Performance Appraisal-thebest-trainings
Performance Appraisal
สิงหาคม 16, 2019
CSR & CSV-thebest-trainings
CSR & CSV Strategy & Management for Business Sustainability
สิงหาคม 16, 2019

Modern Logistics & Supply Chain Management

Logistics & Supply chain-thebest-trainings

Logistics & Supply chain-thebest-trainings

Modern Logistics & Supply Chain Management เป็นการบริหารจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานสมัยใหม่ เพื่อการลดต้นทุน สร้างการเติบโตในธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน

 

Modern Logistics & Supply Chain Management

รอบจัดอบรมวันที่  20 มี.ค./ 24 มิ.ย./ 21 ก.ย. และ 14 ธ.ค. 2563

เวลาของการฝึกอบรม  9.00-16.00 น.

เวลาลงทะเบียน          8.45 น.

 

โรงแรมมารวยการ์เด้น พหลโยธิน 40 (ฺBTS ม.เกษตรศาสตร์) 

 

วิทยากร

อาจารย์ ศราวุธ ไชยธงรัตน์

วิทยากร นักบริหาร นักวางระบบ นักทำงานมืออาชีพ 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001, AS9100, SA8000, IRIS TS-16949, TQM, TPM, TPS, 5S, SPC, KAIZEN,

Internal Audit, Microsoft-Excel Pivot Table & Pivot Chart, Calibration System, Preventive maintenance, Predictive Maintenance,

Efficient, Inventory Management, Modern Business Management,Logistic and Supply Chain, etc.

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรฝึกอบรม “Modern Logistics & Supply Chain Management” เป็นการบริหารจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่ เพื่อการลดต้นทุน สร้างการเติบโตในธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในกระกวนการทางธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจทั่วไปทุกส่วนงาน เรียนรู้กระกวนการ การจัดการด้านโลจิสติกส์ เพื่อนำไปพัฒนาองค์กร ลดต้นทุน เพิ่มความน่าเชื่อถือสู่ความสำเร็จขององค์กร

ลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน สายงานด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
  • ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

เนื้อหาหลักสูตร

Session 1    : 9:00-10:30 น.

1. การจัดการโลจิสติกส์และห่วงซุปทาน (Logistics & Supply Chain Management)

–  กิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ ความหมาย ความแตกต่าง ของการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

–  ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

–  องค์ประกอบและกระบวนการโลจิสติกส์

Workshop

 

Break          : 10:30-10:45 น.

Session 2   : 10:45-12:00 น.

 

2. การจัดการการสั่งซื้อ (Purchasing Management)

–      ความสำคัญของการจัดซื้อในกระบวนการโลจีสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

–      เทคนิคการบริหารงานจัดซื้อ

Workshop

3. การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

–  แนวคิดการบริหารสินค้าคงคลัง

–  ระบบเติมเต็มสินค้า การคำนวณสั่งซื้อ

–  ค่าเผื่อเพื่อความปลอดภัย และ ระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม

–  แนวคิดการลดสต๊อก ฉบับเข้าใจง่าย

Work Shop

 

Lunch          : 12:00-13:00 น.

Session 3    : 13:00-14:30 น.

 

4. การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

–  การบริหารคลังสินค้าด้วยแนวคิด ABC Analysis

–  การวางผังและบริหารพื้นที่คลังสินค้า

5. การจัดการการขนส่ง (Transportation Management)

–  การบริหารการขนส่งภายใน และการขนส่งภายนอก

–  อุปกรณ์ในการขนส่ง การเลือกรูปแบบการขนส่ง

–  การบริหารต้นทุนการขนส่ง

Work Shop

 

Break          : 14:30-14:45 น.

Session 4   : 14:45-16:00 น.

 

6. การนำกระบวนการโลจิสติกส์ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ (Implementation of Logistics Management)

–  ซอฟแวร์และเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์

–  เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

–  การวัดและประเมินผลการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์

Work Shop

สรุปการบรรยาย ถามตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และวางแนวทางในการปฏิบัติงานจริงต่อไป

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 1 วันเต็ม

9.00-10.15   สัมมนา

10.15-10.30  คอฟฟี่เบรค

10.30-12.00  สัมมนา

12.00-13.00  lunch : International Buffet

13.00-14.30  สัมมนา

14.30-14.45  คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00  สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,500.-
315.-
135.-
4,680.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ info@thebest-training.com หรือ pay slip พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/275  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com