Time Management-Thebest Training
Time Management & Prioritization for Excellence
กันยายน 5, 2019
Communication-Thebest Training
High Impact Communication & Relationship
กันยายน 5, 2019
Time Management-Thebest Training
Time Management & Prioritization for Excellence
กันยายน 5, 2019
Communication-Thebest Training
High Impact Communication & Relationship
กันยายน 5, 2019

Interpersonal Skill & Art of Communication

เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการสื่อสารเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมงาน มีศิลปะในการโน้มน้าวจูงใจและเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในทีม ทำให้สมาชิกในทีมปฏิบัติงานภายใต้บรรยากาศที่ดีร่วมกัน เป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมาย

 

 

Interpersonal Skill and Art of Communication 

 

วิทยากร

รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาทิ Creative & Positive Attitude, Mind Training, Strategic

Management, Leadership Training, Supervisor Training, EQ, AQ, Team-Building, The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development & etc.

 

หลักการและเหตุผล

              การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนมีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้นแต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร การสื่อสารของหัวหน้างานหรือผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญในการตระเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือและก้าวสูงความสำเร็จในธุรกิจยุค New Economy

              สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)  จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม “Interpersonal Skill and Art of Communication” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการสื่อสารเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมงาน มีศิลปะในการโน้มน้าวจูงใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในทีม ทำให้สมาชิกในทีมปฏิบัติงานภายใต้บรรยากาศที่ดีร่วมกัน เป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมาย

 

เนื้อหาหลักสูตร 

 

Session 1 : 9.00-10.30 น.

1. Leadership EQ: EQ for Executive 

เนื้อหาในการบรรยายและกิจกรรม:

–  เป็นการยกตัวอย่างยอดคนที่มี EQ และทัศนคติบวกที่เป็นเลิศจนประสบความสำเร็จ และบทวิเคราะห์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้

– ชม Clip VDO: EQ Experience

– ใครที่มักทำให้เราอารมณ์ไม่ดี?

– ประเมิน EQ ด้วยตนเอง (Self-Concept)

– Power of Positive Attitude กับ Executive EQ

– การปรับเปลี่ยนทัศนคติลบให้เป็นบวก

– อิสรภาพในการเลือกตอบสนอง

– การควบคุมอารมณ์ทำงานภายใต้แรงกดดันในการปฏิบัติงาน

 • อารมณ์มือสอง
 • เหยื่ออารมณ์
 • เชื้อเพลิงอารมณ์
 • การตั้งค่าความอดกลั้นทางอารมณ์
 • เปิดตา 1 ข้าง
 • การตั้งเป้าหมายอารมณ์
 • หยุดก่อนชนะ
 • ความเข้าใจ
 • ต่อมสนุกของคุณ
 • กิจกรรม check list อารมณ์

 

Break        : 10.30-10.45 น.

Session 2 : 10.45-12.00 น.

 

2. Communication & Relationship : The Art of Communication & Relationship

กิจกรรม: การวิเคราะห์ตนเอง และความเข้าใจผู้อื่น รู้เรา-เข้าใจเขา : เพื่อการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม

 • ทำงานประสานงานกับลูกน้องอย่างไร ?
 • ทำงานประสานงานกับเพื่อนร่วมงานอย่างไร ?
 • ทำงานประสานงานกับหัวหน้าอย่างไร ?
 • เป้าหมาย: งานได้ผลและสัมพันธภาพอยู่ครบ
 • ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ & วิทยากรช่วยเสริมข้อมูล ทักษะและประสบการณ์

– ทักษะการสื่อสารโดยภาษาพูด (Verbal language)

– ทักษะการสื่อสารโดยภาษาท่าทาง (Non-verbal language)

– ทักษะการสื่อสารโดยภาษาใจ

– ทักษะการฟัง

กิจกรรม “การใช้ภาษาบวก”

 

Lunch        : 12.00-13.00 น.

Session 3 : 13.00-14.30 น.

 

3. Persuade People : How to Persuade People to do what you what

– เข้าใจเขาก่อน

– วิธีจูงใจให้ชอบคุณตั้งแต่แรกพบ

– วิธีจูงใจคนให้เชื่อคำแนะนำของคุณ

– วิธีจูงใจคนให้ยอมทำบางสิ่งให้คุณโดยไม่ได้อะไรตอบแทน

– วิธีจูงใจคนให้ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง

– วิธีจูงใจคนให้คนทำงานอย่างเต็มกำลังสามารถ

– วิธีจูงใจคนให้คนยอมรับความผิดพลาดของเรา

– วิธีจูงใจคนให้คนยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง

– วิธีจูงใจคนให้คนทำงานร่วมกันเป็นทีม

กิจกรรม: จูงใจอย่างไรงานได้ผลคนสุขใจ

 

Break        : 14.30-14.45 น.

Session 4 : 14.45-16.00 น.

 

4. Create Engagement: Create Engagement for Sustainable Growth

กิจกรรม Think Win-Win & Act Win-Win

– การทำงาน cross-function

– คุณสมบัติของผู้นำในโลกใบใหม่

– Clear-Care-Fair-Share

– แนวคิดการทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

– Moral Quotient

– ทิฐิมานะ

– การให้อภัย

กิจกรรม: Gratitude

                   THE IDOL Leadership EQ

                   THE IDOL Communication & Relationship

                   THE IDOL Persuade People

THE IDOL Create Engagement

 

5. กิจกรรม: Expertise & Q/A

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าฝึกอบรมมีความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร

2. เป็นผู้นำที่มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี มีบุคลิกภาพทั้งภาษากายและการพูดการสื่อสารที่ดี

3. เป็นผู้นำที่มีขีดความสามารถในการสร้างบรรยากาศในการทำร่วมกันได้ดี

4. เป็นผู้นำมีความน่าเชื่อถือ มีจิตสำนึกที่ดีและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี ทำให้การทำงานเป็นทีมบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่นและมีความสุข

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

5. สื่อมัลติมีเดีย

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com