
Session 3    : 13.00-14.30 น.

 3. ประเมินผลงานประจำปีแบบ “เต็มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ”

 เนื้อหาการบรรยาย
– แนวคิดและหลักสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
– ปัญหาและแนวทางแก้ไข : การประเมินผลประจำปี
– ช่วงอายุของคนแต่ละรุ่น มีผลจริงหรือ : Gene Factor (Baby boomer, X, Y)

– Workshop

Break           : 14.30-14.45 น.
Session 4     : 14.45-16.00 น.

4. การจัดทำแผนพัฒนาส่วนบุคคลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้บริหาร

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม
– แนวคิดสำคัญของการพัฒนาบุคลากร และ การจัดทำ IDP
– การวิเคราะห์เพื่อจัดทำ IDP ให้ตอบโจทย์เถ้าแก่
– การจัดทำ IDP ที่มีประสิทธิผล พร้อมกรณีตัวอย่าง

– Workshop

Expertise Q & A

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.เห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ต่อองค์กร และเข้าใจแนวโน้มสำคัญของโลกและประเทศไทยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

2.สามารถนำหลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานของบุคลากรภายใต้การนำของผู้บังคับบัญชาไปประยุกต์ในงานจริงได้

3.สามารถทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และหลักการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.เกิดการเรียนรู้แนวคิดสำคัญของการบริหารแรงงานสัมพันธ์ และมีหลักในการตัดสินใจเพื่อใช้กฎหมายแรงงานในงานของตน

 

รูปแบบการฝึกอบรม

      การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

  1. การบรรยายแบบ (Participative Technique)
  2. กิจกรรมสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
  3. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นละตอน (Work Shop)
  4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Role Playing )
  5. กระตุ้นให้คิดจากภายในสู่ภายนอก (Inner Thinking)
  6. สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 1 วันเต็ม

9.00-10.30 น.   สัมมนา

10.30-10.45 น. คอฟฟี่เบรค

10.30-12.00 น. สัมมนา

12.00-13.00  lunch : International Buffet / Japanese Buffet

13.00-14.30 น.  สัมมนา

14.30-14.45 น. คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00 น.  สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,800.-
336.-
144.-
4,992.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ info@thebest-training.com หรือ pay slip พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/275  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com