พิชิตยอดขายสู่เป้าหมายของพนักงานขายหน้าร้าน PC

CRM & CEM-Thebest Training
Proactive CRM & CEM Loyalty Solution
มกราคม 10, 2020
เจรจาต่อรองงานขาย-Thebest-training
การเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวจูงใจ และการนำเสนอการขายอย่างนักขายมืออาชีพ
มกราคม 10, 2020
CRM & CEM-Thebest Training
Proactive CRM & CEM Loyalty Solution
มกราคม 10, 2020
เจรจาต่อรองงานขาย-Thebest-training
การเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวจูงใจ และการนำเสนอการขายอย่างนักขายมืออาชีพ
มกราคม 10, 2020

พิชิตยอดขายสู่เป้าหมายของพนักงานขายหน้าร้าน PC

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในงานขาย ให้มีจิตใจรักงานขาย มีชีวิตชีวา สดชื่นกระตือรือร้นกับงานขาย มีศิลปะการพูด การนำเสนอ การสื่อสารและการบริการ และกลยุทธ์การขายซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจ

 

 

พิชิตยอดขายสู่เป้าหมาย ของพนักงานขายหน้าร้าน (PC)

วิทยากร

อาจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Sale and Marketing Strategy, Customer Relation Management (CRM), High Impact Communication, Modern Business Management, Knowledge Management (KM), Change Management, Human Resource Development (HRD),Team Building, etc.

 

หลักการและเหตุผล

           บนโลกที่กูรูหลายท่าน เรียกว่า โลกที่ไหลลื่น (โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา) หรือกูรูอีกหลายท่านเรียก โลกที่ไหลเยื้อม (โลกที่ขอบเขตของการเป็นประเทศลดน้อยลง ขอบเขตการค้าเสรีขยายตัวใหญ่ขึ้น) เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา  และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลายและสุดขั้วก็เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทัพนักขายถือเป็นทัพหน้าของธุรกิจที่ทำรายได้เข้าสู่องค์กร เป็นกองทัพที่บ่งชี้ถึงความอยู่รอดหรือความรุ่งโรจน์ขององค์กร ที่ต้องทำการผ่าตัด เสริมแต่ง พัฒนาให้มีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่

           สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)จึงได้พัฒนาหลักสูตร “พิชิตยอดขายสู่เป้าหมายของพนักงานขายหน้าร้าน (PC)” เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในงานขาย ให้มีจิตใจรักงานขาย มีชีวิตชีวา สดชื่นกระตือรือร้นกับงานขาย มีศิลปะการพูด การนำเสนอ การสื่อสารและการบริการ และกลยุทธ์การขายซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจ 

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1:   9.00-10.30 น.

1. ปรับเข็มทิศและทัศนคติในงานขายสร้างความมั่นใจและภูมิใจตนเอง : 5 ต้องรู้ในงานขาย

– รู้จักตนเอง: ขายตัวเองให้ผ่าน ประตูบานแรกของการเปิดหัวใจลูกค้า

– รู้จักองค์กร: ขายองค์กรให้ได้ เป็นความยั่งยืนในการขาย เกิดการบอกต่อและซื้อซ้ำ

– รู้จักผลิตภัณฑ์และบริการ: ขายจุดเด่นสินค้าตรงความต้องการ ทำไมลูกค้าต้องซื้อสินค้านี้?

– รู้จักลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย: เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

– รู้จักคู่แข่ง: รู้เขา รู้เรา เข้าถึงใจลูกค้า

กิจกรรม : 5 ต้องรู้ในงานขาย

 

2. บุคลิกภาพโดดเด่น พนักงานขายโดนใจ

วัตถุประสงค์:

–  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพที่จะช่วยให้ทุกท่านก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิต และ การทำงาน

–  เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของภาพลักษณ์

–  เพื่อสามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าและให้กับนักขาย

เนื้อหาการบรรยาย:

  • บุคลิกภาพคืออะไร ทำไมช่วยทำให้หลายๆท่านประสบความสำเร็จ ร่ำรวย และยิ่งใหญ่ได้กรณีศึกษาผู้ประสบความสำเร็จในงานขายในและต่างประเทศ
  • การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี องค์ประกอบ 3 ส่วนของบุคลิกภาพ และบุคลิกภาพในสไตล์ของนักขาย
  • ความเหมาะสมในการแต่งกาย ที่เสริมบุคลิกภาพให้ โดดเด่นอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และยั่งยืนให้กับตนเอง
  • การสร้างภาพลักษณ์ของพนักงานขาย (การพัฒนาบุคลิกภายใน และภายนอก) เป็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่ทุกคนมองเห็นและรับรู้ได้
  • บุคลิกภาพ พร้อมให้บริการ และการบริการที่น่าประทับใจ

 กิจกรรม :  สร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของงานขายและบริการ

 

Break            : 10.30-10.45 น.

Session 2    : 10.45-12.00 น.

 

3. เทคนิคการขายเชิงรุก และการเพิ่มยอดขาย

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในกระบวนการขาย เพื่อสร้างยอดขายอย่างเป็นระบบ

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงอุปสรรค ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการขาย

– ทำให้สามารถปิดการขายได้ และลดอัตราการถูกปฏิเสธจากลูกค้า

– เข้าใจช่วงเวลาการตัดสินใจของลูกค้า

– มีเครื่องมือในการเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาการบรรยาย:

– คุณสมบัตินักขายสินค้า เชิงรุก

– หลุมพรางของนักขาย

– กระบวนการขายและการบริการหน้าร้าน

– ลูกค้ามาพร้อมกับความต้องการซื้อ

– ปิดการขาย ด้วยบริการที่ประทับใจ

– เครื่องมือที่ช่วยให้เพิ่มจำนวนลูกค้าเป้าหมาย

– เครื่องมือที่ช่วยให้ปิดการขายได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

– กลยุทธ์ในการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อปิดการขาย

– เทคนิคการปิดการขายทดแทน กลยุทธ์ด้านราคา

– เทคนิคการสร้างโอกาสการขาย Right Opportunity

– เทคนิคการขาย ปิดการขายที่จุดเด่นหรือจุดขายที่ลูกค้าต้องการ

กิจกรรม : ส่งเสริมความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

 

Lunch         : 12.00-13.00 น.

Session 3  : 13.00-14.30 น.

 

4. กิจกรรมการขายเชิงรุก : วิเคราะห์ลูกค้าวิธีการเข้าหาลูกค้าและวิธีการสื่อสารกับลูกค้า

 วิธีการเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกและการแก้ปัญหาเฉพาะ หน้าเพื่อปิดการขาย ลูกค้าบอกต่อและซื้อซ้ำ

 – วิธีการเข้าหาลูกค้าและวิธีการสื่อสารกับลูกค้า 16 ประเภท

– ให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ลูกค้าในลักษณะภาษากายต่างๆ กัน 10 แบบ

– วิทยากรให้ข้อมูลและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

 

5. ศิลปะการฟังเพื่อเข้าถึงใจลูกค้าและการรับมือลูกค้า

– ขั้นตอนการฟังอย่างมืออาชีพ

– ศิลปะการฟังให้เข้าถึงใจลูกค้า

– แนวทางปฏิบัติเมื่อพบปัญหา

– เทคนิคการแก้สถานการณ์ในขณะให้บริการ

 

Break           : 14.30-14.45 น.

Session 4    : 14.45-16.00 น.

 

6. เทคนิคการขายหน้าร้าน

วัตถุประสงค์:

–  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสร้างจุดสนใจและสร้างแรงดึงดูดให้ลูกค้า

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ A-I-D-A เพื่อการสร้างแรงดึงดูดให้กับตัวเองและให้กับ ผลิตภัณฑ์

–  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการขายในรูปแบบต่างๆ

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม:

– ทักษะการนำเสนอ  การเปิดประเด็น การพูดให้น่าฟังและน่าเชื่อถือ

– เทคนิคการเปิดการขายและปิดการขาย  ด้วย A-I-D-A Model

– เทคนิคการ Refer ระหว่างลูกค้ากับลูกค้า

 

7. กลยุทธ์การโน้มน้าวจูงใจ เพื่อสร้างลูกค้าประจำ ในงานขายหน้าร้าน

วัตถุประสงค์การบรรยาย:

– สามารถโน้มน้าวจูงใจ คู่สนทนา คู่เจรจา โดยเพิ่มพูนสายสัมพันธ์ยิ่งขึ้น

– มีกลยุทธ์การโน้มน้าวจูงใจ ที่เป็นมิตรเพื่อปิดการขาย ซื้อซ้ำและบอกต่อ

เนื้อหาการบรรยาย:

– อุปสรรคที่ครอบงำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคุณลูกค้า

– อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพ

– กฎทองคำแห่งการโน้มน้าวจูงใจ 5 ประการ

– การสร้างลูกค้าประจำ บอกต่อ และซื้อซ้ำ

กิจกรรม : ปรับใช้กฎทองคำแห่งการโน้มน้าวจูงใจ เพื่อปิดการขาย

กิจกรรม “Expertise & Q/A”

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่น และศรัทราในตนเอง และงานขาย ในสินค้าที่ทำ และในองค์กร

2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจลูกค้ามีวิธีการเข้าหาลูกค้าและวิธีการสื่อสารกับลูกค้าแต่ละประเภท วิเคราะห์ลูกค้าเพื่อการแก้ปัญหา ลูกค้าพึงพอใจ บอกต่อ และซื้อซ้ำ

3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ยุทธวิธีและกลยุทธ์ในการขายเชิงรุก

4. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการค้นหาความต้องการของลูกค้าและการขายเชิงที่ปรึกษา

5. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการปิดการขายสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน

6. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการแก้ปัญหาในกระบวนการซื้อได้เป็นอย่างดี

7.ผู้เข้าอบรมมีแนวทางปรับปรุงบุคลิกภาพและการแต่งกาย

8. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการโน้มน้าวจูงใจ ปิดการขาย สร้างความสัมพันธ์ และทักษะการขายขั้นเทพ

9. ผู้เข้าอบรมมีเครื่องมือ วิธีการและขั้นตอนในการสร้างลูกค้าประจำ

10. เข้าอบรมมีแรงบันดาลใจ มีกำลังใจมีเป้าหมาย และมีแรงปรารถนาในการสร้างผลงานรวมถึงมีพันธะสัญญาต่อเป้าหมายในสร้างรายได้จากการขายอย่างก้าวกระโดด 

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0.com