CSR & CSV-thebest-trainings
CSR & CSV Strategy & Management for Business Sustainability
สิงหาคม 16, 2019
Change Business-Thebest Training
Change to Business Management 4.0
กันยายน 4, 2019

Efficient Inventory & Warehouse Management

Effective Inventory-thebest-trainings

Effective Inventory-thebest-trainings

หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารสต๊อกซึ่งเป็นตัวชี้วัดความได้เปรียบในการแข่งขันในโลกธุรกิจยุค 4.0 ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

 

Efficient Inventory & Warehouse Management

(กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ)

 

รอบจัดอบรมวันที่ 22 เม.ย./ 17 มิ.ย./ 21 ส.ค./ 21 ต.ค. และ 21 ธ.ค. 2563

เวลาของการฝึกอบรม 9.00-16.00 น.

เวลาลงทะเบียน 8.45 น.

โรงแรมมารวยการ์เด้น พหลโยธิน 40 (ฺBTS ม.เกษตรศาสตร์)

วิทยากร

อาจารย์ ศราวุธ ไชยธงรัตน์

วิทยากร  นักบริหาร นักทำงานมืออาชีพ นักวิจัยระบบ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ISO 9001, ISO 14001,TQM, TPM, TPS, 5S, KAIZEN, Internal Audit, Calibration system,

Microsoft-Excel Function & Formula, Microsoft-Excel Pivot Table & Pivot Chart, Preventive maintenance, Predictive Maintenance,

Efficient Inventory Management, Modern Business Management, Logistic and Supply Chain, etc.

ประวัติการศึกษา

· อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

· วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ

· การจัดการโลจิสติกส์การจัดการสินค้าค้าคงคลังเทคนิคการพยากรณ์การจัดการคลังสินค้า

· แบบจำลองสถานการณ์การโซ่อุปทาน “เบียร์เกม”

· Microsoft-Excel Function & Formula

· Microsoft-Excel Pivot Table & Pivot Chart

· ไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิต

ผลงานวิจัย

The application of simulation technique for determining safety stock policy in a UPVC door and window industry: The Thai Value Chain  Management and Logistics Conference (Thai VCML’ 2012)

Determining safety stock level for make-to-order products: The National Industrial Engineering Network Conference (IE Network’ 2012)

ประกาศนียบัตร “Logistics : Strategy & Management” 

สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต

ประกาศนียบัตร  “Import-Export & Shipping” สถาบันธุรกิจการบินนิคส์

 

หลักการและเหตุผล

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการแปลงวิชาการจัดการคลังสินค้าให้พนักงานทุกระดับ สามารถเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ได้ โดยใช้กิจกรรม ต่างๆเข้ามาช่วยในการอบรม โดยเนื้อหาประกอบด้วย การปรับพื้นฐานให้เข้าใจเรื่องการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics) และโซ่อุปทาน (Supply Chain) ก่อนเข้าสู่เนื้อหา การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) และ การปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ    

  • หัวหน้างาน, ผู้จัดการ และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องด้านสต๊อกและโลจิสติกส์
  • ผู้จัดการด้านผลิต.. วิศวกร… การเงินและบัญชี และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

เนื้อหาหลักสูตร

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. ปรับพื้นฐานงานบริหารสต๊อกแบบมืออาชีพ

• กิจกรรมเพื่อให้เข้าใจความหมายและความแต่งต่าง ของ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการสินค้าคงคลัง

• ความสำคัญของสินค้าคงคลัง และความจำเป็นที่ต้องบริหารสินค้าคงคลัง

• ระบบการบริหารคลังสินค้า กับ บริหารสินค้าคงคลัง ที่ต้องผสมผสานกัน

• การวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง

Workshop 

 

Break          : 10.30-10.45 น.

Session 2    : 10.45-12.00 น. 

 

2. การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

• หลักการบริหารคลังสินค้า

• กระบวนการ รับ จัดเก็บ และ เบิกจ่าย ในคลังสินค้า

• เทคนิคการออกแบบพื้นที่และจัดวางสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

• การกำหนดรหัสสินค้า (Item Code) และการบ่งชี้

• ABC Analysis เพื่อจัดการสินค้าคงคลัง และจัดการคลังสินค้า

• การจำแนกต้นทุน วิเคราะห์ต้นทุน ต้นทุนจม และการลดต้นทุน

• เทคนิคการพยากรณ์ และวางแผนความต้องการใช้สินค้าแบบง่าย

• การคำนวณคำสั่งซื้อ (Purchasing Order) จุดสั่งซื้อ (Re-Order Point) การเติมสินค้า (Replenishment) ในรูปแบบต่างๆ และการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร

• ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ที่ควรนำมาใช้ กับ ไม่ควรนำมาใช้

• ค่าเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock) เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม

Workshop 

 

Lunch          : 12.00-13.00 น.

Session 3    : 13.00-14.30 น.

 

3. การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า (ต่อ)

• กลยุทธ์การลดสต๊อก แบบเข้าใจง่าย ไม่ต้องใช้การคำนวณขั้นสูง

• การเลือกใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้า

• การดูแลรักษาอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้า

• ความปลอดภัยในคลังสินค้า

Workshop

 

Break           : 14.30-14.45 น.

Session 4    : 14.45-16.00 น.

 

4. การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารคลังสินค้า

• ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) และการเขียนแผนดำเนินงาน (Action Plan) อย่างง่าย

• ความสูญเปล่าในคลังสินค้า (8Wastes) เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงงาน

• เทคโนโลยีในการบริหารคลังสินค้า อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

5. รวมปัญหาในคลังสินค้าและการจัดการกับสินค้าคงคลังพร้อมหาแนวทางแก้ไข

Workshop

6. กิจกรรม Expertise & Q/A

– ประมวลความรู้ ความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล

– แบ่งปันประสบการณ์และถามตอบ

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการสินค้าคงคลัง 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

9.00-10.15   สัมมนา

10.15-10.30  คอฟฟี่เบรค

10.30-12.00  สัมมนา

12.00-13.00  lunch : International Buffet

13.00-14.30  สัมมนา

14.30-14.45  คอฟฟี่เบรค

14.45-16.00  สัมมนา

สรุป ถาม ตอบ แบ่งปันประสบการณ์

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
4,500.-
315.-
135.-
4,680.-

– รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน International Buffet และเอกสารฝึกอบรมแล้ว

– เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ info@thebest-training.com หรือ pay slip พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/275  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com