อ.กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์
สิงหาคม 13, 2019
อ.ภญ.วิภัทรา ตั้งถาวร
สิงหาคม 4, 2019
อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์
สิงหาคม 13, 2019
อ.ภญ.วิภัทรา ตั้งถาวร
สิงหาคม 4, 2019

อ.กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

 

วิทยากรที่ปรึกษา และนักบริหาร

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ ICF โค้ช และครูผู้สอนศาสตร์บูรณาการ เช่น หลักสูตร Public Speaking & Personality Development, Presentation Skill, Proactive Service, Brand Ambassador, High Impact Communication, Leadership, Positive & Creative Thinking, Negotiation Skill, Train the Trainer, Coaching & Mentoring, EQ, NLP for Self-Development, กายบริหารวิถีธรรมชาติ, Hypnotherapy, และ มวยจีน ชี่กงไท้ชิ เพื่อพัฒนาสุขภาพสมอง ร่างกาย และจิตใจ etc.

 

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) วิชาเอก การตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

– ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจวิชาเอกการตลาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประสบการณ์ทำงาน

– บริษัท ออลเอาท์ (ศูนย์ฝึกอบรมด้านศาสตร์บูรณาการ) ตำแหน่งผู้อำนวยการและวิทยากร รวมถึงครูฝึกสอนมวยจีน ไท้เก็ก ปากัว ชี่กง ศาสตร์เพื่อ สุขภาพทางเลือกแบบจีน Mind Training   และวิทยากรด้าน ศาสตร์บูรณาการของศูนย์ฯ
– บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร (Amway Thailand) ตำแหน่ง Business Education Manager (ผู้จัดการแผนกพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจแอมเวย์)
– บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย
– บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัดตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์เทเลเซลส์
– บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) ตำแหน่ง: SENIOR BUSINESS RELATIONS
– ธนาคารไทยทนุตำแหน่ง RETAIL BANKING MARKETING
– บริษัท เดอะเนชั่น กรุ๊ปตำแหน่ง : Sale Advertising

 

ความเชี่ยวชาญ

– ที่ปรึกษาทางบุคลิกภาพ การสื่อสาร การนำเสนอ การบริการ CRM & CEM และพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
– วิทยากรรับเชิญทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ศิลปะในการสื่อสารและนำเสนอ อาทิ Personality Development, Professional Presentation Skill, Mind Training, Proactive Service, The Art of Speaking and Communication, การบริการเชิงรุกเพื่อความเป็นเลิศ, CRM & CEM, การบริหารความขัดแย้ง, MC, Train the Trainer & Team Building etc.
– วิทยากร การบรรยายในองค์กร และเวทีต่างๆ รวมนับหมื่นคน อาทิ ในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ธุรกิจการเงินและธนาคาร ธุรกิจขายตรง ธุรกิจพลาซ่า และดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงองค์กรภาครัฐและองค์การมหาชน เป็นต้น