ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์

อ.ศรีจันทร์ มนรักขารมย์
สิงหาคม 13, 2019
อ.อังกูร วาณิชยพงศ์
สิงหาคม 13, 2019
อ.ศรีจันทร์ มนรักขารมย์
สิงหาคม 13, 2019
อ.อังกูร วาณิชยพงศ์
สิงหาคม 13, 2019

ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์

ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC)

 

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

– ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

– ปริญญาเอก วิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

– อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

– วิทยากรที่ปรึกษาให้กับสถาบันฝึกอบรม The Best Training

 

ประสบการณ์การทำงาน

– วิทยากรรับเชิญ โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
– วิทยากรรับเชิญ O-NET รายวิชาเคมี
– วิทยากรอบรมการเข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์
– วิทยากรโครงการอบรมอาจารย์สำหรับห้องเรียนพิเศษ สสวท.
– วิทยากรอบรมเทคนิคการสอนเคมี และการสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุกและสร้างสรรค์ ให้กับครูมัธยมในเขต กทม.
– วิทยากรอบรมการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
– วิทยากรที่ปรึกษาเกี่ยวกับ Time Management, EQ Management, Presentation Pro, Personality Development for New Generation, Motivation & Inspiration
บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด
– วิทยากรรับเชิญสร้างแรงบันดาลใจของเว็ปไซด์ Eduzone เป็นเว็ปไซด์ทาง การศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ