อ.เกรียงไกร วงศ์ธีรทรัพย์

อ.สุภัทรา พึ่งสาระ
สิงหาคม 13, 2019
อ.สุภัทรา พึ่งสาระ
สิงหาคม 13, 2019

อ.เกรียงไกร วงศ์ธีรทรัพย์

อาจารย์เกรียงไกร วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Finance for non-Finance, Wealth Management, Investment and Cash Flow and etc

 

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประสบการณ์การทำงาน

– บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) : นักวิเคราะห์การตลาด ผู้จัดการฝ่ายขายเขตภูมิภาค CPAC

– บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

– บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) : ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายจัดซื้อ

– ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
: ผู้จัดการสาขา Eastern Sea Broad
: ผู้ช่วยผู้อำนวยการและจัดการสาขาสมุทรสาคร
: ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธุรกิจ เขต 1

– ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
: ผู้อำนวยการภาคธนบดี (อาวุโส)
: ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และ ผู้วางแผนการลงทุนได้รับความเห็นชอบจาก กลต.