Succeed for Yourself : Unlock Your Potential @Work

EQ-Thebest Training
Executive EQ for Excellence
มกราคม 10, 2020
Coaching-Thebest Training
Effective Coaching & Mentoring Skill
มกราคม 10, 2020
EQ-Thebest Training
Executive EQ for Excellence
มกราคม 10, 2020
Coaching-Thebest Training
Effective Coaching & Mentoring Skill
มกราคม 10, 2020

Succeed for Yourself : Unlock Your Potential @Work

หลักสูตรฝึกอบรมที่เสริมสร้างแนวคิด อุปนิสัย จิตใจและวิธีปฏิบัติสู่ความสำเร็จในการทำงานและการดำเนินชีวิต ทำให้สุขภาพกาย สุขภาพใจและสุขภาพการเงินเข้มแข็งมีภูมิต้านทานต่อโลกที่เปลี่ยนแปลง ทำให้หลุดพ้นจากวงจรความเฉื่อย เป็นคนใหม่ที่มีพลังชีวิต มีความกระตือรือร้น พร้อมเผชิญกับความท้าทาย อุปสรรคปัญหาสู่ความสำเร็จ

 

Succeed for Yourself:

Unlock Your Potential @ Work

 

วิทยากร 

รศ.ดร.ชัยณรงค์  วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาทิ Creative & Positive Attitude, Mind Training, Strategic

Management, Leadership Training, Supervisor Training, EQ, AQ, Team-Building, The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development & etc.

 

หลักการและเหตุผล

            การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนมีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศ  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญในการตระเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือและก้าวสู่ความสำเร็จในธุรกิจยุค New Economy

            สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)  จึงได้จัดหลักสูตร “Succeed for Yourself : Unlock Your Potential @ Work” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของผู้เข้าอบรม และผู้นำรอบด้านในหลากหลายมิติของความคิด อุปนิสัย แนวทางปฏิบัติ และค้นหาจุดแข็งเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จในการทำงานและเพื่อสร้างผลงานทวีคูณ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มพลังองค์กรสู่ผลประกอบการตามเป้าหมาย

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1    : 9.00-10.30 น.

1. กรณีศึกษาการไต่บันไดผู้นำสู่ Top Leader ขององค์กร

เนื้อหาการบรรยาย

– กรณีศึกษา CEO ที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศ

– บทเรียนความสำเร็จ & ความล้มเหลว : ประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับ

กิจกรรม : การประเมินแนวคิดและวิธีปฏิบัติเพื่อความสำเร็จ (Self Concept)

ท่านเป็นผู้นำที่มีลักษณะเด่นในเรื่องใด? และท่านปรารถนาจะพัฒนาในเรื่องใด?

 

2. Positive Quotient Intelligence (PQI)

เนื้อหาการบรรยาย

– Proactive & Reactive

– ผู้นำชี้ที่ตนเอง

– ผู้นำคิดบวกและนำการกระทำเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์

 – ผู้นำ นำการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรม : มุมมองเชิงบวกเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรค ปัญหาและสิ่งท้าทาย

 

Break         : 10.30-10.45 น.

Session 2   : 10.45-12.00 น.

 

3. Emotional Quotient Intelligence (EQI)

เนื้อหาในการบรรยายและกิจกรรม

– ใครที่มักทำให้เราอารมณ์ไม่ดี?

– การควบคุมอารมณ์ทำงานภายใต้แรงกดดันในการปฏิบัติงาน

 • อารมณ์มือสอง
 • เหยื่ออารมณ์
 • เชื้อเพลิงอารมณ์
 • การตั้งค่าความอดกลั้นทางอารมณ์
 • เปิดตา 1 ข้าง
 • การตั้งเป้าหมายอารมณ์
 • หยุดก่อนชนะ
 • ความเข้าใจ
 • ต่อมสนุกของคุณ
 • กิจกรรม check list อารมณ์

 

4. Adversity Quotient Intelligence (AQI)

 • AQ: Adversity Quotient :

ขีดความสามารถในการเผชิญปัญหา อุปสรรค

การเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส

กิจกรรม: ประเมิน AQ: Self Concept

 • Begin With the End in Mind: เริ่มต้นจากจุดมุ่งหมายในใจ
 • เป้าหมายชีวิตและเป้าหมายในงาน
 • SMART Goal:การตั้งเป้าหมาย

กิจกรรม: My Future Life Story

 • Stay Foolish, Stay Hungry: ผู้นำต้องดีกว่าวันวาน
 • Coach

 

Lunch         : 12.00-13.00 น.

Session 3   : 13.00-14.30 น.

 

5. Self’s Management Quotient Intelligence (SQI)

 • Put First Think First & Time Management:

จัดลำดับความสำคัญ

การบริหารเวลา

 Discipline & Commitment: วินัยและพันธะสัญญา

 • Connectivity เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานและทางธุรกิจ
 • Sharpen the Saw

 

6. Financial Quotient Intelligence (FQI)

 • ความสุข 8 ประการในการใช้ชีวิต
 • เงิน เงิน เงิน หายไปไหน
 • การเงินส่วนบุคคล

ที่มาของรายได้

การออม

การลงทุน

เป้าหมายทางการเงิน-Active & Passive Income

 

Break         : 14.30-14.45 น.

Session 4   : 14.45-16.00 น.

 

7. Gratitude Quotient Intelligence (GQI)

 • กฎแรงดึงดูด
 • Think Win-Win: เมตตาทุนนิยม
 • Appreciative Communication & Value Other People
 • ซาบซึ้งไม่ใช่สิทธิ
 • การให้อภัย
 • ขอบคุณ & ขอโทษ

 

8. Expertise Q & A

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. สามารถค้นหาและดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

2. มีกระบวนการคิดและบริหารจัดการตัวเองได้อย่างเป็นระบบ

3. มีแรงบันดาลใจ มีพลังขับเคลื่อนการทำงานและการใช้ชีวิต

4. มีแนวความคิดและวิธีปฏิบัติในทิศทางที่สร้างความสำเร็จในหน้าที่การงานในธุรกิจและในการใช้ชีวิต

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

5. สื่อมัลติมีเดีย

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com