การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ

Talent Management-Thebest-training
การคัดเลือกบุคลากรที่ตอบโจทย์องค์กร
มกราคม 10, 2020
Planning & Follow up-Thebest-training
สร้างค่านิยมหลักขององค์กร ด้วยพลังร่วม
มกราคม 10, 2020
Talent Management-Thebest-training
การคัดเลือกบุคลากรที่ตอบโจทย์องค์กร
มกราคม 10, 2020
Planning & Follow up-Thebest-training
สร้างค่านิยมหลักขององค์กร ด้วยพลังร่วม
มกราคม 10, 2020

การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ

จัดการทรัพยากรบุคคล-Thebest-training

เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหัวหน้างานและเสริมสร้างความมั่นใจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรไปสู่ทิศทางที่ต้องการด้วยการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสุขเกิดบรรยากาศที่ดีในการร่วมงานกัน

การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ

 

วิทยากร  

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning,
Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc.

 

หลักการและเหตุผล

               การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรบริหารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการซึ่งถ้าองค์กรเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปัจจัยด้านอื่นๆก็จะดีตามมา การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานจะเป็นผู้ที่รับบทบาทแปลงนโยบาย จากฝ่ายบริหารให้ไปสู่ภาคปฏิบัติโดยมีพนักงานที่เป็นลูกน้อง ซึ่งถือว่าหัวหน้างานเป็นจุดเชื่อมที่สำคัญ ที่จะทำให้นโยบายสำเร็จหรือล้มเหลว

               สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร “การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ” เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหัวหน้างานและเสริมสร้างความมั่นใจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรไปสู่ทิศทางที่ต้องการด้วยการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสุขเกิดบรรยากาศที่ดีในการร่วมงานกัน

 

วัตถุประสงค์ 

1. ได้ทราบถึงหลักพื้นฐานของการบริหารคนที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวสำหรับธุรกิจ

2. ได้เรียนรู้กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างสัมฤทธิ์ผล ตั้งแต่การสรรหาพัฒนา ใช้ให้คุ้มค่า รวมถึงรักษาไว้กับองค์กร

3. ได้รู้ถึงหลักการบริหารประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ผลตามที่องค์กรต้องการ และพนักงานก็มีความเต็มใจ สุขใจที่จะทำ

4. ได้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารคนที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขในแต่ละประเด็น

 

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน ผู้จัดการ 

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก 4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com