Leadership-Thebest Training
Essential Qualities & Skills for Leadership
กันยายน 5, 2019
Personality-Thebest Training
Perfect Your Personality for Success @ Work
กันยายน 5, 2019

Executive EQ for Excellence

EQ-Thebest Training

EQ-Thebest Training

การสร้างอัจฉริยะทางอารมณ์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กรบนเส้นทางสู่ความสำเร็จในธุรกิจอย่างมีความสุข สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูง สามารถสร้างขวัญ กำลังใจ และกระตุ้นเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้แสดงออกซึ่งความสามารถของเขาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิผล

 

Executive EQ for Excellence

รอบจัดอบรมวันที่ 18 พ.ค/ 9 ก.ย และ 23 ธ.ค 2565

 

เวลาฝึกอบรม     9.00-16.00 น.

เวลาลงทะเบียน   8.45 น.

โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน 40 (ฺBTS ม.เกษตรศาสตร์) 

ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์) ทุนวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Time Management, Personality Development for New Generation,
Business Management, Self’s Development & Success @ Work and EQ Management &Team Communication

 

หลักการเเละเหตุผล

           ผลการสำรวจผู้บริหารในองค์กรที่ถูกจัดลำดับใน Fortune Top 500 พบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้การบริหารล้มเหลวเป็นเพราะผู้บริหารขาดทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งแม้ว่าผู้บริหารนั้นๆจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็ตาม หากขาดความสามารถในการติดต่อเชื่อมโยงในการบริหารคนเสียแล้ว ก็ยากที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ อัจฉริยะทางอารมณ์นั้นจึงนับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงกว่าอัจฉริยะด้านอื่นๆ เพราะนอกจากจะช่วยให้ชีวิตประสบความสุข และความสำเร็จแล้ว ยังช่วยรังสรรค์บรรยากาศและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างงดงามด้วย ผู้บริหารที่ขาดอัจฉริยะภาพทางอารมณ์มักมีความเครียด และขยายผลความเครียดสู่เพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ผลกระทบที่ตามมาคือปัญหาด้านสุขภาพกายและจิตใจ ส่งผลถึงความอ่อนด้อยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ในทางกลับกัน ผู้บริหารที่มีอัจฉริยะทางอารมณ์จะสามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน เป็นผู้ที่สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูง สามารถสร้างขวัญ กำลังใจ และกระตุ้นเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้แสดงออกซึ่งความสามารถของเขาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิผล

          สถาบัน The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม Executive EQ for Excellence-สร้างอัจฉริยะทางอารมณ์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กรบนเส้นทางสู่ความสำเร็จในธุรกิจอย่างมีความสุข

เนื้อหาหลักสูตร

Session 1    : 9.00-10.30 น.


1. กรณีศึกษา อัจฉริยะทางอารมณ์ของ CEO ระดับประเทศและระดับโลก

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

-เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณสมบัติของ Executive EQ และทัศนคติบวกที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมและความผิดพลาดในการใช้ Executive EQ ทางลบความล้มเหลว แพ้พ่าย

เนื้อหาในการบรรยาย:
– เป็นการยกตัวอย่างยอดคนที่มี EQและทัศนคติบวกที่เป็นเลิศจนประสบความสำเร็จ และบทวิเคราะห์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้


2. กรณีศึกษาที่ผู้บริหารที่ใช้ EQ อย่างผิดพลาด 

รูปแบบของกิจกรรม:
– ชม Clip VDO: EQ Experience
– ผู้เข้าฝึกอบรมระดมความคิดเห็นถึงวิธีการรับมือหรือการสร้างภูมิต้านทานอารมณ์


3.เรื่องที่ทำให้เกิดความเครียดและทัศนคติลบๆ ของผู้บริหารสไตล์ไทยๆ

เนื้อหาในการบรรยาย:
– เรื่องมักเกิดความเครียดทางอารมณ์และเรื่องที่มักก่อให้เกิดความคิดลบๆ
– การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อรู้เท่าทันอารมณ์        

Break          : 10.30-10.45น.
Session 2   :10.45-12.00 น.


4.กิจกรรม“ ประเมินExecutive EQ”

รูปแบบกิจกรรม:

– ประเมิน EQ ด้วยตนเอง(Self-Concept)
– แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมที่มีลักษณะการแสดงออกที่คล้ายกันเพื่อระดมความคิดและหา แนวทางการบริหาร EQ เพื่อการทำงานเป็นทีมและสร้างสรรค์บรรยากาศ


5. Executive EQ 1-2: Self Awareness and How to manage Emotion

เนื้อหาในการบรรยาย:
– Power of Positive Attitudeกับ Executive EQ
– การปรับเปลี่ยนทัศนคติลบให้เป็นบวก
– อิสรภาพในการเลือกตอบสนอง
– เรื่องจิ๊บๆเพื่อการควบคุมอารมณ์ทำงานภายใต้แรงกดดันในการปฏิบัติงาน
– อารมณ์มือสอง
– เชื้อเพลิงอารมณ์
– เส้นแบ่งอารมณ์
– กรรมการอารมณ์
– การตั้งค่าความอดกลั้นทางอารมณ์
– การตั้งเป้าหมายอารมณ์
– ต่อมสนุกของคุณ

6. กิจกรรมการจัดการอารมณ์

รูปแบบของกิจกรรม:
– list ความเครียด ความกังวล
– check list อารมณ์
– แบบประเมินผลการควบคุมอารมณ์
– วิทยากรบรรยายสรุปวิธีการจัดการกับความเครียด  

Lunch          : 12.00-13.00 น.    
Session 3   : 13.00-14.30 น.


7. Executive EQ 3- Motivating Oneself

เนื้อหาในการบรรยาย:
– วงจรความเฉื่อยชา และแบบประเมินอารมณ์ความเฉื่อยชา
– เริ่มต้นจากจุดมุ่งหมายในใจ
– ตัวอย่างเป้าหมายของผู้ประสบความสำเร็จในการทำงานและการใช้ชีวิต
– วิธีจัดการกับวงจรความเฉื่อยชา
– VDO การตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างสภาวะทางอารมณ์ที่กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน


8. Executive EQ 4: Recognizing Emotion in Other: D-I-S-C

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:
– ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์อารมณ์ผู้อื่น
– เสริมสร้างทักษะในการเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น
– เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน

รูปแบบของกิจกรรม:
– เป็นเกมแข่งขันวิเคราะห์อารมณ์ของผู้อื่น
– เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการเข้าถึงอารมณ์ผู้อื่น
– วิเคราะห์อารมณ์คนรอบข้าง:
          อ่านและเข้าใจคนโดย D-I-S-C
                   Direct
                   Influence
                   Steady
                   Cautious
– คนใกล้ชิดต้องการอะไร ? เข้าใจอารมณ์ของผู้คนที่เราปฏิสัมพันธ์ คนในครอบครัว ลูกน้อง เจ้านาย ต้องการอะไร ?


9. Executive EQ – Handing Relationship & Positive Communication
เนื้อหาในการบรรยาย:
– ภาษากาย: เพื่อสร้างความประทับใจและการยอมรับนับถือ (Non-verbal language EQ)
– ภาษาพูด: ภาษาบวกเพื่อการชนะมิตร(Verbal language EQ)
– ภาษาใจ: เพื่อการสร้างความมั่นคงของสายสัมพันธ์ และธำรงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร (Mind language EQ)

Break           : 14.30-14.45 น.
Session4     : 14.45-16.00 น.


10. กิจกรรมExecutive EQ เพื่อประยุกต์ใช้องค์กร

รูปแบบของกิจกรรม:
– ผู้เข้าอบรมระดมความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร
– แนวคิดจิ๊บๆ ของ Executive EQ ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว
– แนวคิดจิ๊บๆ ของ Executive EQ ในการประยุกต์ใช้กับองค์กร

 

11. กิจกรรม Expertise and Q & A
– เป็นการ Wrap up ความรู้ ความเข้าใจและส่งที่จะนำไปใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม
– เป็นกิจกรรมถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ความเข้าใจ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจอารมณ์ตนเองและจัดการกับอารมณ์ได้
2. ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนความเครียดเป็นเรื่องสนุกได้
3. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างดุลยภาพระหว่างความสุขและความสำเร็จได้
4. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสรรค์บรรยากาศในที่ทำงาน ก่อให้เกิด innovative organization ได้
5. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนา EQ ในทีมงานได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

      การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

  1. การบรรยายแบบ (Participative Technique)
  2. กิจกรรมสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
  3. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นละตอน (Work Shop)
  4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Role Playing )
  5. กระตุ้นให้คิดจากภายในสู่ภายนอก (Inner Thinking)
  6. สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 1 วันเต็ม

9.00-10.30 น.   สัมมนา

10.30-10.45 น.  คอฟฟี่เบรค

10.45-12.00 น.  สัมมนา

12.00-13.00 น.  lunch : International Buffet / Japanese Buffet

13.00-14.30 น.  สัมมนา

14.30-14.45 น.  คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00 น.  สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,800.-
336.-
144.-
4,992.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ info@thebest-training.com หรือ pay slip พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

 

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

 

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

 

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/275  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com