อ.ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

อ.อังกูร วาณิชยพงศ์
สิงหาคม 13, 2019
อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์
สิงหาคม 13, 2019
อ.อังกูร วาณิชยพงศ์
สิงหาคม 13, 2019
อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์
สิงหาคม 13, 2019

อ.ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรด้านการกลยุทธ์องค์กร, การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร, การจัดทำแผนกลยุทธ์

ผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning, Process Improvement, Cost Analysis, Coaching & Feed back, Project Management, Supervisory Skill, etc.

 

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรี การบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– ปริญญาโท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัญฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

อาจารย์พิเศษ

– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– มหาวิทยาลัยบูรพา

– มหาวิทยาลัยศรีปทุม

– มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

 

ประสบการณ์การทำงาน

– วิทยากร/ที่ปรึกษา : สมาคมนักศึกษาเก่า คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

– ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : มูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย

– ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Don Bosco, Cambodia

– ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร : บริษัทปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

– Training Manager : บริษัท Thai Asia Pacific Brewery จำกัด

– Vice President-Employee Relation : ธนาคาร CIMB Thai

– Human and Organization Development Manager : บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

– Six Sigma BlackBelt : บริษัท American Standard จำกัด

– Training Supervisor : บริษัท Thai Chrysler Automotive จำกัด

– Personnel Officer : ธนาคาร UOB จำกัด

– Training Officer : บริษัท The Mall จำกัด