Creative Thinking-thebest-trainings
Creative & Innovative Thinking for Business Development
สิงหาคม 16, 2019
Finacial Analysis-thebest-trainings
Financial Analysis for Non-Finance
สิงหาคม 16, 2019
Creative Thinking-thebest-trainings
Creative & Innovative Thinking for Business Development
สิงหาคม 16, 2019
Finacial Analysis-thebest-trainings
Financial Analysis for Non-Finance
สิงหาคม 16, 2019

หลักสูตรฝึกอบรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะของผู้บริหารในการพัฒนาองค์การในรูปแบบต่างๆ ในสภาพการทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูงได้อย่างเป็นระบบ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้เกิดแก่องค์กร

Organization Management

การบริหารจัดการองค์กร 

วิทยากร

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning,
Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc.หลักการและเหตุผล

        การบริหาร คือกลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การสั่งการ (Leading/Directing) หรือการอำนวย และการควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์กร เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายสำคัญในการบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลครบถ้วน

        สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้จัดหลักสูตร “Organization Management การบริหารจัดการองค์กร” เนื่องจากการบริหารองค์กร จึงถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง กล่าวคือ ผู้บริหารไม่ใช่เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ แต่ จะเป็นผู้ใช้ศิลปะในการทำให้ผู้ปฏิบัติ ทำงานจนสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย ปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่หลากหลาย ท้าทาย และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ลักษณะงานบริหารจึงไม่แน่นอน แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเกิดภาวะที่ท้าทาย เหล่านี้ ผู้บริหารก็ควรแสวงหาโอกาสและสร้างความได้เปรียบให้เกิดแก่องค์การ โดยการมุ่งเน้นพัฒนาองค์การในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบ

 

วัตถุประสงค์ 

1. ทราบถึงหลักและวิธีการวางแผนการบริหารองค์กร ทั้งแผนปฏิบัติงาน แผนกำลังคน งบประมาณ และการออกแบบกระบวนการทำงาน

2. รู้ถึงเทคนิคและวิธีการจัดองค์กรตั้งแต่การแบ่งงาน กำหนดความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน การกำหนดขอบเขตการบังคับบัญชาและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

3. เข้าใจวิธีการบริหารจัดการองค์กรที่ได้วางแผนไว้ ด้านการจัดความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการติดตามประเมินผลการบริหารองค์กร

4. ได้ฝึกปฏิบัติการวางแผนเพื่อการบริหารองค์กร การจัดองค์กร และการบริหารองค์กรรวมถึงการออกแบบเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเบื้องต้น

 

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้างาน

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

Session 1  : 9.00-10.30 น.

1. การวางแผนการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

เนื้อหาในการบรรยาย

1.1  ขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน : Work Planning

1.2  หลักการวางแผนกำลังคน : Manpower Planning

– การกำหนดแบบของงาน Job design 

– การวิเคราะห์งาน Job analysis

– การอธิบายลักษณะงาน Job description

– การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ Performance standard

1.3  เทคนิคการวางแผนงบประมาณ : Budgeting Planning

1.4  หลักการออกแบบกระบวนการทำงาน : Work Process Planning

 

Break            : 10.30-10.45 น.

Session 2     : 10.45-12.00 น.

 

2. เทคนิคและวิธีการจัดองค์กร

เนื้อหาในการบรรยาย

2.1 การกำหนดส่วนงานและการแบ่งงาน

– การระบุชนิดของงาน : Identification of work

– การจัดหมวดหมู่งาน : Grouping of work

– การจัดบุคคลและมอบหมายงาน : Put the right man in the right job

2.2 การกำหนดความสัมพันธ์ภายในองค์การ

– กำหนดสายการบังคับบัญชา Hierarchy

– การกำหนดช่วงการบังคับบัญชา Span of control

2.3 กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ Authority & Responsibility

 

Lunch            : 12.00-13.00 น.

Session 3      : 13.00-14.30 น.

 

3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารองค์กร  

เนื้อหาการบรรยาย

3.1  การจัดความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

3.2  หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์

– การสรรหา

– การพัฒนาบุคลากร

– การจูงใจคนในองค์กร

3.3  การประเมินติดตามผล/การรายงานผล

 

Break            : 14.30-14.45 น.

Session 4     : 14.45-16.00 น.

 

4. กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม

4.1  การวางแผนปฏิบัติงาน แผนกำลังคน แผนงบประมาณ และกระบวนการทำงาน

4.2  การแบ่งงาน ความสัมพันธ์ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

4.3  การออกแบบการสรรหาบุคลากร พัฒนา และจูงใจพนักงาน

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับ

1. นำหลักและวิธีการวางแผนการบริหารองค์กร ทั้งแผนปฏิบัติงาน แผนกำลังคน งบประมาณ และการออกแบบกระบวนการทำงานไปวางแผนงานจริงได้

2. ใช้เทคนิคและวิธีการจัดองค์กรตั้งแต่การแบ่งงาน ไปการกำหนดความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน รวมถึงการกำหนดขอบเขตการบังคับบัญชาและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ตนเอง

รับผิดชอบได้

3. การบริหารจัดการองค์กรที่ได้วางแผนไว้ ด้านการจัดความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการติดตามประเมินผลการบริหารองค์กร

4. เกิดทักษะจากการฝึกปฏิบัติการวางแผนเพื่อการบริหารองค์กร การจัดองค์กร และการบริหารองค์กรรวมถึงการออกแบบเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการสินค้าคงคลัง

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/291 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 02-043-5605, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 thebesttraining5.0@gmail.com