Train the Trainer-Thebest Training
Professional Train the Trainer
กันยายน 5, 2019
Positive Thinking-Thebest Training
Positive & Creative Thinking for Peak Performance
กันยายน 5, 2019

4D Supervisory Skill

4D-Supervisor-Thebest Training

4D-Supervisor-Thebest Training

หลักสูตรฝึกอบรมนี้มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทักษะในหลากหลายมิติของความคิด อุปนิสัยและแนวทางปฏิบัติ สู่ความเป็นหัวหน้างานและผู้จัดการที่ยอดเยี่ยม เป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมายและเพื่อการเติบโตของธุรกิจ

 

4D Supervisory Skill

รอบจัดอบรมวันที่  24 เม.ย./ 22 มิ.ย./ 26 ส.ค./ 26 ต.ค. และ 23 ธ.ค. 2563

 

เวลาฝึกอบรม     9.00-16.00 น.

เวลาลงทะเบียน   8.45 น.

 

โรงแรมมารวยการ์เด้น พหลโยธิน 40 (BTS ม.เกษตรศาสตร์)
วิทยากร

รศ.ดร.ชัยณรงค์  วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาทิ Creative & Positive Attitude, Mind Training, Strategic

Management, Leadership Training, Supervisor Training, EQ, AQ, Team-Building,

Time management, Effective Sale & Service Program,

The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development & etc.

หลักการและเหตุผล

การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดน มีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญในการตระเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือและเพื่อการสร้างโอกาสในโลกธุรกิจยุค (New Economy) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) ได้จัดหลักสูตร “4D Supervisory Skill” โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทักษะในหลากหลายมิติของความคิด อุปนิสัยและแนวทางปฏิบัติ สู่ความเป็นหัวหน้างานและผู้จัดการที่ยอดเยี่ยม งานได้ผล คนมีความสุข เป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมายและเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าของกิจการที่ต้องบริหารคน

 

Session 1 : 9.00-10.30 น.

1. กรณีศึกษาและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

– กรณีศึกษาการเป็นหัวหน้างานที่ดีสู่ความสำเร็จ

– บทบาทและทักษะที่หัวหน้างานควรมี

กิจกรรม :  คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดีและการประเมินตนเอง

                คุณลักษณะใดที่ท่านยังแสดงออกน้อยไป

                คุณลักษณะใดที่ท่านยังนำไปสู่แนวทางปฏิบัติไม่ถึง

                คุณลักษณะใดที่ท่านอยากจะเก่งมากขึ้น

                คุณลักษณะใดที่ท่านควรปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น

– ลูกน้องทฤษฎี X และ Y คืออะไร ?

2. 4D Supervisory Skill IMotivation for High Productivities

–  การสร้างแรงจูงใจจากกลยุทธ์ เป้าหมายหรือทิศทางองค์กร

–  การตั้งเป้าหมาย: SMART Goal

กิจกรรม : การตั้งเป้าหมาย SMART-D

– เทคนิคการสร้างแรงจูงใจจากภายใน (Inner Mental): วิธีการสร้างแรงจูงใจ/ ข้อผิดพลาดในการสร้างแรงจูงใจ

 

Break        : 10.30-10.45 น.

Session 2 : 10.45-12.00 น.

 

3. 4D Supervisory Skill IICommunication for Happy Life & Effective Work

– การสื่อสารของหัวหน้าอย่างมีประสิทธิผล

– ระบบการสื่อสาร

– Communication -Report -Consults

– Assertiveness

– ภาษา-ภาษาพูด-ภาษาใจ

– ทักษะการฟัง

กิจกรรม : ทักษะการฟัง

กิจกรรม : แบบทดสอบทักษะการฟัง

 

Lunch        : 12.00-13.00 น.

Session 3 : 13.00-14.30 น.

 

4. 4D Supervisory Skill IIIDelegation & Follow Up

– การมอบหมายงาน

– การยกย่อง การตำหนิ

– การสั่งงาน

– แนวคิดในการติดตามงาน

                 กิจกรรม :  Delegation and Follow Up

– การประเมินผลงาน

 

Break        : 14.30-14.45 น.

Session 4 : 14.45-16.00 น.

 

5.  4D Supervisory Skill IV: Feedback การให้ข้อมูลย้อนกลับ

– การให้ข้อมูลย้อนกลับ แบบ ST-A-R & Q

กิจกรรม : Feedback ST-A-R & Q

ลูกน้องสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ

ลูกน้องมาทำงานสายบ่อยๆ

ลูกน้องทำงานผิดพลาดประจำ

ลูกน้องไม่ทำตามขั้นตอนในการทำงาน

ลูกน้องไม่ส่งมอบงานตามกำหนดเวลา

ลูกน้องเจอร้องเรียนจากลูกค้า

ลูกน้องติดเล่น Social ในที่ทำงาน ฯลฯ

– Deal with Different & Difficult Employee

ลูกน้องอายุมากกว่า

          ลูกน้องเคยเป็นเพื่อนกัน

          ลูกน้องชอบใช้อารมณ์

          ลูกน้องผลงานต่ำ

          ลูกน้องผลงานดีเลิศ

          ลูกน้องชอบแก้ตัว     

          ลูกน้อง Gen Y to Z ฯลฯ

กิจกรรม  : Expertise & Q/A

– ประมวลความรู้ ความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล

– แบ่งปันประสบการณ์และถามตอบ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. สามารถค้นหาและดึงศักยภาพความเป็นผู้นำภายในตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

2. มีความสามารถในการสื่อสารให้งานได้ผล คนได้ใจ

2. มีกระบวนการคิดและบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ

3. มีแรงบันดาลใจ มีความกระตือรือร้น สามารถกระตุ้นตนเองและลูกน้องให้สร้างผลงาน สูงขึ้น

4. เป็นที่ยอมรับนับถือของลูกน้อง เป็นที่ชื่นชอบของเจ้านาย เป็นผู้บริหารที่ทรงประสิทธิผล

 

รูปแบบการฝึกอบรม

      การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

  1. การบรรยายแบบ (Participative Technique)
  2. กิจกรรมสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
  3. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นละตอน (Work Shop)
  4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Role Playing )
  5. กระตุ้นให้คิดจากภายในสู่ภายนอก (Inner Thinking)
  6. สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 1 วันเต็ม

9.00-10.15   สัมมนา

10.15-10.30  คอฟฟี่เบรค

10.30-12.00  สัมมนา

12.00-13.00  lunch : International Buffet / Japanese Buffet

13.00-14.30  สัมมนา

14.30-14.45  คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00  สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,500.-
315.-
135.-
4,680.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ info@thebest-training.com หรือ pay slip พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/275  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com