รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์

อ.ภูริภัทร์ ปิตกานันท์
สิงหาคม 4, 2019
สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ : Program “SMART Person for Team Work”
สิงหาคม 14, 2019
อ.ภูริภัทร์ ปิตกานันท์
สิงหาคม 4, 2019
สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ : Program “SMART Person for Team Work”
สิงหาคม 14, 2019

รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์

รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์

ผู้อำนวยการ สถาบันฝึกอบรมศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ
และกรรมการผู้จัดการ The Best Training Group

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ปริญญาโท และปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ (สถาบันฝึกอบรม The Best Training)
 • กรรมการผู้จัดการ The Best Training Group และกรรมการผู้จัดการบริษัทบ้านธนทรัพย์จำกัด
 • ผู้บริหารงานขายและการตลาดไอซีเอดีกรุ๊ป (Founding Partner iCAD group)
 • ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ (Post-ED Learning Group)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายแผนกลยุทธ์และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANO TECH)
 • อดีตอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยากรที่ปรึกษาบริษัทและองค์กรชั้นนำต่างๆมากมาย
 • โค้ชความคิดเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าคนแรกของประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษาทางธุรกิจและพัฒนาศักยภาพมนุษย์และวิทยากรรับเชิญทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และศิลปะเพื่อความสำเร็จ อาทิ

 • การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management)
 • การฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
 • การฝึกอบรมสัมมนาการพัฒนาความคิดบวกและทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ (Creative and Positive Attitude), จิตสำนึกรักองค์กร (Organization Awareness)
 • การฝึกอบรม Mind Training, Self Development
 • การฝึกอบรมสัมมนาเพื่อการสร้างภาวะผู้นำ (Leadership Training)
 • การฝึกอบรมสัมมนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ EQ, AQ, PQ, การฝึกอบรมการสร้างทีม (Team-Building)
 • การฝึกอบรมสัมมนาการบริหารเวลา (Time management), การฝึกอบรมสัมมนาการบริการที่ทรงประสิทธิผล (Effective Service Program)
 • การฝึกอบรมศิลปะการพูดและการสื่อสาร (The Art of Speaking and Communication), การนำเสนออย่างมือาชีพ (Presentation Pro)
 • การฝึกอบรมการขาย (Sale Program) และการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อสร้างแรงจูงใจสร้างแรงบันดาลใจ เป็นต้น (Powerful Motivation, etc.)

มีผลงานการสอน การเป็นวิทยากรที่ปรึกษา การบรรยายในองค์กรและเวทีต่างๆ รวมผู้ฟังแล้วนับแสนคน อาทิ

 • ในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต
 • ธุรกิจการสื่อสารและโทรมนาคม
 • ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ
 • ธุรกิจทางการแพทย์และสัตวแพทย์
 • ธุรกิจการเงินและธนาคาร
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจขายตรง, Modern Trade
 • ธุรกิจโรงแรมและพลาซ่า
 • สถาบันการศึกษาต่างๆ
 • รวมถึงองค์กรภาครัฐและองค์การมหาชน เป็นต้น