อ.ศรีจันทร์ มนรักขารมย์

อ.ชัยรัตน์ วงศ์ธีรทรัพย์
สิงหาคม 13, 2019
ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์
สิงหาคม 13, 2019
อ.ชัยรัตน์ วงศ์ธีรทรัพย์
สิงหาคม 13, 2019
ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์
สิงหาคม 13, 2019

อ.ศรีจันทร์ มนรักขารมย์

อาจารย์ศรีจันทร์ มนรักขารมย์

รางวัลสตรีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2556 ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Environmental Management Program Consultant, CSR &CSV Consultant, University lecture on sustainable tourism, Learning & Development Program Trainer for Hotel Industry, Service Excellence, Personality Development and etc.

 

ประสบการณ์การทำงาน และการเป็นวิทยากรฝึกอบรม

– ผู้จัดการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม Six Senses and Evason Hua Hin

– ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Six Senses and Evason Hua Hin

– ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Sheraton Hua Hin

– วิทยากรบรรยายเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เข้าอบรม 500 คน

– วิทยากรบรรยายบทบาทภาคธุรกิจที่มีส่วนร่วมในหารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เข้าอบรม 100 คน

– Speaker on Environmental Responsibility Resort Management for IUCN HR Global ผู้เข้าอบรมชาวต่างชาติ 40 คน จากองค์กรสหประชาชาติ

– วิทยากรบรรยายให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนในเรื่อง Personality Development และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีองค์รวม และการทำ CSR ให้กับองค์กร