อ.ชัยรัตน์ วงศ์ธีรทรัพย์

อ.ธนจิต สาธิตกุล
สิงหาคม 13, 2019
อ.ศรีจันทร์ มนรักขารมย์
สิงหาคม 13, 2019
อ.ธนจิต สาธิตกุล
สิงหาคม 13, 2019
อ.ศรีจันทร์ มนรักขารมย์
สิงหาคม 13, 2019

อ.ชัยรัตน์ วงศ์ธีรทรัพย์

อาจารย์ชัยรัตน์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากรรับเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจและพัฒนาศักยภาพมนุษย์และการสร้างทีมงานอาทิ Team Building and Walk Rally Competency,

Training the Trainer, Sale Management Program, etc.

 

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประสบการณ์การทำงาน

– Bangkok Motor Works Co., Ltd. ตำแหน่ง Sales Engineer

– The Siam Fine Chemicals Co., Ltd. ตำแหน่ง Senior Sales Engineer

– Pawin Engineering Co., Ltd. ตำแหน่ง Sales Engineer

– J.M.Apparel.Co., Ltd. ตำแหน่ง Production Engineer (IE.)

– The Best Training Group Co.,Ltd. ตำแหน่ง Sales Manager