พิชิตยอดขาย ครองใจลูกค้าในธุรกิจยุค 4.0

การขายเชิงที่ปรึกษา-Thebest-training
สุดยอดการขาย โดยการขายเชิงที่ปรึกษา
มกราคม 10, 2020
Sale PC-Thebest-training
Leadership Skill for Experienced Sales
มกราคม 10, 2020
การขายเชิงที่ปรึกษา-Thebest-training
สุดยอดการขาย โดยการขายเชิงที่ปรึกษา
มกราคม 10, 2020
Sale PC-Thebest-training
Leadership Skill for Experienced Sales
มกราคม 10, 2020

พิชิตยอดขาย ครองใจลูกค้าในธุรกิจยุค 4.0

พิชิตยอดขาย-Thebest-training

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในงานขาย ให้มีจิตใจรักงานขาย กระตือรือร้นกับงานขาย มีศิลปะการพูด การนำเสนอ การสื่อสารและการบริการ กลยุทธ์การขายและก้าวข้ามหลุมพรางของงานขายสอดรับยุคธุรกิจ 4.0

 

พิชิตยอดขาย ครองใจลูกค้า ในธุรกิจยุค 4.0

 

วิทยากร

อาจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Sale and Marketing Strategy, Customer Relation Management (CRM), High Impact Communication, Modern Business Management, Knowledge Management (KM), Change Management, Human Resource Development (HRD),Team Building, etc.

 

หลักการและเหตุผล

         นักขายเป็นอาชึพที่ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ ทำรายได้สูงและไม่มีเพดานรายได้ นักขายจึงทุ่มเททำงานหนักแต่กลับถูกปฎิเสธ ฝึกฝนเทคนิคและเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ยอดขายก็ยังไม่บรรลุเป้าหมาย อดทนเป็นนักขายมานานแต่ก็ยังไม่เคยเป็นสุดยอดนักขาย พยายามสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ยังขายไม่ได้ กลัวการนำเสนอ กลัวถูกปฏิเสธ ปิดการขายไม่ได้ เขตการขายลดลง ไม่รู้จะหาลูกค้าใหม่ๆที่ไหน ไม่ถนัดขายผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media) ท้อแท้อยากเปลี่ยนอาชีพ สุดยอดนักขายเคยผ่านประสบการณ์เหล่านี้แล้วมาทั้งสิ้น เรียนรู้วิธีการของผู้สำเร็จ ก้าวข้ามหลุมพรางของความล้มเหลว ก้าวสู่สุดยอดความสำเร็จในงานขาย อย่างยั่งยืน

         สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร “พิชิตยอดขาย ครองใจลูกค้า ในธุรกิจยุค 4.0” เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในงานขาย ให้มีจิตใจรักงานขาย มีชีวิตชีวา สดชื่นกระตือรือร้นกับงานขาย มีศิลปะการพูด การนำเสนอ การสื่อสารและการบริการ กลยุทธ์การขายและก้าวข้ามหลุมพรางของงานขาย ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอาชีพนักขาย 

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่น และศรัทราในตนเอง และงานขาย ในสินค้าที่ทำ และในองค์กร

2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจลูกค้าและมีทักษะในการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อการขายและการแก้ปัญหา

3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการสร้างแรงดึงดูดให้กับลูกค้า

4. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการค้นหาความต้องการของลูกค้าและการขายเชิงที่ปรึกษา

5. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการปิดการขายสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน

6. ผู้เข้าอบรมมีต้นแบบในการขายหรือการสร้างผลงานที่ดี และมีความรักความผูกพันในทีมงานขาย

7. ผู้เข้าอบรมมีแรงบันดาลใจ มีกำลังใจมีเป้าหมาย และมีแรงปรารถนาในการสร้างผลงานรวมถึงมีพันธะสัญญาต่อเป้าหมายในสร้างรายได้จากการขายอย่างก้าวกระโดด

8. ผู้เข้าอบรมสามารถมีบุคลิกภาพ ที่โดดเด่นอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และยั่งยืนให้กับตนเองและองค์กร

9. เข้าใจถึงแนวโน้วทางธุรกิจ และสามารถขายได้ตามเป้าหมายท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคธุรกิจ 4.0

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com