Organization Management
สิงหาคม 16, 2019
Performance Appraisal-thebest-trainings
Performance Appraisal
สิงหาคม 16, 2019

Financial Analysis for Non-Finance

Finacial Analysis-thebest-trainings

Finacial Analysis-thebest-trainings

เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์งบการเงิน การจัดการและการวางแผนด้านการเงินให้เหมาะสม การบริหารความเสี่ยงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเงินของกิจการได้อย่างชัดเจน รวมถึงการบริหารการเงินส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการ การวางแผนและการดำเนินธุรกิจ

 

Financial Analysis for Non-Finance

(การวิเคราะห์การเงินสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักการเงิน)

รอบจัดอบรมวันที่  21 มี.ค./ 20 มิ.ย./ 19 ก.ย. และ 19 ธ.ค. 2563

 

เวลาฝึกอบรม     9.00-16.00 น.

เวลาลงทะเบียน   8.45 น.

 

โรงแรมมารวยการ์เด้น พหลโยธิน 40 (ฺBTS ม.เกษตรศาสตร์) 
วิทยากร

อาจารย์เกรียงไกร วงศ์ธีรทรัพย์ 

วิทยากร นักการเงินการธนาคาร การเงินส่วนบุคคลและนักบริหาร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Financial Analysis for Non-Finance, Wealth Management

Investment and Cash Flow and etc.

ประวัติการศึกษา

–  ปริญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

–  ปริญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

ผู้อำนวยการภาคธนบดีธนกิจ กลุ่มการเงินเกียรตินาคินภัทร

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCG)  ผู้จัดการฝ่ายขายและฝ่ายวิเคราะห์การเงิน

บริษัท TOA                           : ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท Home Pro                 : ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ธนาคาร UOB                       : ผู้จัดการสาขา Eastern Sea Broad

ผู้จัการสาขาสมุทรสาคร

ผู้จัดการสาขาเยาวราช

: ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธุรกิจ เขต 1

บริษัท STC Tower Crane     : รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์      : กรรมการผู้จัดการ

วิทยากรรับเชิญในหลักสูตร Micro-MBA สถาบันฝึกอบรม The Best Training

หลักการและเหตุผล

การใช้ประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจในเรื่องงบการเงินและการจัดการทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้บริหารและเจ้าของกิจการสามารถใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับกิจการหรือธุรกิจ ได้อีกทั้งสามารถใช้เพื่อการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ

สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม “Financial Analysis for Non-Finance” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการวิเคราะห์งบการเงิน การจัดการและการวางแผนด้านการเงินให้เหมาะสม การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเงินของกิจการได้อย่างชัดเจน รวมถึงการบริหารการเงินส่วนบุคคล (Wealth Management) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการ การวางแผนและการดำเนินธุรกิจ

เนื้อหาหลักสูตร 

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชีและการเงิน 

 การบันทึกบัญชี  หมวด  สมุดรายวัน  5  เล่ม 

– ความหมายในด้าน Debit & Credit

2. มาตรฐาน  การบันทึก  และการอ่าน

– การอ่านงบการเงิน

– รายงานประจำปี

 ความเห็นผู้สอบบัญชี

 

Break           : 10.30-10.45 น.

Session 2    : 10.45-12.00 น.

 

3. องค์ประกอบและโครงสร้างของงบการเงิน & การจัดทำ

 งบดุล  (Balance Sheet)

 งบกำไร ขาดทุน (Income Statement)

– งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

 ความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินทั้งสาม

– การบริหารการเงิน จุดคุ้มทุน

 

Lunch          : 12.00-13.00 น.

Session 3    : 13.00-14.30 น.

 

4. เครื่องมือการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ และ การจัดทำงบการเงิน

– วิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis)

 การวิเคราะห์ตามแนวโน้ม (Trend Analysis)

 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของเงินทุน (Fund Flow Analysis)

– การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)

กิจกรรม: การวิเคราะห์งบการเงิน

 

Break           : 14.30-14.45 น.

Session 4    : 14.45-16.00 น.

 

5. การบริหารงบการเงินส่วนบุคคล (Private Wealth Management)

– Asset Allocation / Portfolio Management

– Personal Wealth Planning

– Wealth Solution

กิจกรรม: การบริหารการเงินส่วนบุคคล

6. Expertise and Q&A

เพื่อสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ และที่ผู้เข้าอบรมจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการปฏิบัติงาน

ถามตอบ ข้อสงสัยและแบ่งปันประสบการณ์

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน

2. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ข้อมูล ทางการเงินให้เป็นประโยชน์เพื่อประเมินความสามารถในการแข่งขันของกิจการ

3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเงินของกิจการได้อย่างชัดเจน

4. ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดเป้าหมาย นโยบายทางการเงินและประเมินผลงานได้อย่างมีประสิทธิผล

5. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการเงินส่วนบุคคล

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม

อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้

– การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

– ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

– แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

– ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

– สื่อมัลติมีเดียและภาพยนตร์ดีมีบทเรียน

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ (Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 1 วันเต็ม

9.00-10.15   สัมมนา

10.15-10.30  คอฟฟี่เบรค

10.30-12.00  สัมมนา

12.00-13.00  lunch : International Buffet

13.00-14.30  สัมมนา

14.30-14.45  คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00  สัมมนา

                      สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,500.-
315.-
135.-
4,680.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

􀂁 ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 014-7-01506-9

􀂁 ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 650-2-00827-5

􀂁 ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ info@thebest-training.com พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

3.  หัก ณ ที่จ่าย 3%เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

         บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม 

          เขตสายไหม  กรุงเทพฯ 10220

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/275  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com