Negotiation-Thebest-Training
How to Win Friend & Persuade People
กันยายน 4, 2019
Business Strategy & Management 4.0
กันยายน 4, 2019

How to Building Team for Teamwork

Teamwork-Thebest Training

Teamwork-Thebest Training

สร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างของกันและกัน มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร มีจิตสำนึกในการทุ่มเทในการทำงานเพื่อทีม เป็นผู้มีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีทักษะการสื่อสารที่ดี เป็นผู้สร้างบรรยากาศในการทำร่วมกันได้ดี

 

How to Building Team for Teamwork

 

รอบจัดอบรมวันที่  26 ก.พ./ 15 พ.ค./ 31 ส.ค. และ 20 พ.ย. 2563  

 

เวลาฝึกอบรม          9.00-16.00 น.

เวลาลงทะเบียน          8.45  น.

โรงแรมมารวยการ์เด้น พหลโยธิน 40 (ฺBTS ม.เกษตรศาสตร์)

วิทยากร

รศ.ดร.ชัยณรงค์  วงศ์ธีรทรัพย์ 

วิทยากร นักคิด นักเขียนนักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร

วิทยากรรับเชิญบริษัทเอกชนและองค์กรชั้นนำในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และศิลปะเพื่อความสำเร็จ อาทิ Creative and Positive thinking,

Organization Awareness, Strategic Management, Mind Training, Leadership Training, Executive EQ, AQ, Team-Building and Walk Rally, Management

Skill, Appreciative Management, Up Selling Pro, The Art of Speaking and Communication,

Personality Development and Presentation Skill, Powerful Motivation, etc.

 

หลักการและเหตุผล

           องค์กรที่ประสบความสำเร็จคือองค์กรที่มีความเป็นทีมเวิร์คสูง สมาชิกในทีมแต่ละส่วนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ ซึ่งความเป็นทีมเวิร์คนี้ถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า และมีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ การบริหารทีมเป็นสิ่งจำเป็นมากต่อการมีทีมที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูง 

            สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร “How to Building Team for Teamwork” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างของกันและกัน มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร มีจิตสำนึกในการทุ่มเทในการทำงานเพื่อทีม เป็นผู้มีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีทักษะการสื่อสารที่ดี เป็นผู้สร้างบรรยากาศในการทำร่วมกันได้ดี มีความน่าเชื่อถือและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี ทำให้การทำงานบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่นและมีความสุข

 เนื้อหาหลักสูตร (สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกหน่วยงาน)

Session 1 : 9.00-10.30 น.

1. กรณีศึกษาการสร้างทีมระดับโลก

  – ผู้นำและทีมผู้นำโดย Jack Welch

– กิจกรรม: ทำไม ทีม  Work ไม่ Work

– VDO: ทำไม Team ไม่ work

2.หลักการพื้นฐานในการทำงานเป็นทีม     

 – หลักการพื้นฐานในการทำงานเป็นทีม

 – กรอบความคิดที่มีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม และกรอบความคิดที่ไม่มีประสิทธิผล

– VDO การสร้างทีม สิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อการสร้างทีม

– วิทยากรสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

 

Break          : 10.30-10.45 น.

Session 2    : 10.45-12.00 น.

 

3. 3A to Team Success

Attitude

 • ประเมินความคิดบวกโดยแบบทดสอบความคิดบวก
 • ทำแบบประเมินตนเองในเรื่องความคิดบวกและทัศนคติบวก (Self Concept) 5 ด้าน

          ทัศนคติต่อตนเอง

          ทัศนคติต่องานที่ทำ

          ทัศนคติต่อองค์กรและการทำงานเป็นทีม

          ทัศนคติต่อปัญหาและอุปสรรค

          ทัศนคติต่อความสำเร็จ

 • กิจกรรม: ทัศนคติด้านที่โดดเด่นและด้านที่อ่อนเอ และการปรับปรุงพัฒนา
 • ผู้เข้าอบรมบรรยายถึงสิ่งที่ต้องการปรับปรุงหรือพัฒนา

Atmosphere

 • EQ :เพื่อสัมพันธ์ภาพที่สวยงาม
 • การจัดการอารมณ์

          เหยื่ออารมณ์

          อารมณ์มือสอง

          เชื่อเพลิงอารมณ์

          ตั้งเป้าหมายอารมณ์

          ตั้งค่าความอดกลั้นทางอารมณ์

          รอยด่างทางอารมณ์

 • กิจกรรม: Check list อารมณ์
 • กิจกรรม: ทำอย่างไรบรรยากาศในที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

Action         

       ตัวอย่าง Action ของผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ

แนวคิดการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเองและของทีม

        Commitment in Action

 

Lunch          : 12.00-13.00 น.

Session 3    : 13.00-14.30 น.

 

4. เข้าใจผู้อื่นก่อน ก่อนให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Seek First to Understand then Understood)

– คนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน

– กิจกรรม การวิเคราะห์ตนเอง และความเข้าใจผู้อื่น

รู้เรา-เข้าใจเขา : เพื่อการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม

จัดรวมกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมที่มีเดียวกันให้อยู่กลุ่มเดียวกันเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของเพื่อนร่วมงานและเพื่อหาแนวทางปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานได้ผลและคนสุขใจ

ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ & วิทยากรช่วยเสริมข้อมูล ทักษะและประสบการณ์

5. ทักษะการทำงานเป็นทีมและการทำงานแบบ Cross Function

 – แนวคิดการทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 – กิจกรรม Think Win-Win & Act Win-Win

– Clear-Care-Fair-Share

– Quit Response & Quit Service

– Response & Accountability

– การทำงาน Cross Check

– ทิฐิมานะและการให้อภัย

 

Break          : 14.30-14.45 น.

Session 4   : 14.45-16.00 น.

 

6. มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารในการทำงานเป็นทีม

– ทักษะการสื่อสารโดยภาษาพูด (Verbal language)

– ทักษะการสื่อสารโดยภาษาท่าทาง (Non-verbal language)

– ทักษะการสื่อสารโดยภาษาใจ

– ทักษะการฟัง

– กิจกรรม “ทักษะการฟัง”

– กิจกรรม “การใช้ภาษาบวก”

– 10 วลีที่ทรงพลังเพื่อการทำงานเป็นทีม

7. ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างทีม

– เมื่อโลกเปลี่ยน

– กิจกรรม: กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

– กิจกรรม: สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ หรือกิจกรรมที่โดนใจในการสร้างทีมในที่ทำงาน

   สิ่งที่ต้องการละ ลด เลิก หรือปรับปรุงพัฒนาเพื่อการทำงานเป็นและเพื่อการสร้างทีม

8. กิจกรรม Appreciative Management for Team Work

THE IDOL เพื่อการสร้างพลังความรักและพัฒนาทีม”    

กิจกรรม: สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของกันและกันเกิดความซาบซึ้งและความผูกพันธ์ภาพในทีม

          – THE IDOL ด้านความคิดบวก

          – THE IDOL ด้านมนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสาร

          – THE IDOL ด้าน EQ

– THE IDOL ด้านความมุ่งมั่นในการสร้างสำเร็จเพื่อทีม

          – The IDOL Clear Care Fair Share

Expertised & Q/A

 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมและ/หรือองค์กรจะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการทำงานการเป็นทีม
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมยกระดับเจตคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน องค์กร และพัฒนาบทบาทของตนเองในฐานะส่วนหนึ่งของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เพิ่มทักษะในการมีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีกับผู้อื่นในองค์กร และมีขีดความสามารถในการทำงานแบบCross Function Team อย่างมีประสิทธิผล
4. เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำและวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้เข้าอบรม ในการมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ตอบสนองหรือเสริมแรงสนับสนุนต่อทิศทางเป้าหมายหน่วยงาน หรือกลยุทธ์องค์กร
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทักษะที่ดีในการจุดประกายหรือจูงใจให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล

รูปแบบการฝึกอบรม

      การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

 1. การบรรยายแบบ (Participative Technique)
 2. กิจกรรมสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
 3. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นละตอน (Work Shop)
 4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Role Playing )
 5. กระตุ้นให้คิดจากภายในสู่ภายนอก (Inner Thinking)
 6. สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 1 วันเต็ม

9.00-10.15   สัมมนา

10.15-10.30  คอฟฟี่เบรค

10.30-12.00  สัมมนา

12.00-13.00  lunch : International Buffet / Japanese Buffet

13.00-14.30  สัมมนา

14.30-14.45  คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00  สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,500.-
315.-
135.-
4,680.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ info@thebest-training.com หรือ pay slip พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/275  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com