Succeed for Yourself-Thebest-training
Being Professional Staff
มกราคม 10, 2020
Personality-Thebest Training
Perfect Your Personality for Success @ Work
มกราคม 10, 2020
Succeed for Yourself-Thebest-training
Being Professional Staff
มกราคม 10, 2020
Personality-Thebest Training
Perfect Your Personality for Success @ Work
มกราคม 10, 2020

4D Supervisory Skill

หลักสูตรฝึกอบรมนี้มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทักษะในหลากหลายมิติของความคิด อุปนิสัยและแนวทางปฏิบัติ สู่ความเป็นหัวหน้างานและผู้จัดการที่ยอดเยี่ยม เป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมายและเพื่อการเติบโตของธุรกิจ

 

 

4D Supervisory Skill

วิทยากร

รศ.ดร.ชัยณรงค์  วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาทิ Creative & Positive Attitude, Mind Training, Strategic

Management, Leadership Training, Supervisor Training, EQ, AQ, Team-Building, The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development & etc.

หลักการและเหตุผล

            การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดน มีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญในการตระเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือและเพื่อการสร้างโอกาสในโลกธุรกิจยุค (New Economy) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

           สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร “4D Supervisory Skill” โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทักษะในหลากหลายมิติของความคิด อุปนิสัยและแนวทางปฏิบัติ สู่ความเป็นหัวหน้างานและผู้จัดการที่ยอดเยี่ยม งานได้ผล คนมีความสุข เป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมายและเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1 : 9.00-10.30 น.

1. กรณีศึกษาและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

– กรณีศึกษาการเป็นหัวหน้างานที่ดีสู่ความสำเร็จ

– บทบาทและทักษะที่หัวหน้างานควรมี

กิจกรรม :  คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดีและการประเมินตนเอง

                คุณลักษณะใดที่ท่านยังแสดงออกน้อยไป

                คุณลักษณะใดที่ท่านยังนำไปสู่แนวทางปฏิบัติไม่ถึง

                คุณลักษณะใดที่ท่านอยากจะเก่งมากขึ้น

                คุณลักษณะใดที่ท่านควรปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น

– ลูกน้องทฤษฎี X และ Y คืออะไร ?

 

2. 4D Supervisory Skill IMotivation for High Productivities

–  การสร้างแรงจูงใจจากกลยุทธ์ เป้าหมายหรือทิศทางองค์กร

–  การตั้งเป้าหมาย: SMART Goal

กิจกรรม : การตั้งเป้าหมาย SMART-D

– เทคนิคการสร้างแรงจูงใจจากภายใน (Inner Mental): วิธีการสร้างแรงจูงใจ/ ข้อผิดพลาดในการสร้างแรงจูงใจ

 

Break        : 10.30-10.45 น.

Session 2 : 10.45-12.00 น.

 

3. 4D Supervisory Skill IICommunication for Happy Life & Effective Work

– การสื่อสารของหัวหน้าอย่างมีประสิทธิผล

– ระบบการสื่อสาร

– Communication -Report -Consults

– Assertiveness

– ภาษา-ภาษาพูด-ภาษาใจ

– ทักษะการฟัง

กิจกรรม : ทักษะการฟัง

กิจกรรม : แบบทดสอบทักษะการฟัง

 

Lunch        : 12.00-13.00 น.

Session 3 : 13.00-14.30 น.

 

4. 4D Supervisory Skill IIIDelegation & Follow Up

-SMART-D เพื่อการมอบหมายงาน

– การมอบหมายงาน

– การยกย่อง การตำหนิ

– การสั่งงาน

– แนวคิดในการติดตามงาน

ตัวอย่างการมอบหมายงานโดย SMART-D: Clip VDO

กิจกรรม :  Delegation and Follow Up

– การประเมินผลงาน

 

Break        : 14.30-14.45 น.

Session 4 : 14.45-16.00 น.

 

5.  4D Supervisory Skill IV: Training & Feedback

– การสอนงานโดย ATARA

Attraction & Aim/Teach/Action/Recall/Appreciation

ตัวอย่างการสอนงานโดย ATARA: Clip VDO

กิจกรรม: การสอนงาน

 

– การให้ข้อมูลย้อนกลับ แบบ ST-A-R & Q

กิจกรรม : Feedback ST-A-R & Q

ลูกน้องสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ

ลูกน้องมาทำงานสายบ่อยๆ

ลูกน้องทำงานผิดพลาดประจำ

ลูกน้องไม่ทำตามขั้นตอนในการทำงาน

ลูกน้องไม่ส่งมอบงานตามกำหนดเวลา

ลูกน้องเจอร้องเรียนจากลูกค้า

ลูกน้องติดเล่น Social ในที่ทำงาน ฯลฯ

– Deal with Different & Difficult Employee

          ลูกน้องอายุมากกว่า

          ลูกน้องเคยเป็นเพื่อนกัน

          ลูกน้องชอบใช้อารมณ์

          ลูกน้องผลงานต่ำ

          ลูกน้องผลงานดีเลิศ

          ลูกน้องชอบแก้ตัว     

          ลูกน้อง Gen Y to Z ฯลฯ

 

6. กิจกรรม  : Expertise & Q/A

– ประมวลความรู้ ความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล

– แบ่งปันประสบการณ์และถามตอบ

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. สามารถค้นหาและดึงศักยภาพความเป็นผู้นำภายในตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และสามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของลูกน้อง

2. มีความสามารถในการสื่อสารให้งานได้ผล คนได้ใจ

3. มีกระบวนการคิดและทักษะการบริหารจัดการ การมอบหมายงาน การติดตามงาน การประเมินผลงาน การสอนงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     และบรรลุเป้าหมาย

4. เป็นที่ยอมรับนับถือของลูกน้อง เป็นผู้บริหารที่ทรงประสิทธิผล

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

5. สื่อมัลติมีเดีย

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com