อ.สุภัทรา พึ่งสาระ

อ.เกรียงไกร วงศ์ธีรทรัพย์
สิงหาคม 13, 2019
อ.ธนจิต สาธิตกุล
สิงหาคม 13, 2019
อ.เกรียงไกร วงศ์ธีรทรัพย์
สิงหาคม 13, 2019
อ.ธนจิต สาธิตกุล
สิงหาคม 13, 2019

อ.สุภัทรา พึ่งสาระ

อาจารย์สุภัทรา พึ่งสาระ

วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษา Style Personality and Beauty Talent ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ
ความงามอย่างมี Style ภาวะผู้นำ เสริมสุขภาพ ผิวพรรณ และความงาม (Makeup Artist)

 

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรี บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
– ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ความเชี่ยวชาญ

– พัฒนาและเสริมบุคลิกภาพ ทักษะการพูดและการสื่อสาร

– ภาวะผู้นำในการบริหารทีมงานและองค์กร

– พิธีกรและวิทยากรอิสระ

– Beauty Talent จากบริษัทชั้นนำของประเทศ

– การสร้างภาพลักษณ์สำหรับผู้ต้องการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะชน

– การสร้างภาพลักษณ์ให้กับพริตตี้ตัวแทนประชาสัมพันธ์องค์กร สินค้าหรือบริการ

– เสริมสุขภาพ ผิวพรรณและความงาม

– Style Personality

– Commentator ให้กับพริตตี้ตัวแทนประชาสัมพันธ์องค์กร สินค้าและบริการ

– Color Analysis , Grooming Specialist

– เสริมความงามตามบุคลิกภาพ

– เสริมความงามตามศาสตร์โง่วเฮ้ง